Selecteer een pagina
Betoog, amendementen en moties Oosterpark 6-07-2021

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Betoog Aanpak Oosterpark raad 06-07-2021

Wie het Oosterpark kent weet het ook… er is veel… als je dat maar wilt zien.

Het Oosterpark is 64 ha. groot. Aangelegd als BUFFER tussen Drievliet en de A15! in 1975, uitgebreid in 1982.

Er is tot ca 2018 matig beheer toegepast. Door de Essentaksterfte moest StaatsBosBeheer veel aangetaste Essen gekapt, vervangen en heeft gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd door o.a. te ‘dunnen’. Dit was helaas een noodzakelijke kaalslag. Toen zijn ca 5000 bomen en struiken terug gezet in 42 verschillende soorten.

Op ‘waarnemingen.nl – Oosterpark Ridderkerk’ zie je dat er geen gebrek is aan biodiversiteit. Talloze vogelsoorten, insecten, bomen, struiken, planten en zwammen zijn waargenomen in het park. Ook het IJsvogeltje wordt hier gespot! Dit ondanks de recreatieve inrichting van het park het is n.l. geen natuurgebied. Die hebben we elders in Ridderkerk.

In een recreatiepark wil men een zwemstrandje, goed zwemwater, vissteigertjes langs de zuidelijke watergang, een groot hondenlosloopgebied , grasvelden voor evenementen als het Oktoberfest en het circus maar ook om te spelen of picknicken.

Fiets-, wandel- en ruiterpaden , een pannenkoekrestaurant, een kinderboerderij en een natuur/speeltuin. Deze laatste is nieuw en een groot succes!

Het oudste deel van het park is dus ca 40 jaar oud. Er is een grote zwemplas mét strandje, watergangen en vijvers om te vissen. Duikers en gemaaltjes zorgen voor doorstroming en een helofyten-vijver met riet voor een betere waterkwaliteit.

Lopend door het park zie je mooie rietkragen langs de vijvers en de brede zuidelijke watergang. Als de Baardman en Rietzanger dat willen hebben ze voldoende leefgebied, daarvoor is geen extra rietput nodig. Ook extra water of nieuwe eilandjes voegen niet veel toe, het IJsvogeltje is hier al gespot.

Er is heel breed geparticipeerd door veel inwoners. Ieder haalt daaruit wat hem past, maar als ruim 70 % aangeeft NIET meer water te willen, wie zijn wij dan dit WEL te willen. Als mensen aangeven, het park is opgeknapt, geef dit bijv. 10 jaar de tijd uit te groeien, wie zijn wij dan om dit nú wéér op de schop te gooien.

Er staan veel mooie bomen die ca 40 jaar oud zijn! Een aantal móét weg vanwege de bouw van het geluidscherm en uitbreiding van de Rowdies. Dat is al triest genoeg en voor BURGER OP 1 echt het maximale.

Het is een robuust park, deels nog in de groei… geef dat een kans.

Al deze plannen voor het park kost ons ca € 15.6 miljoen. Over ruim €12 miljoen euro is al besloten. Doe de noodzakelijke aanpassingen aan het park n.a.v. de geplande uitbreiding Rowdies en bouw geluidscherm en laat het park zichzelf ontwikkelen de komende 10 jaar. Kijk dán wat de impact van deze projecten zijn dit gebied.

Alle voorbereidingen ten spijt, de meeste van de voorgestelde aanpassingen zijn overbodig! Veel is er al als je het maar wilt zien.

Dan de Oosterparkweg. Investeer in een veilige wandelroute van de Kerkweg tot aan de eerste parkeerplaats door een vlonder-pad aan te leggen. Dáár moet wél iets gebeuren.

De Oosterparkweg, stukje Kerkweg en Crocusstraat is ca 2 km. lang. Op een auto-te-gast-weg hoeven fietsers geen ruimte te laten aan gemotoriseerd verkeer.

Hoeveel auto- en fietsverkeer rijdt daar?

Kent u de richtlijnen voor auto-te-gast-weg? Ik noem enkelen.

Dit fenomeen biedt kansen als:

-er geen ruimte is voor een vrijliggend fiets-voetpad.

-er evenveel fietsverkeer als autoverkeer rijdt.

-het geen bus of vrachtwagenroute is.

-de route niet langer is dan 1 km.

Waarom wilt u deze weg met het stukje Kerkweg én de Crocusstraat inrichten als auto-te-gast-weg? Zie ons AMENDENT, maak de weg smaller en leg er een vrijliggend fietspad langs. Een voetpad is er al. Dit voorstel riekt naar automobilistje pesten.

Kijk naar de recent aangelegde auto-te-gast wegen. Met alleen leuke kleuren asfalt háál je geen snelheid uit het autoverkeer en maak je het niét veiliger.

Amendement Aanpak Oosterpark – fietspad Oosterparkweg

1.Inhoud van het amendement

2.Voorstel

U wordt voorgesteld

 1. in het raadsbesluit beslispunt 7 dat luidt:

7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten als een “auto te gast”-straat.

te wijzigen in:

7. De Oosterparkweg, vanaf de Zalm, tot aan de Geerlaan (inclusief de Kerkweg/Crocusstraat) in te richten als 30 km/uur weg met een vrijliggend fietspad.

 1. in de Aanpak Oosterpark op p.13 twee keer het woord ‘fietsstraat’ te vervangen door ’30 km/uur weg met een vrijliggend fietspad’ en de foto’s van ‘de fietsstraat’ te laten vervallen

3.Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark.

4.Aspecten

Inwoners hebben aangegeven dat er te hard gereden wordt aan de Oosterparkweg en dat men daardoor fietsen op de weg als onveilig ervaart.

Het verkeerde gebruik van de Oosterparkweg wordt niet opgelost met de inrichting als auto-te-gast-weg.

De weg versmallen als onderdeel van de inrichting als 30 km/uur weg draagt wel bij aan snelheidsreductie.

De veiligheid van de fietsers kan verder worden bevorderd door parallel aan de Oosterparkweg een vrijliggend fietspad aan te leggen.

5.Aanpak/Uitvoering

De tekst van het raadsbesluit en de Aanpak Oosterpark wordt gewijzigd.

De Oosterparkweg versmallen tot een breedte waar auto’s elkaar net kunnen passeren.

Een vrijliggend fietspad parallel aan de Oosterparkweg aan te leggen.

6.Kosten/Opbrengsten/Dekking

Hiervoor het gereserveerde budget voor de inrichting auto-te-gast-weg te gebruiken

De raadsleden,

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Voornaam achternaam, fractie

Voornaam achternaam, fractie Voornaam achternaam, fractie

7.Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 168273

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

8.Samenvatting

Onderwerp is de inrichting van de Oosterparkweg. De raad wordt voorgesteld de Oosterparkweg in plaats van in te richten als fietsstraat te versmallen voor auto’s en er een vrij liggend fietspad parallel naast te leggen.

Amendement Aanpak Oosterpark-hondenlosloopgebieden

1.Inhoud van het amendement

2.Voorstel

U wordt voorgesteld

3.in de Aanpak Oosterpark op pag. 12 de tekst ‘Of we het losloopgebied langs de snelweg kunnen handhaven, weten we nog niet. Door de aanleg van het geluidsscherm wordt de beschikbare ruimte daar veel beperkter.’

te wijzigen in:

‘We gaan er alles aan doen om de omvang van het hondenlosloopgebied langs de snelweg en het (nieuwe) geluidscherm te handhaven. Indien dat aan de orde zou zijn passen we de plannen voor de nieuw te graven watergang daar aan door deze te verkleinen.’

4.Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterparkweg.

5.Aspecten

Drievliet is een grote wijk en het Oosterpark een geliefde plek om honden uit te laten en los te laten lopen in de gebieden waar dit toegestaan is.

In deze periode van veel beperkingen door Corona hebben veel mensen een hond aangeschaft.

Daardoor is er meer behoefte aan aaneengesloten hondenlosloopgebieden, terwijl in het plan een deel van deze gebieden verdwijnt vanwege extra te graven waterpartijen.

6.Aanpak/Uitvoering

De tekst in het plan wordt aangepast.

Het hondenlosloopgebied langs de snelweg blijft gehandhaafd. Als het nodig is wordt de nieuw aan te leggen waterpartij langs de geluidswal beperkt.

7.Kosten/Opbrengsten/Dekking

De aanpassingen worden binnen het budget gerealiseerd.

De raadsleden,

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Voornaam achternaam, fractie

Voornaam achternaam, fractie Voornaam achternaam, fractie

8.Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 168273
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

9.Samenvatting

Onderwerp is het hondenlosloopgebied in het Oosterpark langs de snelweg. De raad wordt voorgesteld er alles aan te doen dit gebied langs de snelweg en het (nieuwe) geluidscherm te wat omvang betreft te handhaven en eventueel een deel van de nieuw te gravenwatergang daarvoor te gebruiken.

Amendement Aanpak Oosterpark – waterpartijen

1.Inhoud van het amendement

2.Voorstel

U wordt voorgesteld de voorgestelde hoeveelheid wateroppervlak in het Oosterpark te verminderen en daartoe de tekst in de Aanpak Oosterpark als volgt te wijzigen:

3.pagina 9:

Om de recreatie- en natuurwaarde te verhogen, worden er eilanden aangelegd bij de zuidelijke watergang.

wijzigen in:

Als er ruimte overblijft na het bouwen van het geluidscherm en het aanpassen van het park en het hondenlosloopgebied, willen we om de recreatie- en natuurwaarde te verhogen eilandjes aanleggen in de zuidelijke watergang. Hier kan dan ook een hondenstrandje aangelegd worden.

4.pagina 11

Langs de pluklaan liggen twee nieuwe waterpartijen. Deze maken optisch een verbinding met de singel uit de wijk Drievliet. Deze zijn voorzien van rustplekken en geeft ruimte voor een andere beleving.

De noordelijke waterpartij wordt als zogenaamde rietput ingericht. Een rietput is een kleine waterpartij met veel (deels overjarig) riet. Dit vormt een biotoop voor verschillende rietvogels, zoals de rietzanger en baardman.

te wijzigen in:

Langs de pluklaan liggen rustplekken en is ruimte voor een andere beleving, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland.

5.pagina. 3:

het icoontje ‘ Waterpartij / Hondenstrandje’ vervalt

het icoontje ‘Eilandjes’ krijgt de toevoeging / Hondenstrandje

6.de tekeningen worden waar nodig aangepast;

7.Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark

8.Aspecten

Uit de bewonersparticipatie is gebleken dat een ruime meerderheid vindt dat er voldoende water aanwezig is in het Oosterpark. Het is geen wens van bewoners en gebruikers van het park om het hondenlosloopgebied te verminderen ten behoeve van extra water .

Een hondenstrandje heel goed kan samengaan met de mogelijke uitbreiding van de watergang in het zuiden ook als deze kleiner uit zou vallen. Daardoor kan de noordelijke watergang vervallen en kan dit deel van het Oosterpark ook ingericht worden ten behoeve van recreatie samen met natuur.

9.Aanpak/Uitvoering

De teksten en afbeeldingen in het plan worden aangepast.

10.Kosten/Opbrengsten/Dekking

De aanpassingen vinden plaats binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget.

De raadsleden,

Petra van Nes – de Man, BURGER OP 1 Voornaam achternaam, fractie

Voornaam achternaam, fractie Voornaam achternaam, fractie

11.Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 168273
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

12.Samenvatting

Onderwerp is de voorgestelde hoeveelheid water in het Oosterpark. De raad wordt voorgesteld de voorgestelde hoeveelheid nieuw te graven wateroppervlak in het Oosterpark te verminderen.

Motie fietsbeugels in natuur- en recreatie gebieden

1.Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het behandelen van de Kadernota begroting 2022;

overwegende dat:

2.Ridderkerk verspreid over de gemeente mooie natuur- en recreatiegebieden heeft;

3.deze voor veel inwoners gemakkelijk op de fiets bereikbaar zijn;

4.Ridderkerk volop inzet op meer gebruik van de fiets in plaats van de auto;

is van mening dat:

5.veel mensen tegenwoordig op dure fietsen rijden die ze niet zo maar overal veilig kunnen stallen;

6.de politie fietsers adviseert twee sloten te gebruiken, één om de fiets zelf op slot te zetten en één om deze ergens aan vast te zetten;

verzoekt het college om:

7.inzichtelijk te maken bij welke ingangen van natuur- recreatie gebieden behoefte is aan (meer) fietsbeugels;

8.de raad voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 te informeren over de uitkomsten, wat betreft locaties, aantallen en kosten, en de benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting 2022;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Petra van Nes – de Man, Burger op 1

9.Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 324422
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

10.Samenvatting

Onderwerp is fietsbeugels in natuur- en recreatiegebieden. Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken bij welke ingangen van natuur- recreatie gebieden behoefte is aan (meer) fietsbeugels, de raad daarover vóór de begrotingsraad te informeren en de benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting 2022;

Motie ruiterpaden Oosterpark

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de Aanpak Oosterpark;

overwegende dat:

 1. in het Oosterpark nu zandpaadjes liggen die aangewezen zijn als ruiterpaden;
 2. ruiterpaden prima passen in een recreatiepark en zeker moeten blijven;
 3. als er goede ruiterpaden liggen de kans kleiner is dat er paardenpoep op het fietspad terecht komt;
 4. in het voorstel staat dat na aanleg van de geluidswal met ruiters wordt gesproken over deze paden;

is van mening dat:

 1. er in het Oosterpark ook ruimte moet zijn voor ruiters ;
 2. het nog enkele jaren zal duren voordat de geluidswal er staat; en dus ook voordat met ruiters in gesprek wordt gegaan;
 3. tot die tijd de bestaande ruiterpaden veilig aangelegd moeten zijn, hetgeen nu niet het geval is;
 4. een ruiterpad een goede, stevige ondergrond behoeft met daarop zand;

verzoekt het college om:

 1. te onderzoeken wat de kosten zijn om op korte termijn kwalitatief goede ruiterpaden, die vrij ook zijn van obstakels, te realiseren in het park;
 2. de raad daarover te informeren vóór de komende begrotingsraad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 168273
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

Samenvatting

Onderwerp is de ruiterpaden in het Oosterpark. Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn om op korte termijn kwalitatief goede ruiterpaden, die vrij ook zijn van obstakels, te realiseren in het park en de raad daarover te informeren vóór de komende begrotingsraad.

Motie Vlonder-wandelpad langs Oosterparkweg

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de Aanpak Oosterpark;

overwegende dat:

 1. er al jaren lang wordt gesproken over een gevaarlijke situatie voor voetgangers langs de Oosterparkweg tussen de Kerkweg en de eerste parkeerplaats;
 2. het oplossen hiervan lastig is omdat, voor verbreding van de weg ter plaatse, grond verworven zou moeten worden om de watergang in stand te houden :
 3. wethouder Meij in de commissievergadering heeft aangegeven de aanpak van het voetpad naar voren te willen halen;
 4. een snelle en goede oplossing gewenst is:

is van mening dat:

 1. er veel mensen lopend, veelal met kinderen en veelal met honden, die ingang gebruiken om het park in te gaan;
 2. als gekozen wordt voor de optie om de weg te verbreden, de uitvoering jaren zal gaan duren;
 3. een vlonder-pad, deels boven de berm en deels boven de sloot, een mooie, snelle al dan niet tijdelijke oplossing kan zijn;

verzoekt het college om:

 1. te onderzoeken of het aanbrengen van een vlonder-pad mogelijk is, onder andere ten aanzien van de gevolgen voor het onderhoud van de berm en watergang;
 2. als dit mogelijk is een vlonderpad te realiseren binnen het budget voor de aanpak van het Oosterpark en anders de daarvoor benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting van 2022;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 168273
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021

Samenvatting

Onderwerp is een vlonderpad langs de Oosterparkweg. Het college wordt verzocht of het aanbrengen daarvan mogelijk is, of dit kan binnen het budget voor de aanpak van het Oosterpark en anders de daarvoor benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting 2022.