Selecteer een pagina
Hoorzitting n.a.v. de voorgenomen kap van al dan niet zieke bomen in het Oosterpark

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Openbare hoorzitting bomenkap Oosterpark.

Maandagavond 12 februari 2018 werd de openbare hoorzitting naar aanleiding van de bezwaarschriften tegen de voorgenomen bomenkap in het Oosterpark gehouden. Essen moeten worden gekapt vanwege de heersende Essentaksterfte. Veel andere bomen zullen worden gekapt als onderdeel van regulier (achterstallig) onderhoud en dunning.

Veel indieners van een bezwaarschrift maakten van deze gelegenheid gebruik om hun bezwaarschrift toe te lichten. De publieke tribune van de raadzaal zat nagenoeg vol en de zetels, normaal gesproken voor raadsleden, waren goed gevuld met potentiële sprekers.

Jan Rijsdijk (3VO Biotoop) trad namens de indieners op als woordvoerder. Indieners die na het betoog van Jan Rijsdijk nog aanvullingen hadden mocht die vervolgens nog kenbaar maken.

De algehele tendens van de bezwaren waren de te verwachten toename van geluidsoverlast na het verwijderen van een groot aantal bomen en de nog kleinere capaciteit om (ultra-)fijnstof door bomen te laten opvangen. Verder werd als bezwaar aangedragen dat een grootschalige bomenkap meer zicht op de A15 zou veroorzaken en de recreatieve waarde van het Oosterpark voor lange tijd zou doen afnemen.

Meerdere sprekers wezen de voorzitter van de hoorcommissie en de vertegenwoordiger van de gemeente op het feit dat de overlast van geluid en luchtvervuiling sterk verminderd zouden kunnen worden door het plaatsen van een geluidswal of -scherm en aanpassingen in de structuur van het Oosterpark. Wanneer zo’n wal of scherm geplaatst zou worden, zou het protest tegen de kap sterk afnemen. Om het belang van een wal of scherm met cijfers te kunnen onderbouwen drongen de sprekers bij de gemeente aan op het doen van metingen van geluidsbelasting en (ultra-)fijnstof.

Tot slot bleek de onduidelijkheid over de terug te plaatsen bomen een bron van ergernis. Hoe hoog, hoe dik, welke soorten, groenblijvend? En wanneer?

Casper de Groot, namens Staatsbosbeheer aanwezig, probeerde hier antwoord op te geven. Hij bood aan nogmaals met belangstellenden het park in te gaan voor uitleg.

Naar de mening van de vertegenwoordigers van de gemeente en van Staatbosbeheer was reeds sprake geweest van inspraak.

Volgens Jan Rijsdijk was echter sprake geweest van informeren, inspraak was volgens hem niet aan de orde geweest. Hij pleitte voor een stap terug in het proces en echt overleg tussen de gemeente, Staatsbosbeheer en de omwonende belanghebbenden.

Het blijft na een grootschalige bomenkap sowieso een proces van jaren voordat het Oosterpark weer een beetje zal gaan lijken op het park dat wij nu kennen.

Al met al heeft de voorgenomen kap fors vertraging opgelopen als gevolg van de lopende bezwaarprocedure. Daarom zal alle voorgenomen kap worden uitgesteld tot na het broedseizoen van de vogels. De kap gelijk na afloop van de procedure alsnog starten zou teveel verstoring opleveren.

Augustus 2018 wordt de maand waarin de plannen zouden moeten worden uitgevoerd, volgens Staatsbosbeheer. Dat geeft mooi voldoende tijd om constructief met elkaar in overleg te gaan.

Monique Weijers