Selecteer een pagina

ANBI

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Beleidsplan van Burger op 1

Aanleiding

Aanleiding voor de oprichting van een politieke partij als Burger op 1 is de onvrede van de oprichters met de koers van de op het moment van oprichting van bestaande politieke partijen en hun ideologieën. Daarnaast onvrede met de manier waarop deze partijen functioneren/functioneerden.

In de hieronder volgende artikelen is vastgelegd met welk doel en op welke manier

Burger op 1 beleid wil voeren met betrekking tot stemgerechtigden en leden.

Beleidsplan.

Het beleidsplan is ook in grote lijnen terug te vinden in de statuten van Burger op 1

De politieke vereniging BURGER OP 1 is een vereniging met een groeiend aantal leden. Zij is opgericht op 20 december 2017 bij notariële akte.

1. Het doel van de vereniging is:

A. Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Ridderkerk.

B. De burgers van Ridderkerk een zo best mogelijke kans bieden om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke- en politieke besluitvormingen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs een wettige weg en wel door:

a. de burgers van de gemeente Ridderkerk met regelmaat haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen.

b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ridderkerk en andere vertegenwoordigende instanties als raadslid en als burgerlid en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten.

c. voor dat doel worden concrete doelstellingen vastgelegd in het verkiezingsprogramma.

d. het houden van ledenvergaderingen.

e. jaarlijks zal in de maand maart een openbare bijeenkomst worden gehouden waar de politieke situatie in Ridderkerk zal worden toegelicht. Daar waar mogelijk zal ook aandacht worden besteed aan de maatschappelijke situatie.

f. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

3. Kandidaatstellingen.

Kandidaatstellingen zoals in het vorige lid onder b beschreven geschieden door het bestuur met inachtneming van de regels. Deze kunnen desgewenst worden vastgesteld bij het huishoudelijk reglement. De gestelde kandidaten zijn, ook na hun benoeming, autonoom met betrekking tot hun werkzaamheden voor de gemeenteraad of andere instanties.

4. de vereniging beoogt het algemeen nut en heeft om die reden geen winstoogmerk.

Door het voeren van dit beleid, gesteund door allerlei middelen om naamsbekendheid te krijgen, hoopt de vereniging inwoners van Ridderkerk mee te laten denken met de politieke en sociale besluitvorming in de gemeente.

Bestuur.

Het bestuur van de politieke vereniging BURGER OP 1 bestaat uit drie personen:

Voorzitter: Maarten van der Staaij, tel. 0642308541

Secretaris: Peter van Veelen, 0642804904

Penningmeester: Klaas van Nes, 0633183286

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden hebben recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 8582.76.665

Het KvK-nummer is 70343497