Selecteer een pagina
Algemene beschouwingen 2023

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

De wereld verandert …. Verandert in rap tempo. Kijk naar het weer, veroorzaakt door klimaatverandering, in oktober nog zachte dagen, geen buien meer van een uur maar dagen waarin veel regen valt. Elders in de wereld …sneeuw in Zuid-Afrika, 45 graden in Zuid-Europa en wereldwijd overstromingen en bosbranden, meer en heftiger dan ooit. De wereld is ook veranderd door oorlog in Oekraïne en sinds een paar weken ook de oorlog in Israël. Tegenstellingen tussen mensen onderling worden groter en scherper en lontjes korter, zeker na de Corona epidemie.

En dan, de wereld draait voor ons gewoon door en hebben we in Ridderkerk weer de jaarlijkse begrotingsraad, alsof hier niets is veranderd. Hoewel, noem het maar niets …..onze nieuwe burgemeester en raadsvoorzitter maakt dat er een nieuwe, heerlijk frisse wind door de raadszaal én Ridderkerk waait. 

En met ingang van het nieuwe jaar staat onze ambtelijke organisatie weer grotendeels op eigen benen. We hopen van harte dat dit een positieve uitwerking heeft op het bedienen van onze inwoners, kortere lijnen en weer meer Ridderkerk georiënteerd. College en medewerkers, we wensen jullie veel arbeidsvreugde en succes in deze her-nieuwde situatie. We zien er naar uit. 

Wat speelt het komend jaar verder in Ridderkerk?

Het Openbaar Vervoer, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer moet ons verbeterd reiscomfort geven en veilige fietsenstallingen zodat dit kan bijdragen aan een toename van passagiers. Sinds dit weekend is bekend dat de RET meer geld te besteden krijgt, goed nieuws! Daar zou de buurtbus van kunnen profiteren. Daarom dienen wij MEDE EEN MOTIE VAN DE PVDA IN VOOR EEN EXTRA LIJN VOOR DE BUURTBUS. Deze bussen kennen een forse stijging van het aantal passagiers. Ook gaan we er vanuit dat de buslijnen die enige tijd geleden vervallen zijn, weer in ere hersteld kunnen worden. Echter het aanpassen van de rotondes op de Populierenlaan, zogenaamd om de bus sneller de kruisingen te laten passeren, zien wij als geldverspilling. De bus moet tussen de rotondes in n.l. gewoon met het andere verkeer mee dus ‘weg’ versnelling. Op de Verbindingsweg, de IJsselmondse Knoop en de A15 richting Zuidplein moet de bus ook met het verkeer meerijden en heeft nergens een eigen baan meer of voorrang. Laat deze rotondes zoals ze zijn, dan hoef je ook geen bomen te kappen.

Het verkeer in en om Ridderkerk zal met de ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard, of moet ik ‘Dutch Fresh Port’ zeggen, schrikbarend toenemen. Tel daar de 3500 woningen in Barendrecht, tegen Ridderkerk aan, bij op …. hoeveel kan Ridderkerk/de snelwegen aan wat dit betreft? Hoe staat het met de leefkwaliteit, de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in en de bereikbaarheid van onze gemeente? Wij hebben daar grote zorgen om en blijven het zeggen STOP met bouwen op Nieuw Reijerwaard en maak van de overgebleven kavels ‘tiny-forest’….. maar inmiddels zijn wij hierin al jaren een roepende in de woestijn van asfalt en stenen. Om waar mogelijk tegengewicht te geven aan de verontreiniging veroorzaakt door de rijkswegen DIENEN WIJ MET HET CDA MEDE DE MOTIE IN VOOR BOMEN LANGS DE RIJKSWEG BIJ OOSTENDAM en wat ons betreft mag dit doorgetrokken worden naar d brug en langs de A15 richting de tunnelmond. Het is deze week de week van het klimaat, laten wij hierin grote stappen maken, laten we beginnen met deze motie en nog veel meer bomen langs de rijkswegen zetten, en indien nodig in overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap. 

Kan de wethouder toezeggen ook hier werk van te maken? 

Wij hechten veel waarde aan een groene gemeente, met veel grote bomen voor schaduw en luchtkwaliteit, veel bloemen en bloemstroken voor de bijen ten behoeve van de biodiversiteit, bescherming van flora en fauna, zeker ook van soorten die op de lijst van beschermde dieren staan. Wethouder wees hier alert op, laat het niet zover komen dat inwoner meldingen moeten doen om de wet natuurbescherming na te leven. Wij werken graag mee om van Ridderkerk de groenste gemeente van IJsselmonde te maken. Om de steeds meer schaars wordende open en groene gebieden in Ridderkerk te beschermen DIENEN WIJ EEN MOTIE IN VOOR EEN VERBOD OP HET AANLEGGEN VAN ZONNEWEIDEN. Wat ons betreft geen zonepanelen op de grond maar volop inzetten op ‘zon op dak’ en dan liefst op een mos-dak. Deze laatste om het water van hoosbuien langer vast te houden maar het komt ook de rentabiliteit van zonnepanelen ten goede. Goede initiatieven om de hittestress terug te dringen. Zonneweiden geven meer warmte af dan een grasweide of bos op een perceel. Een goed bomenbeleid en een goed onderhoud van onze bomen is belangrijk. Snoeien i.p.v. kappen en vervangen voor sprieten. Om één en ander te borgen in de omgevingswet DIENEN WIJ HIEROVER EEN MOTIE VAN DE CU MEDE IN. Ook zij wij tegen het plaatsen van windmolens op Nieuw Reijerwaard. Het zijn voor nu (te) lage molens, de windkaart geeft aan dat dit een windluw gebied is op een hoogte van 100 meter maar vooral zal dit de leefkwaliteit van inwoners in dat gebied ernstig aantasten. Dan denken wij aan het geluid maar zeker ook aan de slagschaduw die dit geeft. Geen windmolens in bewoond gebied! Er zijn ook voor windenergie mooie alternatieven, denk aan de windvangers op daken, die kunnen tussen de zonnepanelen geplaatst worden.

Hoe verloopt de energie-transitie in Ridderkerk? Nieuwe woningen zonder gasaansluitingen zijn een feit maar hoe gaat het met de bestaande woningen en dan met name koopwoningen/oudere koopwoningen? Blijven we vasthouden aan alleen de rijkssubsidie voor verduurzaming als stimulans of gaat de gemeente hier ook zelf actief mee aan de slag? Hoever zijn wij al met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed? We hebben er weer een mooi, oud pand bij waarin wat verduurzaming betreft, veel moet gebeuren. Gaan we dit ook doen en doen we dit ook met andere panden zoals onze bestaande scholen enz.? En hoe kijken wij aan tegen een pilot met verwarming van woningen op waterstof?

Graag een reactie van de wethouder

Toezegging dat ingezet wordt op verduurzaming maatschappelijk vastgoed

We geven steeds meer panden het predicaat ‘gemeente monument’, recent weer 15 panden. We hebben een wethouder erfgoed die oud Ridderkerk een warm hart toedraagt. Wij juichen dat enorm toe en DIENEN DE MOTIE UNIFORMERING LOKALE BEWEGWIJZERING VAN DE SGP mede in. We moeten meer reclame maken voor onze monumenten en dan is dit een mooi begin. Maar daar moet het niet bij blijven. Hoe gaan wij als gemeente om met onze eigen gemeentelijke monumenten als de oude Huishoudschool? Deze staat nu al ruim een jaar leeg en te verpauperen. De voormalige huurders hadden daar heel graag willen blijven huren. Nu wacht het op een gebiedsplan, maar als dit nog lang op zich laat wachten heeft in ieder geval de VVD zijn zin, dan is het pand niet te meer te redden en moet het worden afgebroken. Hoe staat het met de panden Molensteeg 34 en 36? Een bewoner wil graag (blijven) huren maar niet anti-kraak en voor nr. 34 zijn prachtige ambitieuze plannen ingediend maar ook dat ligt om moverende reden stil! Ook die panden gaan op deze manier hard achteruit. Hoe worden monumenten eigenaren ondersteund of bijgestaan om hun panden voor de toekomst te behouden? De woningen aan de Kerksingel, die grenzen aan de flats van Wooncompas worden door de plannen van Wooncompas, zoals ze nu voorliggen, bedreigd in hun voortbestaan. Wethouder erfgoed, wanneer gaat u zich hier actief mee bemoeien en helpt u de bewoners bij het behoud van deze prachtige plek, het mooiste hoekje van Ridderkerk? Het is toch heel bijzonder dat zij zelf veel expertise in moeten huren omdat Wooncompas lak heeft aan behoud van deze panden en de beschermde bomen, maar ook dat zij tot nu toe moeite hebben in het communiceren hierover met de gemeente? Goede samenwerking met deze inwoners kan hoorzittingen en rechtszaken voorkomen, maar daar moet dan wel serieus op ingezet worden. En overweeg nog eens of de flat daar terug moet komen. We hebben nú de kans dit te veranderen, dat zal niet meevallen maar is zeker wel goed uit te leggen. Zet ook hier in op grondgebonden woningen, net als bij de aangrenzende flat gaat gebeuren. Het is eigendom van Wooncompas maar wij gaan uiteindelijk over de ruimtelijke inrichting van Ridderkerk. 

Gaat het met de bouwplannen van het Ronde Sant een vergelijkbare kant uit? Bewoners van aanliggende panden zien echt de toegevoegde waarde van nieuwbouw voor het verzorgingstehuis, maar zien dat niet voor de flat die Wooncompas hier wil bouwen. Ook hiervoor is goed overleg met inwoners een uitdaging om zo samen rechtszaken te voorkomen. In hoeverre is de gemeente er voor de bewoners en neemt u de regie op woningbouw over van Wooncompas maar ook bij projectontwikkelaars? Waarom de ene flat langs de Blaak vervangen voor grondgebonden woningen en de ander flat vervangen voor een flat? Waarom bij het Ronde Sant een flat op een postzegel bij anderen vlak voor de deur? 

Laten we de ruimte in Ridderkerk zelf te ordenen, in overleg met inwoners en raad. 

Wat staat te gebeuren in Bolnes en Slikkerveer? De aantallen nieuwe woningen zoals die openomen zijn in het verkeersonderzoek Rijnsingel Bolnes, ambitie voor ca. 2000 woningen? De enige ontsluiting gaat via de Rijnsingel. Een duur onderzoek geeft aan dat er geen alternatief is en dat de Rijnsingels dan maar 30 km. moet worden, dan is het niet zo interessant meer om de auto te gebruiken. Helaas kan niet terug gevallen worden op OV, want dat is hier absoluut niet toereikend en in herfst en winter willen ook niet veel mensen fietsen. Dan moet toch de conclusie zijn, als de wegen de toename van het verkeer van deze nieuwe woningen niet aankan, dat je terughoudend moeten zijn met bouwen? Meer, steeds meer woningen en bedrijven moet niet het doel zijn, dat moet een fijne leefkwaliteit zijn. Er moeten woningen komen in Nederland maar het gebied, Ridderkerk, moet ook bewoonbaar blijven. We willen jongen mensen en gezinnen in onze gemeente, die kijken bij het zoeken naar een woning OOK naar de leefkwaliteit en bereikbaarheid. Door alles vol te bouwen raakt dat in het gedrang. 

Dat gaat ook op voor de boomgaard aan de Noldijk Rijsoord. Hou deze boomgaard in stand en maak dat de bomen passende verzorging krijgen zodat ze uit kunnen groeien tot prachtige grote notenbomen. Een groene parel in het versteende gebied. Met BTOost, Veren Ambacht en Nieuw Reijerwaard in de achtertuin verdiend een groene buffer als de boomgaard. Gelukkig deelt de provincie onze mening. Voorwaarde is wel dat ook géén weg door dit gebied komt om BT Oost te verbinden met Nieuw Reijerwaard en dat bij behoud van de boomgaard geborgd wordt, zoals in het in het collegeprogramma is opgenomen. 

Nogmaals, gemeente neem zelf regie op de schaarse ruimte en sta ad-hoc ontwikkelingen zoals woningbouw in de boomgaard niet toe. De Woonvisie heeft een looptijd van 2021 tot 2026, wij zouden graag hiervan een tussentijdse evaluatie zien en komen daar aanpassingen uit dan moeten we die doorvoeren. De wereld verandert snel en zo ook de behoeften in onze gemeente. 

We zouden ons winkelcentrum vergroenen, daar zien we nog steeds niets van. Ons winkelcentrum heeft een regio-functie en die moeten we koesteren. Daarbij hoort een winkelbeleving, dat is ook uitgesproken in de raad en daar horen groen en bomen bij. Er zijn mooie plannen aangenomen om hier een kwaliteitsslag op te geven. Wanneer wordt dat opgepakt? De verkeerscirculatie rondom het winkelhart wordt nu wederom bekeken. Het is goed dat het oude voorstel terug genomen is. Pak deze kans voor twee-richtingen verkeer zodat het winkelcentrum goed bereikbaar blijft. Cruciaal voor het voortbestaan en de regiofunctie. Heroverweeg nog eens het betaald parkeren, daar hebben wij een stevig min-punt op ten opzichte van omringende winkelcentra. We hebben nog steeds redelijke veel leegstand, dat willen we toch allemaal graag anders zien?

Het Oosterpark en de geluidswal wordt in 2024 opgepakt. Het plan van 2021 moet worden aangepast, o.a. omdat het inwoners gelukt is, via de rechter het Essenlaantje te behouden, maar ook omdat de gemaakte plannen meer onderhoudskosten met zich mee brengen en dat niet de afspraak is met de beheerder van het park. Het is ook aan deze inwoners te danken dat een geluidswal wordt gerealiseerd langs de A15. Een probleem rondom de bereikbaarheid van het park is de route voor voetgangers vanaf de Kerkweg of het bruggetje vanuit de wijk. En we willen juist dat mensen te voet Ridderkerk door gaan. Men loopt nu tussen de sloot en drukke rijweg. Een veilig pad voor voetgangers is daar niet en is ook lastig vanwege ruimtegebrek. Daarom denken wij mee en dienen wij met het CDA een MOTIE IN VOOR EEN VLONDERPAD vanaf het einde voetpad vanaf de Kerkweg tot aan de eerste parkeerplaats van het park. Een vlonderpad met asfalt stroken is niet glad en kan boven de berm worden gerealiseerd waardoor de weg niet smaller wordt. 

Afval scheiden lukt steeds beter maar of we de doelstellingen halen weten we nog niet. Het is goed dat ingezet gaat worden op een mobiel afvalbrengstation/afvalaanbiedstation voor restafval wat niet in de ondergrondse containers past. Dit zal zeker helpen bij het tegengaan van bijplaatsing bij de ondergrondse containers of zwerfafval in de buitenruimte. Om daar een praktische tak aan toe te voegen dienen wij een MOTIE IN VOOR DE TOEVOEGING VAN EEN INZAMELBOX, BIJ HET MOBIELE AFVALBRENGSTATION VOOR KLEIN CHEMISCHE AFVAL als verfresten, batterijen, ledlampen enz. Het is gevaarlijk als dit bij het restafval in vuilniswagens en later in de verbrandingsovens komt o.a. vanwege ontploffingsgevaar. Het gaat dan om kleine dingen waarvoor het nauwelijks de moeite loont om naar de milieustraat te rijden. In het verleden hadden we de chemobox die periodiek huis-aan-huis geleegd werd, dit is daar een mooie variant op. 

Armoede in Ridderkerk kunnen we aflezen aan het aantal klanten van de Kledingbank, de Voedselbank, de Food company, de Verjaardagsbank. Deze instellingen, die grotendeels op vrijwilligers draaien, doen enorm veel voor de gemeente en de inwoners. Dank daarvoor! Zij verdienen dan ook een goed onderkomen. Gelukkig komt er begin 2024 een voorstel naar de raad om de Randweg 3 te renoveren ten behoeven van deze instanties. We kijken er naar uit.

In het sociaal domein hebben we wachtlijsten. De beoogde termijn van vier weken wordt veelal niet gehaald, evenals bij de jeugdzorg. Dat baart ons zorgen. Hoe gaan we hier mee om en wat gaan we doen om deze termijnen wel te halen?

Armoede kan als gevolg hebben dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Dat gebeurt op de basisscholen maar ook bij het voortgezet onderwijs. Daarom dienen wij een

motie in voor onderzoek naar de behoefte aan gratis ontbijt op de basisschool.

Hiermee starten zou fijn zijn, dan kan dat wellicht later uitgebreid worden naar het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Zoek daarin ook de samenwerking met het bedrijfsleven. Ouders kunnen dit bij toerbeurt begeleiden en organiseren op de scholen zodat dit niet ook op het bord van de leerkrachten komt.

Veiligheid wordt steeds meer een aandachtspunt. Met het introduceren van de buurt-apps zie je veel beter wat allemaal gebeurt in de gemeente en in je eigen wijk. We zijn dan ook blij dat dit ook één van de speerpunten van de portefeuillehouder is. 

De wijkagenten brachten vijf-jaarlijks verslag uit van hetgeen in de wijk was voorgevallen, in de vergaderingen van de wijkoverleggen. Echter na het opschorten van de wijkoverleggen moeten zij het zonder deze input stellen. Ook kunnen inwoners hun bevindingen niet delen met de wijkagent. Dat is ook zo met Wooncompas. De laagdrempelige contacten zijn hierdoor verdwenen, zij zijn immers partner van de gemeente. Wij betreuren het dat er zo met betrokken vrijwilligers wordt omgegaan. 

Inmiddels hebben we stukken over het proces rondom het opschorten van de wijkoverleggen die via een WOO verzoek openbaar zijn geworden. Schokkend is dan om te lezen dat op 12 juli 2022 al in een discussienota is opgenomen dat: ‘ Qua inhoud levert het wijkoverleg voor de gemeente te weinig op. De medewerkers van de maatschappelijke partners nemen ook steeds vaker niet deel. Voorstel: we stoppen met de wijkoverleggen in de klassieke vorm. In plaats hiervan zijn de wijkregisseurs meer zichtbaar in de wijken, gaan we werken met ambassadeurs (inwoners) en worden er themabijeenkomsten georganiseerd in de wijken’.

Vanaf die tijd zijn bevindingen van de wijkregisseurs, tijdens de wijkoverleg vergaderingen, op schrift gesteld zo naar ‘onheuse bejegeningen’ toegewerkt. Ook dat is te lezen. Het lukt de gemeente dus blijkbaar niet om, indien contacten met vrijwilligers niet lopen zoals gewenst, hierover met hen in gesprek te gaan. Deze bevindingen zijn niet gedeeld met de personen die het betrof en ook niet met voorzitters. De wijkoverleggen hebben dit nooit zo meegekregen.

Ook is in die vier maanden (tot aan het opschorten) nooit gezinspeeld op het feit dat ‘de wijkoverleggen de gemeente qua inhoud te weinig opleverden’. We zijn dan ook benieuwd naar de notulen van de vergaderingen van de wijkoverleggen, die zijn helaas alleen op aanvraag in te zien, maar dat gaan we doen. Ook is het gesprek niet aangegaan met de wijkoverleggen om het voornemen ‘te stoppen met de wijkoverleggen’ met hen te bespreken. Dit betuigd niet van een open en transparant bestuur, wat wel van een ieder de wens is en waar iedereen graag over praat.

Wij vinden het schokkend dit te moeten vernemen middels een door een inwoner ingediend WOO verzoek. Dit schaad het vertrouwen in ons college, voor inwoners maar ook voor ons.

De Rekenkamer trok na het onderzoek, Participatie en Omgevingswet Ridderkerk (mei 2023), de conclusie: ‘de huidige invulling van participatie in Ridderkerk is zorgwekkend te noemen’. 

We zien dit helaas in meer projecten terug komen, mensen zetten niet voor niets in op een hoorzitting of de gang naar de rechter. Wij herkennen dit wel. 

De omgevingswet treedt in 2024 in werking. Burgerparticipatie staat daar prominent in benoemd. We hadden een goed lopend instrument in de vorm van de wijkoverleggen. Hoe moet dat nu verder? We zijn benieuwd welke les uit dit proces geleerd wordt.                         Er is nu een ‘proeftuin wijkoverleg’ voorgesteld. Met een nieuw convenant. We verwachten dat dit nu wel in goed overleg opgezet wordt en zullen ook dit op de voet volgen. Wij hechten heel veel waarde aan de wijkoverleggen, aan de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers maar zeker ook aan hun lokale gebieds- en historische kennis van de wijk. Daar kan menig medewerker die niet hier geboren en/of getogen is en elders woont, veel van leren.

We sluiten af met: participeren moet je doen! Dat moet je durven, dat is loslaten maar bovenal COMMUNICEREN. We hopen dan ook dat dit in het vervolgtraject in goed overleg uitgepraat kan worden waarna een echte frisse start of doorstart gemaakt kan worden, in respect voor elkaar en met waardering richting de vrijwilligers en hun inzet, op welk vlak dan ook. Wij staan dan ook positief tegenover DE MOTIE JAARLIJKSE BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS VAN DE CU.                                                                                                                        Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij.  

Dank aan de griffie en ambtelijke organisatie voor al het werk rondom deze begrotingsraad.

We wensen het college veel wijsheid en transparantie in hun werk en handelen. 

Motivatie moties:

Motie: Geen zonneweiden; 

coalitie akkoord Ridderkerk 2022-2026: 

we stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op (groene) daken van woningen en bedrijfspanden. Vanwege het ruimtebeslag in onze dichtbebouwde regio heeft het ontwikkelen van zonneparken niet onze eerst prioriteit…..

diverse onderzoeken op regionaal niveau en rijk:

15-11-2021 voorverkenning in kader van OER (Opwek Energie op Rijksgronden) ;

RIB 08-07-2022 zonnepanelen op de strook langs de A38 

15-02-2023 intentie verklaring getekend door Rijk, PZH en gemeenten voor zonnepanelen langs de A15/A38;  

09-08-2023 verkenning opwekken zon energie A15-A38) ; 

RIB 24-02-2023; naar verwachting zal de verkenning eind 2023 worden afgerond … dat is een go of no-go moment richting een volgende fase

Sinds vorige week (AD 26-10-2023) , Hugo de Jonge, niet meer zomaar zonnepanelen op weilanden, alleen het echt niet anders kan wel. Dus eerst op:

1; daken

2; onbenutte terreinen bebouwd gebied als stort en parkeerplaats

3; onbenutte terreinen zoals stroken langs snelwegen

4; landbouw en natuurgrond

Er blijft dus steeds een onzekerheid ingebouwd, daar willen wij een einde aan maken. Geen zonneweiden en dus geen zonnepanelen op land in Ridderkerk. De stroken grond langs de snelwegen kunnen in ons gebied veel beter ingericht worden als ‘bos’ gebied, een groene tegenhanger voor al de banen asfalt door de gemeente. 

Wij willen nu al bij instemming met deze motie, meegeven dat er in Ridderkerk geen plaats is voor zonneweiden, dus ook niet langs de A38.  

Motie verworpen, 24 tegen en vijf voor.

De motivatie van de wethouder deze niet aan te bevelen bij de raad: het staat al in het coalitie akkoord, wij willen ook geen zonneweiden.

Motie Vlonder-wandel-pad Oosterparkweg, vanaf de Kerkweg tot aan de eerste parkeerplaats Oosterpark.

Deze motie (of vergelijkbaar) dienen wij voor de derde keer in omdat hier enkele jaren geleden een incident heeft plaatsgevonden waardoor van verschillende kanten aandacht is gevraagd voor voetgangers op dit deel van de Oosterparkweg. 

Omdat de weg op termijn opnieuw ingericht gaat worden betreft het hier een tijdelijke voorziening, zo is gezegd in juli 2021 bij het plan Aanpak Oosterpark. Toegezegd is toen dat we voor eind 2021 een voorstel zouden ontvangen en dat een vlonderpad glad en niet veilig zou zijn. 

Begrotingsraad 2022, niets gebeurd en dus hebben wij de motie weer ingediend maar nu bleek er een voorstel te liggen. 

Juni 2023 schriftelijke vragen gesteld omdat er nog steeds niets gebeurd is, reactie: Er is gevraagd om een tijdelijke loopstrook aan te leggen, op de rijbaan, voor voetgangers. Vanwege het krappe profiel van de Oosterparkweg is er onvoldoende ruimte voor een loopstrook en een rijbaan in tweerichtingen. Voertuigen die elkaar passeren moeten gebruik maken van de loopstrook. Dit is juridisch gezien niet toegestaan. Om deze reden heeft de politie een negatief advies gegeven op het voorgenomen verkeersbesluit. Om die reden is het college niet overgegaan tot uitvoering van de loopstrook. (schrift. vragen juni 2023)

Wat nu al kan gebeuren is met ca 20 m. het bestaande voetpad doortrekken, de open watergang begint pas verderop. Dat kan overgaan in een vlonderpad van ca. 1.50m. breed zodat scootmobiels elkaar kunnen passeren en met een leuning aan de waterkant.                                                                                           Een houten vlonderpad is goed anti-slib te maken, dat wordt vaak toegepast, ook op houten bruggetjes. 

Deze motie is UNANIEM aangenomen

Motie chemo box in mobiel afvalbrengstation 

In de begroting is opgenomen: Mobiel afvalbrengstation; Om een extra service te verlenen bij het aanbieden van klein huishoudelijk afval dat niet in een ondergrondse container past of hoort (zoals wasrekje, zwembadje en kleine elektrische apparaten) starten we in 2024 met een mobiel inzamelmiddel te weten een mobiel afvalaanbiedstation. Het mobiel afvalaanbiedstation komt op vaste dagen en tijden naar een centraal punt in een wijk. Inwoners kunnen hier ook terecht met vragen over afval en afval scheiden.

Daaraan willen wij een box of krat voor chemisch afval toevoegen zodat daar ook bijvoorbeeld ook verfresten, ledlampen en batterijen enz. ingeleverd kunnen worden. 

Deze motie hebben we ingetrokken, hierover is iets in de begroting opgenomen en we moeten dat lezen als dat klein chemisch afval hier ook onder valt. 

Motie schoolontbijt 

Er is behoefte aan ontbijt op scholen, onder voorwaarde vanuit de scholen, dat zij er geen extra werk aan hebben, dat lukt hen gewoon niet. 

Vanaf maart dit jaar kunnen scholen zich aanmelden voor gratis schoolmaaltijden, gefinancierd door het ministerie. Scholen kunnen dan een bijdrage krijgen van €9 per leerling, per week. Je moet het dan wel zelf regelen. Het rode kruis en Jeugd-educatiefonds kunnen ondersteunen in het opzetten hiervan. Hieraan zitten nogal wat regels en het kan zijn dat een school hiervoor niet in aanmerking komt.

Wij dienen dan ook deze motie in om te kijken hoe de behoefte is en hoe dit dan aan te pakken. Als de school niet in aanmerking komt voor het landelijk budget, dan zou dit via de gemeente gerealiseerd kunnen worden. 

Deze motie is verworpen met 22 tegen en 7 voor. 

Motivatie van de wethouder: we werken al met stichtingen en scholen aan een gezondere lunch.