Selecteer een pagina
raadvraag Windmolens Nieuw Reijerwaard 22-02-2018

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Petra van Nes – de Man steld in de laatste normale raad deze priode raadvragen over de windmolens in

Nieuw Reijerwaard

In Nieuw Reijerwaard zijn drie windmolens gepland. Nu is de provincie bezig met een voorbereidingsbesluit inzake de windmolens. Dit is niet nodig voor plaatsing op de lokaties zoals die in het Inpassingsplan genoemd zijn, dan volstaat een omgevingsvergunning die de provincie hiervoor af kan geven.

1. Kunt u toelichten waarom PZH met een voorbereidingsbesluit bezig is?

2. Waarom wordt nu over twee windmolens gesproken i.p.v. drie met een ashoogte van 100 meter?

3. Wat is de rol nu van het Waterschap Hollandse Delta als het gaat om mogelijk maken van plaatsen van windmolens in Nieuw Reijerwaard? (de molens komen deels op grond van het Waterschap, daarover moeten nog afspraken gemaakt worden)

4. waarom doet het college van B&W Ridderkerk wél een beroep om de gemeente Krimpen om de geplande molen aldaar zo ver mogelijk van de woningen af te zetten, en waarom onderneemt dit college niets om de windmolens in Nieuw Reijerwaard uit het plan te krijgen?

5. Waarom erkent u wel (door de bovengenoemde actie) de overlast voor bewoners in Bolnes, en niet die zelfde overlast voor bewoners van Rijsoord en Ridderkerk-West?

Zie hieronder de brief van het college (ook te vinden in de link, website gemeente Ridderkerk) waarin de gemeente Krimpen wordt gevraagd de belangen van de bewoners in Ridderkerk mee te nemen in het zoeken naar een locatie voor windmolens in Stormpolder. Dit was mede de aanleiding voor mijn raadvragen.

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=35659&f=05a7dffa84bb9592500905491bbfe673&attachment=0&c=18604

In Krimpen aan den IJssel gaat het hierbij om één locatie, namelijk het zuidelijk deel van de Stormpolder. De gemeente Ridderkerk werkt voortvarend om duurzaamheid te bevorderen in de gemeente en dringt hierbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug en vergroot het aandeel duurzame energie. Wij staan derhalve achter het planologisch mogelijk maken van de locatie Stormpolder, maar willen het volgende aan u meegeven.

Afstand tot woningen in Ridderkerk

Bij het planologisch mogelijk maken van deze locatie merken wij op dat er bij het onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar onderzoeksgebied Stormpolder al naar voren is gekomen dat er relatief veel gevoelige objecten nabij zijn. Ook bij een aanvullende effectbeoordeling (op basis van een voorbeeldopstelling aan de zuidelijk deel van Stormpolder) blijft de beoordeling neutraal tot negatief. Doordat het zoekgebied is gesitueerd aan het zuidelijk deel van Stormpolder kunnen windturbines erg dichtbij woningen in Ridderkerk worden opgericht. Dit zal visuele hinder en mogelijk geluidshinder veroorzaken voor bewoners aan de overzijde van de Nieuwe Maas in Ridderkerk. Wij vragen u daarom nadrukkelijk zo veel mogelijk afstand te houden tot de bestaande bebouwing in Ridderkerk, de grensoverschrijdende effecten en gevolgen te overleggen en ons actief te betrekken bij vervolgstappen, waaronder vergunningsaanvragen.

Participatie tijdens en na realisatie

Wij onderschrijven de randvoorwaarde dat het betrekken van de omgeving bij windenergieprojecten van groot belang is en dat in een vroeg stadium de ideeën van omwonenden in o.a. de gemeente Ridderkerk mee genomen moeten worden in de planvorming. U geeft bovendien aandacht aan participatie na planvorming, namelijk tijdens de exploitatie. Wij benadrukken hierbij het belang van het betrekken van Ridderkerkse inwoners tijdens het planproces als de mogelijkheid tot participatie in het windenergieproject zelf na realisatie. Dit laatste is niet expliciet benoemd in het ontwerp beleidskader

Conclusie

Wij zijn voorstander van het ontwerp beleidskader windenergie dat u heeft opgesteld, zodat alle belangen een volwaardige rol spelen bij besluitvorming, maar vragen u het ontwerp beleidskader aan te passen op bovengenoemde punten. Met deze brief willen wij u vragen ons college en de Ridderkerse inwoners te betrekken en te informeren over de voortgang, de effecten en het proces.