Selecteer een pagina

Verkiezingsprogramma

k

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken en oog heeft voor de huidige én komende generaties. En bovenal, de burger in die processen betrekt en de afstand tussen bewoners en het gemeentebestuur verkleint.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BURGER OP 1 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan waar onze aandachtspunten liggen, waar wij ons de komende jaren op willen richten en op welke wijze wij dat willen realiseren.

BURGER OP 1 staat dicht bij de inwoners van Ridderkerk. Ontmoeten doen we waar dat kan of nodig is, bijvoorbeeld door bezoeken in de wijk. Communicatie met de inwoners is immers onmisbaar voor een goed functionerend gemeentebestuur.

BURGER OP 1 vindt dat ons gemeentebestuur het accent weer bij het welzijn van de inwoners moet leggen. Het belang van de burger dreigt ondergeschikt te raken aan een veelheid van regionale belangen en bestuursconstructies. Deze zijn niet zelden hun doel voorbij geschoten, brengen financiële risico’s met zich mee en gaan ten koste van goede dienst- en zorgverlening aan onze inwoners. Wij willen blijvende aandacht voor onze inwoners.

Ridderkerk blijft zelfstandig

Onze gemeente bevindt zich geografisch zeer gunstig in het centrum van een aantal belangrijke regio’s zoals de Drechtsteden, Rijnmond, de Krimpener- en de Hoeksche Waard. BURGER OP 1 wil die unieke positie beter benutten. Juist waar gemeenten geconfronteerd worden met Haagse maatregelen, is samenwerking met de ons omliggende gemeenten essentieel. Daar waar de dienstverlening en (kosten)efficiëntie verbeterd kunnen worden, moeten we die samenwerking ook zeker zoeken. Dit door op deelgebieden goede afspraken te maken, maar niet door overeenkomsten aan te gaan die gemeenten tot in lengte van dagen aan elkaar verplichten. Zo heeft de BAR en de ambtenarenfusie veel geld gekost, maar de inwoners nauwelijks voordeel opgeleverd. BURGER OP 1 wil deze samen- werking anders en transparanter vormgeven, voordat een gemeente-fusie van hogerhand afgedwongen wordt. Ridderkerk is en blijft zelfstandig.

Gemeenschappelijke Regelingen

De BAR samenwerking, Nieuw Reijerwaard en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn zogeheten Gemeenschappelijke Regelingen. Zo’n Gemeenschappelijke Regeling is een niet democratisch gekozen bestuursorgaan waarin besluitvorming zich onttrekt aan de controle van de burger, laat staan dat die daar enige invloed op kan uitoefenen. Niet alleen de burger wordt buitenspel gezet, ook de door de burger gekozen raadsleden. Er worden belangrijke beslissingen genomen buíten het gezichtsveld en de invloed van onze gemeenteraad en dus buíten het openbare politieke debat. BURGER OP 1 vindt dat kritische bevraging door onze raad de bestuurders juist scherp houdt en foute besluiten en verspilling voorkomt zoals die nu dreigen in de BAR samenwerking en Nieuw Reijerwaard. BURGER OP 1 streeft naar een andere, meer transparante vorm van samenwerken.

Nieuw Reijerwaard

De uitgangspunten bij het besluit om Nieuw Reijerwaard tot agro-vers bedrijventerrein te ontwikkelen, zijn ingehaald door de tijd en dringend aan herziening toe. Als er niet wordt ingegrepen, wacht een miljoenenverlies en betaalt de burger het gelag. BURGER OP 1 wil dit risico afwentelen door voor een deel van het gebied de bestemming te wijzigen in woningbouw. Voor zover er nog vraag zou zijn naar AGF terrein, kunnen deze bedrijven zich vestigen in de zogeheten ellenboog langs de A15. Dit biedt financieel een veel gunstiger perspectief en het sluit aan bij de groeiende vraag naar woningen in Zuid- Holland. Het zou een mix van (sociale) huurwoningen én koopwoningen moeten worden zodat het bijdraagt aan de verlaging van de wachttijd voor een huurwoning. BURGER OP 1 zet in op een snelle afronding van de buffer bij het zuidelijk deel van de Rijksstraatweg en aanleg van de buffer langs het noordelijk deel van de Rijksstraatweg. Om ook die burgers enigszins te beschermen tegen de overlast die bouw en wegen in het gebied met zich meebrengen.

Ruimtelijke ordening

BURGER OP 1 is voor behoud van het eigen karakter van dorpskernen in de verschillende wijken. Mede om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het belangrijk dat de verschillende wijken hun eigen voorzieningen, winkels en (sport)accommodaties behouden, als dat kan met een wijkgebouw (zoals WVC Bolnes met mini-bibliotheek). Het Integraal Accommodatie Plan 2016 (IAP) moet hiervoor op onderdelen aangepast worden. BURGER OP 1 zet zich in voor het behoud van de gymzaal aan de Da Costalaan (Oost) en de winkels op Plein Oost en in wijk West, vanwege de wijkfunctie die deze voorzieningen hebben. Dit geldt evenzo de Beverbol in Bolnes, en de Drievliethal.

De historie van Ridderkerk is belangrijk; monumenten moeten in stand gehouden worden. Om eigenaren hierin tegemoet te komen moet er een korting op de WOZ voor (rijks)monumenten worden ingevoerd. Oude dijklinten moeten gekoesterd worden.

Goede en toegankelijke zorg

Ridderkerk is een vergrijzende gemeente en die ontwikkeling zal nog decennia aanhouden. Dat betekent dat steeds meer mensen een beroep zullen doen op de zorg en dit vereist een andere benadering van WMO-gelden. WMO, Jeugdzorg en participatie zijn geen spaarpotten, maar gemeentelijke verantwoordelijkheden. Ook op dit gebied vormt de BAR eerder een belemmering voor onze inwoners dan een verbetering. BURGER OP 1 vindt dat de gemeente dichterbij haar inwoners moet staan. Zorg is immers maatwerk en laat zich niet ver weg van achter een bureau in een andere plaats regelen, maar dicht bij huis. In de eigen gemeente. De ervaringen met de huishoudelijk hulp spreken voor zich. Kwetsbare burgers moeten kunnen vertrouwen op goede zorg. Het kan niet zo zijn dat geld uit Den Haag aan andere zaken wordt uitgegeven dan aan hen voor wie het bestemd is.

Minima- en armoedebeleid

BURGER OP 1 wil een ruimhartige ondersteuning van kledingbank en food-company. In een relatief rijke gemeente als Ridderkerk moet ruimte zijn voor een goed en effectief programma voor minima, waaronder ook ZZP-ers op of onder minima niveau. Dit in combinatie met de juiste begeleiding naar arbeid en/of schulddienstverlening. De baten – zeker voor betrokkenen – zijn veel groter dan de kosten; het voorkomt uitgaven aan bijstandsuitkeringen, maatschappelijk werk, huisuitzettingen, etc.

Milieu

BURGER OP 1 wil een gezond milieu doorgeven aan onze (klein)kinderen. Door de ligging langs twee van de drukst bereden snelwegen is er niet alleen veel geluidsoverlast, ook de uitstoot van (ultra)fijn- stof vormt één van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. Het “gat” langs de A15/A16 bij Ridderkerk-West moet dan ook zo snel mogelijk dicht. In Drievliet wordt het hoog tijd dat er voor een robuuste inrichting van het Oosterpark gekozen wordt. Daar is ruimte om met groen en kleine aarden wallen de overlast voor de wijk te beperken. BURGER OP 1 wil in overleg met Rijkswaterstaat groene buffers langs de snelwegen aanleggen, o.a. in Oostendam, waar nauwelijks afscherming van de A15 is. Ook elders in Ridderkerk mogen meer groen en bomen komen.

BURGER OP 1 onderschrijft de milieudoelstelling om duurzaam schone energie op te wekken, maar Ridderkerk is te dicht bebouwd voor windturbines. Gekeken moet worden naar alternatieven zoals een forse uitbreiding van het oppervlakte aan zonnepanelen op daken. Wij willen dit met subsidie stimuleren, zowel voor particulieren als bedrijven. BURGER OP 1 wil geen gasaansluitingen meer bij nieuwbouw, ook dit moet toekomstbestendig aangepakt worden.

Het klimaat is onmiskenbaar aan het veranderen, met extreme regenbuien en hoge waterstanden als gevolg. Het afvoersysteem van regenwater loopt tegen de maximale capaciteit aan en steeds vaker staan kelders en kruipruimtes in het water. Waterhuishouding is van groot belang. BURGER OP 1 wil de bewustwording en aanpak van wateroverlast bevorderen en de nodige inspanningen leveren zodat wij droge voeten houden en veilig achter onze dijken kunnen blijven wonen.

Ondernemend Ridderkerk

BURGER OP 1 vindt het belangrijk dat de gemeente zich inzet voor de lokale economie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Ridderkerk. Goede economische omstandigheden gaan immers hand in hand met werkgelegenheid. Of het nu éénpitters, winkeliers, kleine of grotere bedrijven zijn, getracht moet worden knelpunten weg te nemen en in oplossingen te denken. Zo kan de precario- belasting worden afgeschaft. Ridderkerkse ondernemers moeten zo veel als mogelijk voorrang krijgen bij aanbesteding. Dit kan bijv. door ondernemers te betrekken bij sociale- en werkgelegenheids- programma’s. BURGER OP 1 vindt het belangrijk dat bedrijfsterreinen aantrekkelijk zijn én blijven en wil gezamenlijk met ondernemers illegale activiteiten en verpaupering tegengaan. Dit kan door in te zetten op het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ of een ‘Bedrijfs Investerings Zone’ (BIZ) op te richten. De gemeente kan hierin faciliteren.

BURGER OP 1 wil het Ridderkerkse afvalbeleid opnieuw bekijken. De huidige voorstellen gaan burgers meer geld kosten. Dat mag niet de bedoeling zijn. Ook het ophalen van ‘restafval’ bij ideële instellingen moet opnieuw bekeken worden. Het kan niet zo zijn dat een deel van het geld wat zij ‘verdienen’ bij hun eigen jaarmarkten, uitgegeven moet worden aan het ophalen van afval. Voorts wil BURGER OP 1 onderzoek naar zogeheten nascheiding van plastic bij afvalverwerkingsbedrijven; als dit effectiever en voor de burger goedkoper is dan per huishouden scheiden, moet daar op ingezet worden.

Mede als gevolg van de toename van digitaal winkelen ontstaat er druk op de winkelbezetting. Langdurige of zelfs blijvende leegstand vraagt om bijzondere maatregelen. De gemeente kan de OZB aanpassen door zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel bij de eigenaar te belasten. Hoewel de gemeente niet dwingend kan optreden, moet zij met de middenstand, eigenaren en/of beleggers aan tafel om onze winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. Bereikbaarheid en parkeerbeleid moeten daarop zijn afgestemd. Dit geldt voor het winkelhart, maar ook voor de winkelcentra in de wijken. Zo is de parkeergelegenheid bij het Dillenburgplein een aandachtspunt.

BURGER OP 1 streeft naar een goed ondernemers- en werkklimaat in Ridderkerk, maar onze toeleveranciers, bezorging, onderhoud, toezicht etc. Voor we het weten zijn we allemaal nonstop aan het werk. BURGER OP 1 is daarom tegen opening van winkels op zondag.

Veiligheid

BURGER OP 1 wil dat de bezetting qua politiemensen is afgestemd op de grootte en de problematiek van Ridderkerk. Ook ’s nachts. Regelmatig langsrijdende surveillance auto’s vergroten het gevoel van veiligheid en schrikken ongewenste elementen af. Cameratoezicht is een uitstekend hulpmiddel, maar alleen voor zover het voor de burger duidelijk is wat er met de beelden gebeurd en diens privacy niet wordt geschonden. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk, maar betrokkenheid en oplettendheid van burgers is evenzo belangrijk. BURGER OP 1 hecht veel waarde aan de buurtpreventie in alle wijken in Ridderkerk. Daar moet budget voor vrijgemaakt worden. Wij willen dit én ondersteunen én de goede samenwerking met de politie uitbouwen. Buurtpreventie vergroot de veiligheid en betrekt bewoners meer bij hun wijk. WhatsApp groepen zijn daarop een goede aanvulling.

Jeugd zoekt elkaar graag op. Niet alleen in het uitgaansleven, maar ook op straat. Jongeren moet daar de gelegenheid voor hebben, maar sfeerbedervend gedrag en overlast vallen niet onder gezelligheid; rekening houden met elkaar geldt voor iedereen.

Huisvesting

BURGER OP 1 streeft er naar de regie over de huisvesting meer bij de eigen gemeente te leggen. De mogelijkheden hiervoor moeten beter worden benut. Met de toenemende vergrijzing is het belangrijk dat er én voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen én dat zoveel mogelijk jongeren in Ridderkerk kunnen blijven wonen. Dit voorkomt een afnemende beroepsbevolking. Bijkomend voordeel is dat ouders en kinderen elkaar gemakkelijker kunnen ondersteunen als zij op relatief korte afstand van elkaar wonen. Voldoende starters- en levensloopbestendige woningen zijn dan ook essentieel, evenals het verkorten van de wachtlijst voor een huurwoning. BURGER OP 1 wil de mogelijkheid tot extra woningbouw in Nieuw Reijerwaard nadrukkelijk openhouden. Mensen met een kleinere beurs moeten in Ridderkerk kunnen blijven wonen; de sociale woningvoorraad moet daarom met de vraag in evenwicht zijn.

 

Verkeer en openbaar vervoer
Vanuit gezondheids- en milieu-oogmerk wil BURGER OP 1 dat de fiets ruim baan krijgt. Veiligheid, met  name voor scholieren, staat voorop en twee fietsrichtingen op rotondes hoort daar niet bij.

BURGER OP 1 wil een herinrichting of aanpassing van de Rotterdamseweg bij Drievliet/’t Zand. Het wegdek moet voorzien worden van fluisterasfalt en een betere afstelling van de verkeerslichten bij de kruising met de Vlietlaan verbetert de doorstroming op de Vlietlaan. Het sluipverkeer van vrachtauto’s via de Populierenlaan-Verbindingsweg moet worden tegengegaan. De toename van woningbouw langs de rivier veroorzaakt verkeersdrukte op de Ringdijk in Slikkerveer. Dit moet beter gereguleerd worden. In het centrum vereist de St. Jorisstraat aanpassing. Hier moet nu echt serieus werk van worden gemaakt, er is al te lang getalmd. Een nieuwe verbinding elders, misschien via het P.C. Hooft-gebied moet bekeken worden.

De TramPlus is een sprekend voorbeeld van slecht luisteren naar onze inwoners. BURGER OP 1 is een groot voorstander van modern openbaar vervoer naar Dordrecht en Rotterdam. Berekeningen tonen aan dat een TramPlus daar niets aan toevoegt, dus geen rails dwars door het centrum en Drievliet.

BURGER OP 1 verzet zich tegen de plannen voor een oeververbinding vanuit Krimpen aan den IJssel naar Bolnes. Het kan niet zo zijn dat een woonwijk in Ridderkerk belast wordt met regionaal verkeer van elders. Door de enorme verkeerstoename zullen de Rijnsingel en de Rotterdamseweg dichtslibben. Er zijn ons inziens betere alternatieven

BURGER OP 1 wil gratis Openbaar Vervoer voor alle AOW-ers. Buurtbus lijn 601 zou ook haltes bij Salem en Reyerheem moeten krijgen en aansluiten bij soortgelijke diensten in omliggende gemeenten.

Leefomgeving

BURGER OP 1 wil dat bewoners niet alleen medebepalend, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting van de leefomgeving. Het schoonhouden van openbare ruimten, het onderhoud van tuinen, het opruimen van zwerfafval etc. is niet alleen een taak van de gemeente, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het op straat achterlaten van vuil is één van de grootste ergernissen. Voldoende vuilnisbakken is belangrijk, maar handhaving evenzo; inzet van BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) is daarbij één van de mogelijkheden. BURGER OP 1 wil het onderhoud van openbaar groen en bestrating van wegen, fiets- en voetpaden op een goed niveau houden of brengen. Het parkeren van busjes van kleine ondernemers in woonwijken vormt een probleem. In overleg met deze ondernemers wil BURGER OP 1 hier een goede oplossing voor zoeken.

Financiën

BURGER OP 1 staat voor een gezonde en solide financiële huishouding met voldoende reserve, maar wil niet oppotten ten koste van voorzieningen. Een structureel sluitende begroting maakt het mogelijk om financieel scherp aan de wind te zeilen, waardoor het bestaan van allerlei bestemmingsreserves niet langer nodig is. BURGER OP 1 vindt dat geld vanuit Den Haag besteed dient te worden aan zaken

verkiezingsprogramma Burger op 1 5

waarvoor het bedoeld is. Dit geldt met name voor de WMO gelden. Wij streven er naar de gemeentelijk belastingen voor de burger op hetzelfde niveau te houden. De WOZ houdt onze aandacht.

Onderwijs & Cultuur

De uitvoering van zorg, ondersteuning, jeugd, school en werk hangen nauw met elkaar samen. De gemeente is verantwoordelijk voor meerdere taken die voor scholen relevant zijn, zoals het toezicht op de naleving van de leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente tevens verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het maken van goede afspraken tussen onderwijs en gemeente is daarom belangrijk.

School en gemeente vinden elkaar in regulier overleg maar ook in de sociale wijkteams. Deze teams geven o.a. advies en ondersteuning bij ouderen problematiek, opvoedproblemen en mantelzorg. BURGER OP 1 hecht veel waarde aan het goed functioneren van deze teams die een spilfunctie hebben in de laagdrempelige zorg en preventie. Cultuur onderwijs in alle vormen geeft ontspanning en saamhorigheid. Er is een nieuw cultuurbeleid gemaakt, waarin ook ToBe een rol speelt. Wij kijken met positieve verwachtingen uit naar de praktische uitvoering en de toegevoegde waarde voor de burgers van Ridderkerk.

Ten slotte

BURGER OP 1 kiest voor de huidige én toekomstige generatie inwoners van Ridderkerk. Besluiten moeten worden genomen in het licht van de vraag of die besluiten – ook op de langere termijn – goed zijn voor ons, voor onze ouders en voor onze (klein)kinderen. Naar onze mening heeft de zittende politiek meer oog voor de ons omliggende bestuursorganen en Gemeenschappelijke Regelingen dan voor de burger. Zonder een nieuw politiek elan dreigen we straks financieel leeg te lopen in Nieuw Reijerwaard, moeten we verplicht fuseren en worden we een (achter)buurt van de Metropoolregio. BURGER OP 1 wil dat graag veranderen. Met dit verkiezingsprogramma geven wij onze visie op een Ridderkerk, dat dichter bij de burgers staat.

Gaan we op de oude voet door of verleggen we de koers? Wij nodigen u uit om met ons mee te doen.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons verkiezingsprogramma? Wilt u ons steunen, lid of donateur worden? Laat het ons weten op burgerop1@gmail.com.

verkiezingsprogramma Burger op 1 6