Selecteer een pagina

Verkiezingsprogramma

Nieuws

Hier vindt u ons laatste nieuws

Onze Kandidaten

Bekijk hier onze lijst

Verkiezingsprogramma 2022-2022

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken met oog voor de huidige én komende generaties.

Een gemeentebestuur dat de burger in die processen betrekt en de afstand tussen bewoners en het gemeentebestuur verkleint.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BURGER OP 1 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan waar onze aandachtspunten liggen, waar wij ons de komende jaren op willen richten.

Met vriendelijke groet, Maarten van der Staaij, voorzitter

.omdat het anders moet….

Wat vindt u belangrijk: wij hebben u gevraagd input te leveren voor ons verkiezingsprogramma. Daaruit komt:

 • Geen verborgen agenda’s maar een open en eerlijk gesprek, dan is een ‘nee’ ook uit te leggen en te accepteren.
 • Betaalbare woningen voor Ridderkerkers, jong en oud.
 • Gevarieerde nieuwbouw, dus niet alleen maar flats.
 • Geen distributiecentrum maar een groene woonwijk langs de rivier bij Bolnes en Slikkerveer.
 • Aandacht voor drukke doorgaande wegen in de gemeente.
 • Wanneer start de vergroening van winkelcentrum Ridderhof.
 • Wanneer wordt het Vlietplein opgeknapt.
 • Afvalbeleid; onze inpandige afvalinzameling terug.  de vulopening van de buitenbakken is te hoog. Niet betalen voor elke zak restafval. De vulopeningen van de buitenbakken is te hoog. Ouderen kunnen geen zware/grote zakken tillen en moeten dus vaker hun afvalbak legen.
 • Maatwerk binnen de uitvoering van de WMO.
 • Hoe weet ik wat er allemaal wordt georganiseerd voor ouderen als ik geen computer heb.
 • Bibliotheek naar een andere locatie het gemeentehuis is zo versnipperd, erg onhandig! De oude huishoudschool zou een mooie locatie zijn, of een leegstaande winkel in de Ridderhof.

Wat vinden wij belangrijk: Er is een groeiende kloof tussen burgers en gemeente. Wij overbruggen die door zo veel mogelijk deel te nemen of aanwezig te zijn bij werkoverleggen en andere bijeenkomsten. Als zaken op de raadsagenda staan gaan wij in gesprek met betreffende mensen, verenigingen of bedrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat u als gebiedsdeskundige weet wat goed is voor uw eigen wijk of gebied. Zo werken wij al jaren en daarom weten wij goed wat speelt in Ridderkerk. Al onze leden wonen verspreid over de Ridderkerkse wijken waardoor wij goed geïnformeerd blijven.
Petra van Nes-de Man, onze lijsttrekker, bezoekt veel bijeenkomsten van partners die een regiorol spelen zodat we ook daar aan tafel zitten of aanhoren.
Dat het anders moet in Ridderkerk beamen velen. Zie bijvoorbeeld alle commotie rondom de participatie bij de herinrichting van het Oosterpark, de gebiedsvisie Rivieroevers en de Pruimendijk. Ook in de wijkoverleggen horen we dat het anders moet, o.a. meer open en eerlijk. Een evaluatie van het Ridderkerkse participatiebeleid ligt al sinds 2019 op de plank, dat zegt veel. Het wordt tijd dat we dat bespreken en er lering uit trekken.

Zorg is maatwerk: Er gaat veel geld om in het sociaal domein. Maar komt dat geld bij hen die het nodig hebben? Deels wel, maar het kan beter, met meer mensen in de sociale wijkteams worden wachtlijsten korter. Beter contact met de scholen kan voorkomen dat zorg in een latere fase nodig is. Omdat óók in Ridderkerk teveel kinderen de dag zonder ontbijt beginnen steunen wij een pilot op scholen met ontbijt in de klas.
De kledingbank, de FoodCompany, fietsenbank en speelgoedbank willen wij ruimhartig ondersteunen. Hun cliëntenbestand groeit helaas, ook daarvoor is het geld van het sociaal domein bedoeld. Zij bereiken de zorgvragers in veel gevallen gemakkelijker dan de gemeente, daar moeten we gebruik van maken.

Wij willen inzichtelijk maken wat voor onze ouderen georganiseerd wordt, dat is nu niet voor iedereen duidelijk. Op die manier weten we wat er mogelijk is om zo lang mogelijk, op een prettige manier, zelfstandig te blijven wonen. Wij gaan inzetten op kleinschalige zorgwoningen of units en beschermd wonen, dat zijn veilige havens voor wie het niet alleen redt. Deze voorzieningen sluiten aan bij een inclusieve samenleving:
Iedereen doet mee!

Woningbouw in eigen beheer:

 ook in Ridderkerk is er grote vraag naar woningen. De ruimte voor nieuwbouw beperkt zich tot kleine locaties met uitzondering van het PC Hooftpark, de rivieroevers in Slikkerveer en Bolnes. Wij willen dat bij die bouwprojecten de gemeente de regie neemt, nu ligt dat bij projectontwikkelaars die andere belangen hebben. Zet Ridderkerk niet vol met appartementen maar wissel af.
Wij willen een goede mix van hoog- en laagbouw, sociale huur- en koopwoningen, daar past geen distributiecentrum bij. De wegen en oude dijken in Slikkerveer en Bolnes krijgen al veel verkeer te verduren. Laat het belang van goede verbindingen van, naar en in de wijken zwaar wegen bij het bepalen van welk soort nieuwbouw, waar kan plaatsvinden.

Als gebouwd kan worden aan de rivier omdat oude fabriekshallen worden afgebroken, willen wij daar voor iedereen aantrekkelijke woonprojecten terug. Hoogbouw, laagbouw, groene omgeving en zicht op de rivier.
Het gebied moet voor iedereen toegankelijk zijn!
Ook bouwplannen in buitengebieden moeten kritisch bekeken worden. Een kenmerk van buitengebied is openheid.

In Ridderkerk zijn in het verleden mooie oude panden afgebroken, het oude gemeentehuis wordt daarbij vaak als voorbeeld aangehaald. Daar moeten we anders mee omgaan en in stand houden wat we nog hebben. Oude panden laten iets van de oorspronkelijke identiteit van Ridderkerk zien.

Wij willen ons sterk maken om panden als de oude Huishoud- en Industrieschool een zinvolle bestemming te geven zodat ze op een goede manier behouden worden voor de toekomst.
Dat hoeft niet altijd met een verdienmodel.
Nu is een deel van het pand maatschappelijk verantwoord ingevuld, daar zouden tijdelijk start-ups bij kunnen en ook de bibliotheek zou daar prachtig passen. Deze is nu in de hal van het gemeentehuis ondergebracht waar lang niet iedereen blij mee is.

Groene grenzen in Nieuw Reijerwaard: de struik op de foto staat naast het Gemeentehuis en verbeeldt de ‘verdozing’ van Ridderkerk.
Een voorbeeld van die verdozing is bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
De rapporten die ooit over een mooi groen én duurzaam NR gemaakt werden, zijn verdwenen.
Wij maken ons sterk voor een bouwstop op Nieuw Reijerwaard en het inrichten van de overgebleven kavels als ‘mini- of voedselbos’.

Het vele verkeer dat in dit gebied zijn weg moet vinden zorgt steeds vaker voor files. De toename zoals destijds berekend bij het opstellen van het plan voor bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, is zo ongeveer bereikt. Dat moet de aanleiding zijn voor een bouwstop.

Doen we dat niet dan lopen de wegen in de wijken, zeker in spitstijd, vol omdat de rijkswegen niet doorstromen.
Dan vormt groen op de overgebleven kavels een mooie tegenhanger voor de loodsen, het vrachtverkeer en de files.
Omdat bomen geluid reduceren, CO2 en fijnstof uit de lucht halen draagt dat bij aan een vermindering van de geluidsbelasting en een betere luchtkwaliteit. Dit is ook hard nodig in de strijd tegen wateroverlast en hittestress wat in de toekomst steeds meer voor zal komen.

Bomen planten i.p.v. kappen: een gezonde samenleving heeft een gezonde groene omgeving nodig. In Ridderkerk is nog veel ruimte voor bomen, met name langs de rijkswegen, de behoefte is groot . Benut die ruimte en ga hierover in overleg met het Waterschap en Rijkswaterstaat. Bomen kunnen met aanpassingen heel goed samen met kabels en leidingen in één talud. Nu worden om diverse redenen maandelijks volwassen bomen gekapt, vaak omdat ze ‘slecht’ worden en takken verliezen. Dat kan in de meeste gevallen met goed onderhoud voorkomen worden. 

Zet bij de slagbomen echte bomen! Het is prima dat er voor elke weggehaalde volwassen boom een kleine jonge voor terugkomt, maar wij willen bomen een goede kans geven om gezond oud te worden.
Juist ook in de woonwijken die doorgaans behoorlijk versteend zijn spelen bomen een belangrijke rol in een aangenaam leefklimaat.
Onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheid van groene gevelbekleding bij de flats in Bolnes die een grote, blinde gevel hebben. Geef ook de jonge bomen in het Oosterpark de kans ‘volwassen’ te worden. Wij ondersteunen ‘operatie Steenbreek’ door vergroening van versteende tuinen en daken, want ook hier moet meer bewustwording worden ontwikkeld.

We hebben in de afgelopen periode gezegd dat Ridderkerk de groenste gemeente van IJsselmonde moeten worden, laten we dat ook doen! Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren kunnen we daar met elkaar mogelijkheden voor creëren in de natuur. Zo willen wij een hoekje van het Waalbos inrichten als gedenkbos, zelf een boom planten zou daar mogelijk moeten worden.

Waterstof i.p.v. windmolens: we moeten minder energie gebruiken, dat is voor iedereen duidelijk. Met aandacht voor ventilatie moeten woningen goed geïsoleerd worden. Voor grondgebonden woningen gaan we inzetten op zonnepanelen op het dak, in ieder geval om in het eigen energiegebruik te voorzien. De Gemeente kan daar een subsidie voor instellen, zodat dit voor een ieder binnen bereik ligt. Zonnepanelen op alle platte daken moet in snel tempo worden gerealiseerd. Veel minder dan 10 procent van de bedrijven heeft zonnepanelen op het dak liggen, daar is veel winst te behalen. Daarnaast willen we inzetten op waterstof voor die gevallen waar elektriciteit niet voldoende zelf opgewekt kan worden. Wij willen in Ridderkerk een pilot met verwarmen van een flat op waterstof. Nieuw in het land is dit niet, maar voor Ridderkerk wel. De bouw van windmolens op Nieuw Reijerwaard is opnieuw uitgesteld. Wij willen geen windmolens in Ridderkerk, het rendement weegt niet op tegen de overlast, daarom gaan wij voor ‘uitstel komt afstel’.
Zonnepanelen op het land is voor ons onbespreekbaar, we moeten het groen dat we hebben groen houden. Doortrekken van het warmtenet vanuit de havens in Rotterdam, zoals nu voor Bolnes bedacht is, lijkt ons niet realistisch. Dit gezien de problemen die al jaren rondom deze warmtebron spelen.
Wij willen inzetten op bewustwording én de mogelijkheden om er zelf aan te werken.

Afvalbeleid aanpassen: er is veel veranderd in het ophalen van ons huisvuil. Voor mensen die gebruik maken van de mini-container valt dit mee, er is wél een container bijgekomen. En helaas, het is wel voor iedereen duurder geworden.
Voor mensen die hun afval in ondergrondse of bovengrondse wijkcontainers deponeren is wel veel veranderd. Voor het openen van de containers voor restafval, GFT en oud papier moet de toegangspas gebruikt worden. Elke zak restafval wordt geregistreerd, hetgeen kostenverhogend werkt.
Veel mensen hebben moeite met de hoge vulopening van de niet ondergrondse containers.

Daarnaast zijn alle inpandige afval inzamelruimten in appartementencomplexen verdwenen. Zeker dit laatste was een prima oplossing om huisvuil in te zamelen maar paste niet meer in het nieuwe systeem. Dit systeem geeft voor veel mensen ongemak en extra kosten.
Het betalen voor extra klepbewegingen moet teruggedraaid worden, dit werkt alleen afval bijplaatsen en zwerfafval in de hand.
Werken aan bewust scheiden van afval moeten we doorzetten, maar daar zullen zeker ook producenten van de verpakkingen aan mee moeten werken.

Meer zichtbare veiligheid: Met regelmaat wordt in Ridderkerk ingebroken en worden auto’s opengebroken. Dat geeft naast onveilige situaties en een onveilig gevoel vooral ook veel boosheid bij gedupeerden. Wij hebben daarom gevraagd om o.a. de mobiele camera meer in te zetten maar ook andere manieren van vastleggen toe te staan. Bijvoorbeeld vaste camera’s bij de op- en afritten van de rijkswegen.
We hebben goede wijkagenten die heel goed weten wat speelt in de wijken. Zij werken samen met de buurtpreventie-teams en de BOA’s, zij willen graag meer uren in de wijken doorbrengen. Dat zou de veiligheid vergroten en zo hoeven er geen extra agenten of BOA’s bij. Wij staan achter het werk van de buurtpreventie-teams. Zij vormen een hele belangrijke schakel in onze veiligheid door te signaleren, in gesprek te gaan en zichtbaar te zijn in de wijken.

Verkeersveiligheid goed doordachtDe inrichting van onze wegen en het rijgedrag heeft veel met elkaar te maken.
Dat kan beter, een 30 km-weg of een auto-te-gast-weg gaat de veiligheid niet bevorderen, maar bevordert juist de ergernis en het daaraan gerelateerd gedrag. Wegen afsluiten voor autoverkeer moeten we zo veel mogelijk beperken en alleen toepassen als dat iets aan het totaalplaatje van onze wegen en fietspaden toevoegt. Dergelijke besluiten worden nu ondoordacht genomen
, zonder te kijken waar het doorgaande autoverkeer dan zijn weg moet vinden. De Vlasstraat-Pruimendijk als auto-te-gast-weg is daar één voorbeeld van en het plan dit ook met de Oosterparkweg te doen spreekt ons niet aan. Indien mogelijk draaien we dat terug. Voor de verkeersmenging en drukte op de Oostmolendijk zou het juist wel een oplossing kunnen zijn. Daar ligt de Oudelande als een mooi alternatief.
We zijn een autogemeente, het openbaar vervoer is matig en een echte verbetering zit daar voorlopig niet in.
We moeten niet accepteren dat onze wegen in de wijken gebruikt worden als sluiproute voor het vrachtverkeer van en naar Nieuw-Reijerwaard, Bedrijventerrein Oost, Cornelisland en Reijerwaard.
Een weg door ‘de boomgaard’ in Rijsoord voegt niets toe en moedigt hooguit het vrachtwagensluipverkeer aan. Wij zijn tegen een weg door ‘de boomgaard’ en de Rijksstraatweg.
Om de doorstroming op onze doorgaande wegen te garanderen kunnen we 50/60 of 80 km aanhouden.
De fiets wordt steeds belangrijker en vrij liggende fietspaden zijn het veiligst voor deze weggebruikers. Laten we goed kijken waar we de snelfietsers willen laten rijden, . deze vorm van fietsen is niet meer weg te denken. Er zullen aanpassingen nodig zijn om het fietsen voor iedereen veilig te maken én te houden.

Winkels om de hoek: in winkelcentrum het Winkelhart Ridderkerk staan winkels leeg.

In 2020 is een plan gemaakt om het winkelcentrum op te knappen. Om dit aantrekkelijker te maken zou er o.a. meer groen in de buitenruimte komen, dit moet snel aangepakt worden. Het Winkelhart heeft dit soort zaken hard nodig, het is nu een onaantrekkelijk gebied met een kille, kale uitstraling. In de meeste wijken van Ridderkerk zijn kleine winkelcentra of winkelstrips met een supermarkt.
Voor het Vlietplein liggen al jaren plannen om te vernieuwen op de plank. Nu duidelijk is dat de sporthal blijft moet daar opnieuw en mét de winkeliers over gesproken worden. Er wonen veel mensen boven en dicht bij deze winkels, ook zij moeten betrokken worden.

Voor Plein Oost bestaan eveneens al jarenlang plannen, ook die moeten niet langer blijven liggen.

Deze centra hebben een uitermate belangrijke functie in de wijken, zij moeten alle steun krijgen.
Dillenburgplein is nu onderwerp van gesprek en overleg, daar zijn veel betrokkenen met verschillende belangen. Wij willen dat overleg in alle openheid en met alle belanghebbenden voeren. Alleen dan kunnen we tot een weloverwogen en gedragen besluit komen.

De winkelstrip in West moet ook nodig opgeknapt worden, wij zetten ons in voor behoud van deze winkels. Winkelcentrum De Werf in Bolnes is een mooi compleet winkelcentrum met veel parkeergelegenheid.
Voor winkelcentrum het Winkelhart Ridderkerk liggen de nodige plannen gereed die ook op uitvoering wachten. Daarin is nog steeds niet opgenomen dat het betaald op
straat parkeren wordt afgeschaft Wij blijven daar, net zoals op een goede bereikbaarheid met de auto, wel op inzetten.

Het huidige college wil daar drastisch het mes in zetten door de wegen te versmallen en eenrichtingsverkeer te realiseren.
Winkeliers zijn het met ons eens dat dergelijke maatregelen de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum fors verkleint. In deze tijd hebben zij alles nodig om de zaak draaiend en gezond te houden en waar dat mogelijk is steunen wij hen daarin.

De verkeersveiligheid rondom de St. Jorisstraat en Ringdijk moet eindelijk aangepakt worden, dat is een lastig punt maar het kan niet zo zijn dat er daardoor niets gebeurt.

Wij zijn tegen opening van winkels op zondag.

Samen doen we met elkaar!
Om na Corona een gezonde ‘doorstart’ te maken hebben verenigingen onze steun enorm hard nodig.
Wij willen hen graag zo veel mogelijk bij staan, dat kan zowel door te faciliteren alsook financieel. We moeten als gemeente inzetten op activiteiten voor iedereen, denkend aan de schaatsbaan, de beach-sportweek en de pleinbioscoop. We hebben daar allemaal goede herinneringen aan.

Ook de muziekfeesten liggen ons nog vers in het geheugen. Andere activiteiten in de wijken, georganiseerd door de wijken of lokale verenigingen als de Oranjevereniging Rijsoord en de muziekverenigingen, draaien met en voor iedereen. We moeten hen bijstaan om dat te kunnen blijven doen.
Daarbij hebben we ook oog voor de vele sportverenigingen. In gesprek gaan met alle verenigingen geeft een beeld hoe zij er nu voor staan en waar hun behoeften liggen. Zij zijn ontzettend belangrijk voor de samenhang in Ridderkerk.

Dit zijn voor de komende vier jaren onze speerpunten. Met uw stem kunnen wij hiermee daadwerkelijk aan de slag. Wij willen dit graag oppakken, met Petra van Nes-de Man als uw wethouder participatie en buitenruimte. Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact op met ons. We hebben tien sterke kandidaten op onze lijst. Zij zijn al geruime tijd actief in Ridderkerk, ieder op zijn eigen wijze.  Ieder met zijn eigen expertise en aandachtspunten.

Samen voor een mooi Ridderkerk

Petra van Nes-de Man

Monique Weijers

Stefan Coule

Herman Haringa

Wiek Dam

Linda Kelderhuis

Willem Klootwijk

Bianca van Beek

Maarten van der Staaij

Rob Bisdom

 

Voorzitter Maarten van der Staaij

Secretaris Nesia van Die

Penningmeester Klaas van Nes