Selecteer een pagina
B.O.1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020 def. voor raad 01-11-2020

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

RAAD 5 NOVEMBER 2020

Dit is een bijzonder en bewogen jaar aan het worden!

We zijn allemaal wel op de één of andere manier getroffen door het COVID 19 virus, al dan niet fysiek.

De impact hiervan op de langere termijn is niet in te schatten en hoe de ‘wereld’ na COVID 19 er uit zal gaan zien ook niet. Dit maakt dat BURGER OP 1 het college graag terughoudendheid mee wil geven waar het grote (geplande) uitgaven betreft.   

Bijzonder is dat in deze tijd de digitalisering een enorme sprong vooruit heeft genomen, waarbij de één meer aangehaakt raakt dan de ander.

De raadvergaderingen hebben door aarzeling om deze te digitaliseren geruime tijd stil gelegen. De raadsvergaderingen van 19 maart, 16 april zijn afgezegd omdat digitaal vergaderen een obstakel bleek. In mei was geen raad gepland en in juni is, onder druk van de oppositie dit uiteindelijk digitaal opgepakt. Voor wat de commissie vergaderingen betreft. De raad is altijd een fysieke bijeenkomst gebleven, inmiddels wel volgens de RIVM regels.  

Dit resulteerde in een overvolle agenda in juni en juli. 

Ook BURGER OP 1 had gevraagd om enig uitstel zodat inwoners óók de ruimte kregen om bijvoorbeeld iets van het voorstel voor de ‘HOV busvarianten studie’ te vinden. Dit is helaas niet gehonoreerd hetgeen nu steeds nog de nodige vragen en verwondering/ongeloof van bewoners geeft. Voor eenieder werd toen pas duidelijk dat de Vlietlaan, Vondellaan, Burgemeester de Zeeuwstraat en Populierenlaan er een vrije busbaan bij krijgen en dus 3 banen breed worden. Dit plan gaat zo veel impact hebben op Ridderkerk en zo veel geld, ruimte, vrije fietspaden én groen kosten… terwijl het slechts enkele minuten tijdwinst op een busreis zou kunnen opleveren in theorie. In de praktijk zal dit nauwelijks of niet gerealiseerd kunnen worden.  

BURGER OP 1 denkt nog steeds dat een lightrail langs de Rotterdamseweg in de toekomst een echt snellere verbinding zou vormen, die ook beter aan kan sluiten op een veel groter netwerk voor openbaar vervoer. Dat de provincie deze gedachte deelt blijkt uit het feit dat zij dit recent ook benoemd hebben.  

In het VNG blad stond onlangs dat (overheids)participatie bij kleine/middelgrote gemeente onder druk staat sinds het uitbreken van COVID 19.  Daar hoort Ridderkerk duidelijk ook bij. 

Ook participatie over aanpassing van straten bijvoorbeeld gebeurt nu door mensen er op te attenderen dat de plannen via de site op te vragen zijn en dat men daar via de site zienwijzen door kan geven of vragen kan stellen. Dit terwijl het ook digitaal echt anders kan, voorbeelden genoeg in de omgeving.

Door thuiswerken en de beperkingen in vakantie tijd komen mensen meer buiten in de eigen omgeving. Vakanties worden thuis of in eigen land doorgebracht en er wordt veel meer gebruik gemaakt van onze parken en natuur gebieden. Prachtig dat we die hebben.

Dat geeft echter het nodige aan afval wat in de natuur gaat zwerven. 

BURGER OP 1 dient een motie in om een prijsvraag uit te schrijven voor een bijzondere, vandalisme-proef en goed functionerende blikvanger. Liefst ook één die duurzaam is ofwel jaren mee gaat. Deze kunnen nog meer bij schoolroutes, schoolpleinen, ingang winkelcentra en recreatie gebieden  geplaatst worden zodat men zich op een leuke manier van het kleine afval kan ontdoen.  

Het thuiswerken door het gehele gezin kan o.a voor jongeren meer behoefte aan een eigen plek geven. Daarom vraagt BURGER OP 1 via een motie of dit college daadwerkelijk ruimten aan kan wijzen waar Tiny Houses neergezet kunnen worden of Micro woningen gebouwd kunnen worden. Deze laatste zouden onderdeel van nog te bebouwen locaties kunnen worden. Mede vanwege de behoefte van jongeren naar een eigen onderkomen steunen wij de motie van de PvdA…

College, neem zelf de regie waar het de ruimtelijke ordening betreft. Maak een beeld hoe we het centrum van Ridderkerk zien, naast de Centrumvisie. Maak een reëel plaatje en betrek daarin ook hoe wij het PC Hooftpark zien. Mooie panden, een aantal verdiepingen hoog en passend bij het oude centrum van Ridderkerk. Hou dit vooral zelf in de hand en geef dit niet volledig in handen van een project ontwikkelaar.    

De luchtkwaliteit in de klaslokalen van de scholen is opeens door COVID 19, heel veel belangrijker geworden en ook op zeer korte termijn. Hebben wij inzichtelijk wat de impact is voor onze scholen? In hoeverre kunnen wij de schoolbesturen hierin bijstaan, zodat ook in de herfst en winter die voor de deur staat, onze kinderen op een gezonde en fijne manier naar school kunnen blijven gaan?

REACTIE WETHOUDER 

De voormalige Huishoudschool is recent op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Ook heeft de raad een bedrag toegekend om de broodnodige reparaties uit te voeren. Het onderhoud van Vilex hierin is helaas minimaal geweest. De huidige gebruikers hebben er voor gezorgd dat dit pand nu nog staat zoals het staat. Zij hebben veel tijd en energie gestoken in het inrichten naar hun behoeften en zij zijn het burgerinitiatief MOED (Meedoen Onder Eén Dak) gestart. Geef hen alle ruimte om hier een realistisch plan voor te maken. Hou dit pand open voor dit soort initiatieven. Dit maakt dat een buurt ook leefkwaliteit heeft, daarvoor is meer nodig dan alleen woningen. Wij vinden het dan ook een grote gemiste kans dat de bibliotheek niet hierheen is verhuisd. De wijze waarop deze nu is ondergebracht in het gemeentehuis is ronduit een blamage die ook het nodige geld gekost heeft. Zie ook de vele reacties van bewoners hierop. We hadden een mooie hal met een ‘huiskamer’ die echt van toegevoegde waarde was maar daarvan is niets over. De ruime rustige plek voor lezen, werken en workshops enz. die bij de huidige functie van bibliotheek hoort is ook niets terug te vinden in deze setting! Misschien kunnen ze in de toekomst toch een goed onderkomen vinden in de voormalige Huishoudschool?

In 2050 moet ook Ridderkerk ‘van het gas af zijn’. Wij zijn voorstander om te kijken of in de toekomst Waterstof door onze gasleidingen kan lopen zodat we voor veel minder grote aanpassingen komen te staan. Voor Bolnes, Ridderkerk West, Centrum, Oost en een deel van Rijsoord wil men echter inzetten op het warmtenet uit Rotterdam. Dat is een aanzienlijk deel van de Ridderkerkse woningen. Kan deze vorm van verwarming gegarandeerd worden in de toekomst? Wat als bedrijven anders gaan produceren en daardoor veel minder rest-warmte overhouden om te delen? Ook zij moeten verduurzamen. Is daar aan gedacht?

REACTIE WETHOUDER  

In Oostendam zijn al woningen gerenoveerd, geïsoleerd  en voorzien van zonnepanelen. De eerste van ca 40 stuks, woningen van Wooncompas. De eerste blokken van vier waren al vóór deze zomer gereed. Tot op heden kunnen zijn echter geen gebruik maken van hun zonnepanelen omdat er onenigheid is over de locatie van een trafo-installatie!! Deze woningen zijn dus al voor wat betreft verwarming, stroom en warm water ‘van het gas af’ maar zij moeten nog steeds gebruik maken het bestaande net. Van enige vorm van besparing en duurzaam wonen is bij hen duidelijk nog geen sprake. 

Dit zijn woningen van Wooncompas, maar het betreft onze bewoners. Wanneer gaat de wethouder zich hiermee bezighouden op een manier dat dit opgelost gaat worden? De donkere dagen zijn begonnen, de winter en dus het stookseizoen komt er aan.

REACTIE WETHOUDER 

In Ridderkerk willen we volop inzetten op zonnepanelen, zeker op de korte termijn en voor degene die niet in aanmerking komen voor het warmtenet, voor de lange termijn.  

Om bedrijven en woningeigenaren hierin enigszins tegemoet te komen dient BURGER OP 1 een motie in. Het is mogelijk voor gemeenten om  zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven niet mee te tellen bij het bepalen van de OZB.  MOTIE  Het gaat hier zeker niet om grote voordelen voor bewoners en bedrijven, maar het zou wel een goed signaal af geven n.l. dat Ridderkerk serieus bezig is met de energie transitie!  

Schulden problematiek zal verder toenemen, ook door het virus. Ondernemers die niet verder kunnen of failliet gaan, werknemers en ZZP-ers die zonder werk zitten…… We horen en zien er heel van, maar waar dit uiteindelijk op uit zal komen weet niemand. Dit geeft veel leed en stress achter de voordeur. Stress zeker omdat we door thuiswerken continu met elkaar is één huis verblijven en leven. Als dan ook nog schulden een rol gaan spelen door verlies van inkomsten of burn-out of door COVID 19….

BURGER OP 1 vraagt in een MOTIE of de gemeente aan wil sluiten bij de ‘SCHULDHULPROUTE’ .  Burgers met grote schulden kunnen dan in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars en telecombedrijven. Hen ontzorgen waar dat mogelijk is maakt dat zij weer aan een toekomst kunnen gaan denken en dus ook aan een nieuwe toekomst kunnen gaan werken. 

Wij zijn benieuwd hoe het onze voedselbank, kledingbank en food-compagnie vergaat. In de media horen we van tekorten door meer afname maar zeker ook door verminderde aanvoer van voedingsproducten. Hoe gaat dat in Ridderkerk en is de gemeente bereid daar aan bij te dragen indien nodig. Misschien wel door de administratieve rompslomp te beperken zodat zij zich veel meer op hun eigenlijke taken kunnen focussen. Alle beetjes helpen. 

De Groenvisie is aangenomen, een mooi en ambitieus plan. Laten we op een goede doordachte manier, in samenwerking met anderen, werken aan bijenlinten en een andere manier om onze groenstroken te bewerken en beplanten. 

In het bomenplan Ridderkerk ‘geef bomen de ruimte 2012’ wordt aangegeven dat en waar grootschalig gekapt moet worden. Veel is inmiddels al gekapt. 

BURGER OP 1 zetten hierbij vraagtekens. In september jl. is weer kapvergunning afgegeven voor 41 bomen en in oktober jl. voor 67 bomen. Dit zijn cijfers van de laatste twee maanden maar zo gaat dit het hele jaar door. 

De 200 stuks, 30 jaar oude populieren langs de A16 bij Rijsoord zijn in 2018/2019 verdwenen. Voor de meeste bomen zijn jonge bomen, al dan niet elders, terug gezet. In al deze gevallen worden grote volwassen bomen vervangen door kleintjes. Dit past niet meer in deze tijd en in onze nieuwe groenvisie, maar het gebeurt wel nog steeds.  

Eén op één terug planten is de doelstelling maar je kapt meest grote oude bomen die heel veel CO2 en fijnstof uit de lucht halen en die ook het geluid van de rijkswegen reduceren en een rustgevend zijn.  Deze zijn dus echt niet te vervangen is door jonge aanplant. Niet in deze grote getallen. Zo gezond is de lucht niet in Ridderkerk. Zie hoe het Oosterpark er na de grootschalige Essenkap nu bij staat. En daar moeten waarschijnlijk weer vele volwassen bomen gekapt worden t.b.v. uitbreiding van de Rowdies. Kijk nog eens of dit anders opgelost kan worden!! En waarom worden de volwassen bomen waar ze plaats moeten maken voor iets anders niet uitgegraven, voorop gesteld dat ze gezond zijn, en elders neer gezet? Waarom wordt niet grootschalig op snoeien ingezet bij oude bomen die takken verliezen? Achterstallig onderhoud is vaak te herstellen daarvoor hoeft geen boom gekapt te worden. Dat is een andere benadering van omgaan met je bomen. Ook aangetaste bomen kunnen soms door goede snoei behouden blijven. 

En dan, wat gebeurt met de  gekapte bomen? wordt dat stookhout? In dat geval komt de in bomen opgeslagen CO2 weer vrij in de lucht! 

REACTIE WETHOUDER 

Bij Oostendam is de luchtkwaliteit ronduit slecht, dit heeft veel te maken met de tunnel-mond. Is er al eens met Rijkswaterstaat gesproken over het planten van bomen in dat gebied? Ruimte genoeg. Oostendammers vragen hier al zo lang om. Ook dit past in de doelstelling van het groenbeleid en de CO2 reductie en duurzaamheid. 

REACTIE WETHOUDER 

In hoeverre blijft de zelfstandigheid van Ridderkerk gewaarborgd? In veel overleg organen wordt al gesproken over de BAR gemeenten. Bestuurlijk wordt ook al veelal met één mond gesproken. 

In Ridderkerk gebeuren zaken die het daglicht niet verdragen. Cijfers over inbraken, overvallen zijn volgens het Integraal Veiligheidsplan dalende maar dit zijn cijfers t/m 2018. We hebben als gemeente in 2013 voor €60.000 een Mobiele Camera Unit aangeschaft. Deze wordt zo nu en dan ingezet n.a.v. meldingen van overlast. De MCU valt op en maakt dat waar deze is opgesteld even geen overlast meer is. Daar naar kijkend kan je concluderen dat hier een preventieve werking van uit gaat. 

Als we de MCU het hele jaar door laten rouleren door Ridderkerk, waarbij de plekken met veel overlast voorrang hebben, kan deze preventieve werking verder worden uitgebreid. We hebben hem, laten we er dan ook zo veel mogelijk gebruik van maken. Door deze overal in Ridderkerk te laten rouleren zal hij ook minder op gaan vallen, men raakt er aan gewend, zo werkt het nu eenmaal. 

BURGER OP 1 dient hiervoor een motie in samen met CDA. Je zou aanvragen voor een locatie via de werkoverleggen en in overleg met de buurtagenten kunnen bepalen. 

We weten niet wat COVID 19 allemaal teweeg gaat brengen in de toekomst. 

Niet op sociaal vlak maar ook is er geen zicht op wat dit voor onverwachte kosten voor onze gemeente met zich mee gaat brengen op de korte maar zeker ook op de lange termijn. 

Hoe de toekomst van ons winkelcentrum er uit zal zien was al onzeker maar dit wordt er niet beter op. Hoe het met de toekomst van het openbaar vervoer zal gaan is onzeker, worden er weer buslijnen geschrapt of wordt een kaartje veel duurder? We zijn blij dat de 601 nu rijdt met andere bussen en chauffeur maar in hoeverre gaat het straks weer lukken om de 601 te laten rijden met de vrijwillige chauffeurs volgens het concept buurtbus? Hoe gaat het straks met onze sport- en andere verenigingen? In hoeverre zijn zij in staat het hoofd boven water te houden nu al zo lang de beperkingen van publiek en bezoekers van de kantines zwaar onder druk staan? Laten we ons vooral realiseren dat deze NIET om mogen vallen. 

Laten we eerst kijken hoe we ons winkelcentrum meer aantrekkelijk kunnen maken naast het aanpassen van de parkeerplaats. Kleed het aan met leuke Sinterklaas attributen en mooi kerst-groen enz. buiten en maak met elkaar dat het een belevening wordt om in de donkere dagen ons winkelcentrum te bezoeken. 

Wees terughoudend met grote financiële uitgaven die van weinig toegevoegde waarde zijn voor Ridderkerk zoals de vrije busbanen.

We zullen meer geld moeten besteden aan onze inwoners en aan hun activiteiten en verenigingen. Daar is nu al, maar straks nog veel meer behoefte aan.

We wensen dit college vooral wijsheid maar ook lef toe om met deze problemen om te gaan en Ridderkerk mooier te maken en aantrekkelijk voor oud en jong.