Selecteer een pagina
Integraal Accommodatie Plan gaat en koste van voorzieningen in de wijken

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Integraal Accommodatie Plan 14 april 2016

Het IAP is een overzicht van alle accommodaties (gebouwen en sportvelden) in Ridderkerk, met daarbij hoe oud ze zijn, de boekwaarde en het gebruik er van. In de raadsvergadering van 14 april 2016 is door dit plan vast te stellen, het is met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen, een grote verandering in Ridderkerk op gang gebracht. Ik heb hiervoor met heel veel sportverenigingen en de schoolbesturen gesproken over wat dit plan behelst. In de commissie die hieraan vooraf gegaan is hebben elf vertegenwoordigers gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Dit is een ongekend hoog aantal, wat aangeeft dat dit veel te weeg heeft gebracht in Ridderkerk. Als raadslid ben ik altijd blij dat mensen de hobbel nemen om hun ongenoegen over plannen die aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd, kenbaar te maken. De volgende mensen hebben hiervan gebruik gemaakt: dhr. R. Hitzert namens de sportclubs in het Reijerpark dhr. A. Dogger namens PCPOBR (Protestants Christelijk Basis Onderwijs Barendrecht Ridderkerk dhr. J. Breedveld namens TaVeRi (Tafeltennis Vereniging Ridderkerk) dhr. M. Legerstee namens SV Bolnes (Sportvereniging Bolnes) dhr. R. Jansen namens Tennisvereniging d’Oudelande dhr. J. de Vos namens KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk) dhr. P. Vermeulen namens stichting Sport en Welzijn dhr. W. Lindemans namens Judostichting To-Uchi mw. M. Laros namens LAROSA (bewegen op muziek voor 50+) mw. B. Klapwijk namens OKK Ridderkerk (gymnastiek vereniging Oefening Kweekt kracht dhr. L. de Haan namens OZHW (Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden)

Aan deze lijst zie je dat dit zowel onderwijs als sport aangaat, en dat er heel veel onduidelijkheid en weerstand tegen dit plan is. Zoveel insprekers hebben we naar mijn idee nog nooit gehad. Ik ben met hen allen in gesprek gegaan, en in veel gevallen nog in gesprek, omdat er nog niet veel uitgevoerd is.

Ik had voor dit agendapunt vier moties (vraag vanuit de raad om aanpassing van het voorliggende document) gemaakt. -Eén voor de aanpassing van de bergruimte in de nieuwe sporthal ‘de Werf’ Slikkerveer voor OKK. –Eén voor behoud Beverbol voor het algemeen belang van deze voorziening in Bolnes, -Eén voor een kunstgrasveld voor SV Bolnes. -En eén voor nieuwbouw voor de Rehobothschool in centrum Ridderkerk, omdat zij uit hun hele krappe locatie groeien en het alternatief een hele dure dakopbouw is. Deze laatste motie heeft zelfs geen steun gekregen van de christelijke partijen wier kinderen zelf op deze school zitten. Dit geeft weer eens aan dat je een motie van de oppositie vooral NIET moet steunen, en omdat je de meerderheid ‘in je broekzak’ hebt, lukt het dan ook.

Zie hieronder tabellen uit het document:

Nu, februari 2018 is het kunstgrasveld bij VV Rijsoord gerealiseerd, is men gestart met de bouw van sporthal De Wissel in het Reijerpark. Is men tot de conclusie gekomen dat het nieuwe toegangspad bij de RLTC Bolnes (Ridderkerkse Lawn Tennis Club) niets toevoegt en dat het vergroten van de softbalvelden bij de Rowdies met extra parkeerplaatsen ook niet zomaar kan. Beide laatse projecten zijn niet gerealiseerd.

Inmiddels zijn er visie’s opgesteld en aangenomen in de raad als ‘toekomstvisie accommodaties Bolnes (14 maart 2017) over afbreken van de Beverbol en verbouwen van de Noordstraat 56 (i.p.v. sloop of verkoop) Een visie op Driehoek/t’Zand (raad 20-01-201), een visie op de PC Hooftstraat (22-10-2017) en een visie op Plein Oost (28-01-2018). In al deze visies wordt een toekomstbeeld geschetst waarbij geheel voorbij wordt gegaan aan wat al sinds jaar en dag in het gebied staat. Of dat nu winkels, woningen of bedrijven zijn maakt niet uit, in een visie kan alles, dus ook alles verdwijnen. Omdat Petra van Nes- de Man met veel partijen in gesprek is geweest, weet zij ook waar vanuit de Ridderkerkers, maar ook waar bij de Ridderkerkse bedrijven de pijnpunten liggen. En dat zijn er best veel, en dat zit behoorlijk diep!

Betoog EVR IAP 14-04-2016 in de raad

Het IAP is een mooi overzicht van alle accommodaties en sportvelden in Ridderkerk met daarbij de leeftijden, de boekwaarde en het gebruik er van.

In dit raadsbesluit staan concreet vier voorstellen. Echt Voor Ridderkerk is blij met het voorstel voor een extra kunstgrasveld bij Voetbal Vereniging Rijsoord. Wij hebben hierover met het CDA in juli 2015 een motie ingediend. Dit is een mooie impuls voor een vereniging die steeds meer wijk gerichte activiteiten ontplooit, naast voetbal. Zo zijn daarin ook deels de wensen van de ( Ridderkerkse Lawn Tennis Club) RLTC Bolnes en de wensen van (de honk en sofbalclub) de Rowdies, opgenomen. En tevens wordt er over een onderzoek gesproken voor verplaatsing van de KCR.

Het voorstel beschrijft veel meer aanpassingen aan scholen, sportvelden, sporthallen en gymzalen, via diverse scenario’s. Maar geeft ook de kansen aan die geboden worden bij vrijkomen van locaties. Het lijkt er bijna op dat dit de ‘visie’ achter het plan is geweest. Een echte visie, goed voor Ridderkerk kunnen wij hierin niet ontdekken.

Er is toegezegd in de commissie vergaderingen dat bij afbreken van een voorziening iedere gebruiker één op één gecompenseerd gaat worden. Dit houdt o.a. in dat, indien besloten zou worden de Beverbol af te breken, dansschool La Rosa in een ander complex de spiegelwand terug krijg, de Invaliden Sportvereniging Ridderkerk gebruik zou kunnen maken van het opstalrecht, bijvoorbeeld voor een aanbouw ten behoeve van materiaalopslag aan ‘de Fakkel’ . Maar ook dat de Buurtpreventie Bolnes een goede, andere voorziening terug krijgt, waar zij hun materiaal op kunnen bergen.

Onlangs, tijdens een bijeenkomst voor Slikkerveer én Bolnes samen, in het WVC Bolnes, was nog geen 10de van de bezoekers afkomstig uit Slikkerveer. Andersom zou dat niet anders zijn, en dat geld voor meer wijken. Onze bewoners hechten aan de eigen wijk. Het zou slecht zijn, als activiteiten in Bolnes, of andere wijken verdwijnen, doordat de gemeente afziet van investeren in accommodaties in de wijk.

In de ‘Kadernota bewegend verbinden 2015-2020’ wordt dit ook onderschreven. Wij dienen dan ook twee moties in waarin wij vragen om een buurt-accommodatie in Bolnes, en een kunstgrasveld bij SV Bolnes.

 

Een vereniging waar jong en oud bewegen met veel plezier, en ook top-sport bedrijft op niveau is gymnastiekvereniging OKK (oefening kweekt kracht) . Zij hebben door een ‘gedwongen’ verhuizing, nu ca. 3 jaar geleden geen goede berging meer in de nieuwe hal ‘de Werf’. Wij dienen een motie in om hen te ondersteunen in het realiseren van voldoende en veilige opbergruimte voor hun (deels eigen) turntoestellen.

Een andere tekortkoming in het IAP zien wij in de plannen voor verticale uitbreiding op het dak van CBS de Rehoboth. Zij hebben te kampen met een dringend lokalen tekort, en absoluut geen ruimte voor semipermanente lokalen op het speelplein. Er moet een visie gemaakt worden voor de locatie van de voormalige ‘vuilstort van de gemeente’ ,die bijna grenst aan de school. Neem de school op kórte termijn mee in deze visie en zet de mogelijkheden op een rij voor nieuwbouw aldaar. Hiervoor dienen wij een motie in.

Participatie is wederom een soort pijn-punt geworden bij deze nota. Getuigen de vele insprekers tijdens de commissie vergadering van 3 maart j.l. Echt Voor Ridderkerk heeft met al deze insprekers contact gezocht, en komt dan tot de conclusie dit plan omvangrijk is , qua opzet goed, maar de uitwerking laat te wensen over. Dit plan raakt veel mensen, kent vele belangen, en gaat waarschijnlijk veel geld kosten. De vele insprekers getuigd daarvan. Wij hebben gevraagd na de insprekers te hebben aangehoord, om dit plan tijdelijk terug te nemen, en met deze mensen om de tafel te gaan. Het was velen totaal niet duidelijk wat de diepere gedachte achter de ‘interview’ vragen was. Ook de omissie om de buurtpreventie niet te benaderen, terwijl zij wél in het Integraal Accommodatie plan genoemd zijn, was voor u geen aanleiding even pas op de plaats te maken.

Zelfs de raad is in deze mondjes maat ‘bediend’. Met grote verbazing zagen wij in de presentatie in januari, onze eerste echte kennismaking met dit plan, dat diverse ontwikkelingen afhankelijk werden gesteld van het scenario van KCR. Pluim voor KCR dat zij dit voor elkaar gekregen hebben, maar een dieptepunt in serieus nemen van uw raad.

Echt Voor Ridderkerk hecht enorm aan participatie, en wij hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het verplaatsen behandeling van dit punt naar de raad van vanavond. Wij zijn dan ook tegen nog een aantal punten aangelopen waar we graag aandacht voor willen.

Aandachtspunten tweede termijn:

De betrokkenen betreuren het dat er geen integraal overleg is geweest halverwege het traject. Dit lijkt een gemiste kans als je kijk naar de aanpassingen in wensen tijdens en na de commissie van 03-04, in ieder geval wat mij ter oren is gekomen. ‘

Daarom willen wij met klem vragen om, voorafgaande aan het onderzoek naar de verplaatsing van KCR een ‘ronde tafel’ gesprek te organiseren met de gebruikers van sportpark Reijerpark en KCR. Er zitten overkeenkomsten in hun wensen, die in groter verband besproken moeten worden. Dit is een nadrukkelijke wens van de gebruikers van het sportpark, dit om tot een goede samenwerking te komen, en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en accommodatie.

RVVH gaat graag in gesprek over wensen die zij hebben als KCR zou verhuizen ten aanzien van het KCR kunstgrasveld en de accommodatie.

De Wingerd staat op de planning voor 2021 nieuwbouw, de school is al 50 jaar oud. Dit zou naar voren gehaald kunnen worden als zijn tijdens de verbouwing in de Genestedstraat kunnen. De visie op dit gebied beslaat eigenlijk alleen de ruimte van de Wingerd, en als dat echt aan de orde is de gymzaal aan de Da Costa Laan. U geeft steeds aan de Genestedstraat een zinvolle invulling te geven, als u die ook af zou breken, zou er een kavel ontstaan waar je iets mee kan. De winkelstrip met de woningen en de garageblokken zijn particulier eigendom.

De Tennisvereniging Oudelande heeft u een duurzaamheids plan gepresenteerd, waar ze graag op korte termijn verder met u over willen praten, zonnepanelen op het dak en LED verlichting rondom de banen. Dit zou een mooie aanzet kunnen zijn voor andere verenigingen om hier ook over na te denken.

De gymzaal en schoollokalen aan de Plantanenstraat (dislocatie Farel) zijn van 1990, en worden nog volop gebruikt. Het verbaast ons na gesprekken met gebruikers dat dit op de planning staat voor sloop 2017. Ook zij begrijpen niets van dit scenario.

Moderniseren verordening onderwijshuisvesting

In december 2014, is echte modernisering van deze verordening toegezegd, o.a. op het punt van huur- en medegebruikstarieven

Het is nu april 2016!!!

STEMVERKLARING BIJ INSTEMMEN MET VOORSTEL: WIJ STEMMEN IN MET DI T VOORSTEL ZODAT HIER MEE AAN DE SLAG GEGAAN KAN WORDEN, ECHTER WEL NADRUKKELIJK MET DE KANTTEKENING DAT DIT EEN KOERS-BEPALEND DOCUMENT IS, EN NIETS ANDERS.

Motie behoud wijkfuncties Beverbol in Bolnes: Verenigingen die nu gebruik maken van de Beverbol zijn bereid te verhuizen naar andere locaties, mits zij de activiteiten op de oude voet voort kunnen zetten. Dit gaat echter niet op voor de Buurtpreventie Bolnes, die een vaste plek heeft in het Bolwerk (de bestuurskamer van de Beverbol) met de nodige voorzieningen, waar zij veelal zelf zorg voor dragen. Ook wordt naar het Bolwerk uitgeweken als het Wijk-Voorzieningen Centum Bolnes vol zit. Hiervoor moet, in goed overleg met o.a. de Buurtpreventie als vaste gebruiker, maar ook het wijkoverleg bolnes, een alternatieve locatie gevonden worden binnen de wijk.

Motie kunstgras SV Bolnes: SV Bolnes is de enige Ridderkerkse voetbalvereniging die geen kunstgras heeft. De club heeft sinds enkele jaren de organisatie en financiën weer op orde, en wil nu graag door groeien. De toegezegde verlichting bij de velden is daarin één stap, een kunstgrasveld is stap twee. Ook hiervoor kan ik verwijzen naar de ‘Kadernota bewegend verbinden’, waarin het belang van bewegen voor iedereen goed is en zo veel mogelijk gestimuleerd moet worden. Een kunstgrasveld maakt een vereniging veel aantrekkelijker.

Motie OKK: De hal waar zij tot enige tijd terug turnden, had een opbergruimte waar zij gemakkelijk hun turntoestellen, matten enz. op konden bergen. In de nieuwe hal ‘de Werf, bij de OBS de Reijer’ is deze ruimt kleiner en onpraktisch vorm gegeven. Zij hebben in overleg met de architect al voor de bouw, gesproken en aangegeven wat voor hen belangrijk is. Dit is echter niet één op één overgenomen, waardoor zij nu turntoestellen in de Valkuil moeten opbergen. Dit geeft veel sjouw-werk met loodzware evenwichtsbalken. Zij zijn sinds die tijd in overleg met de gemeente maar tot een goede oplossing is het nog steeds niet gekomen. Zij hebben dit in het IAP getrokken door in te spreken, en wij hopen nu door onze motie om op korte termijn tot een oplossing voor deze slepende kwestie te komen.

Motie onderzoek nieuwbouw Rehobothschool in PC Hooftparc. Om het lokalen tekort op te heffen, is er aan een verticale uitbreiding op de school gedacht. Er moet nu echter een visie gemaakt worden voor het terrein van de voormalige vuilstort van de gemeente, wat achter de school ligt. De nieuwe sporthal zou uitgangspunt moeten worden, Trellborg wil daar graag een uitrit, jongerencentrum de Loods staat in het gebied, dus met een nieuwe school zou de visie compleet kunnen zijn. In planning bij het IAP staat de sporthal voor de PC Hooftpark in 2018/2019, nieuwbouw van de school zou hierin mee kunnen lopen. De directie van de school is voorgehouden dat een visie jaren in beslag neemt, waardoor zij al ingezet hebben op verticale uitbreiding. Men is er echter al sinds half 2015 met de visie bezig, dus er moet zo ongeveer genoeg in beeld zijn gebracht. Ook wordt over kapitaal vernietiging gesproken bij afbreken, na laatste uitbreiding in 2012. Echter met de verticale uitbreiding die op ruim 4.5 ton geschat wordt, blijft de school op een krappe locatie, klem naast een bedrijf zitten, en is verhuizen vanwege kapitaalvernietiging helemaal niet meer aan de orde. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de visie, maak daar haast mee, en combineer nieuwbouw sporthal met nieuwbouw school.

Integraal Accommodatie Plan 14 april 2016

Het IAP is een overzicht van alle accommodaties (gebouwen en sportvelden) in Ridderkerk, met daarbij hoe oud ze zijn, de boekwaarde en het gebruik er van. In de raadsvergadering van 14 april 2016 is door dit plan vast te stellen, het is met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen, een grote verandering in Ridderkerk op gang gebracht. Ik heb hiervoor met heel veel sportverenigingen en de schoolbesturen gesproken over wat dit plan behelst. In de commissie die hieraan vooraf gegaan is hebben elf vertegenwoordigers gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Dit is een ongekend hoog aantal, wat aangeeft dat dit veel te weeg heeft gebracht in Ridderkerk. Als raadslid ben ik altijd blij dat mensen de hobbel nemen om hun ongenoegen over plannen die aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd, kenbaar te maken. De volgende mensen hebben hiervan gebruik gemaakt: dhr. R. Hitzert namens de sportclubs in het Reijerpark dhr. A. Dogger namens PCPOBR (Protestants Christelijk Basis Onderwijs Barendrecht Ridderkerk dhr. J. Breedveld namens TaVeRi (Tafeltennis Vereniging Ridderkerk) dhr. M. Legerstee namens SV Bolnes (Sportvereniging Bolnes) dhr. R. Jansen namens Tennisvereniging d’Oudelande dhr. J. de Vos namens KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk) dhr. P. Vermeulen namens stichting Sport en Welzijn dhr. W. Lindemans namens Judostichting To-Uchi mw. M. Laros namens LAROSA (bewegen op muziek voor 50+) mw. B. Klapwijk namens OKK Ridderkerk (gymnastiek vereniging Oefening Kweekt kracht dhr. L. de Haan namens OZHW (Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden)

Aan deze lijst zie je dat dit zowel onderwijs als sport aangaat, en dat er heel veel onduidelijkheid en weerstand tegen dit plan is. Zoveel insprekers hebben we naar mijn idee nog nooit gehad. Ik ben met hen allen in gesprek gegaan, en in veel gevallen nog in gesprek, omdat er nog niet veel uitgevoerd is.

Ik had voor dit agendapunt vier moties (vraag vanuit de raad om aanpassing van het voorliggende document) gemaakt. -Eén voor de aanpassing van de bergruimte in de nieuwe sporthal ‘de Werf’ Slikkerveer voor OKK. –Eén voor behoud Beverbol voor het algemeen belang van deze voorziening in Bolnes, -Eén voor een kunstgrasveld voor SV Bolnes. -En eén voor nieuwbouw voor de Rehobothschool in centrum Ridderkerk, omdat zij uit hun hele krappe locatie groeien en het alternatief een hele dure dakopbouw is. Deze laatste motie heeft zelfs geen steun gekregen van de christelijke partijen wier kinderen zelf op deze school zitten. Dit geeft weer eens aan dat je een motie van de oppositie vooral NIET moet steunen, en omdat je de meerderheid ‘in je broekzak’ hebt, lukt het dan ook.

Zie hieronder tabellen uit het document:

Nu, februari 2018 is het kunstgrasveld bij VV Rijsoord gerealiseerd, is men gestart met de bouw van sporthal De Wissel in het Reijerpark. Is men tot de conclusie gekomen dat het nieuwe toegangspad bij de RLTC Bolnes (Ridderkerkse Lawn Tennis Club) niets toevoegt en dat het vergroten van de softbalvelden bij de Rowdies met extra parkeerplaatsen ook niet zomaar kan. Beide laatse projecten zijn niet gerealiseerd.

Inmiddels zijn er visie’s opgesteld en aangenomen in de raad als ‘toekomstvisie accommodaties Bolnes (14 maart 2017) over afbreken van de Beverbol en verbouwen van de Noordstraat 56 (i.p.v. sloop of verkoop) Een visie op Driehoek/t’Zand (raad 20-01-201), een visie op de PC Hooftstraat (22-10-2017) en een visie op Plein Oost (28-01-2018). In al deze visies wordt een toekomstbeeld geschetst waarbij geheel voorbij wordt gegaan aan wat al sinds jaar en dag in het gebied staat. Of dat nu winkels, woningen of bedrijven zijn maakt niet uit, in een visie kan alles, dus ook alles verdwijnen. Omdat Petra van Nes- de Man met veel partijen in gesprek is geweest, weet zij ook waar vanuit de Ridderkerkers, maar ook waar bij de Ridderkerkse bedrijven de pijnpunten liggen. En dat zijn er best veel, en dat zit behoorlijk diep!

Betoog EVR IAP 14-04-2016 in de raad

Het IAP is een mooi overzicht van alle accommodaties en sportvelden in Ridderkerk met daarbij de leeftijden, de boekwaarde en het gebruik er van.

In dit raadsbesluit staan concreet vier voorstellen. Echt Voor Ridderkerk is blij met het voorstel voor een extra kunstgrasveld bij Voetbal Vereniging Rijsoord. Wij hebben hierover met het CDA in juli 2015 een motie ingediend. Dit is een mooie impuls voor een vereniging die steeds meer wijk gerichte activiteiten ontplooit, naast voetbal. Zo zijn daarin ook deels de wensen van de ( Ridderkerkse Lawn Tennis Club) RLTC Bolnes en de wensen van (de honk en sofbalclub) de Rowdies, opgenomen. En tevens wordt er over een onderzoek gesproken voor verplaatsing van de KCR.

Het voorstel beschrijft veel meer aanpassingen aan scholen, sportvelden, sporthallen en gymzalen, via diverse scenario’s. Maar geeft ook de kansen aan die geboden worden bij vrijkomen van locaties. Het lijkt er bijna op dat dit de ‘visie’ achter het plan is geweest. Een echte visie, goed voor Ridderkerk kunnen wij hierin niet ontdekken.

Er is toegezegd in de commissie vergaderingen dat bij afbreken van een voorziening iedere gebruiker één op één gecompenseerd gaat worden. Dit houdt o.a. in dat, indien besloten zou worden de Beverbol af te breken, dansschool La Rosa in een ander complex de spiegelwand terug krijg, de Invaliden Sportvereniging Ridderkerk gebruik zou kunnen maken van het opstalrecht, bijvoorbeeld voor een aanbouw ten behoeve van materiaalopslag aan ‘de Fakkel’ . Maar ook dat de Buurtpreventie Bolnes een goede, andere voorziening terug krijgt, waar zij hun materiaal op kunnen bergen.

Onlangs, tijdens een bijeenkomst voor Slikkerveer én Bolnes samen, in het WVC Bolnes, was nog geen 10de van de bezoekers afkomstig uit Slikkerveer. Andersom zou dat niet anders zijn, en dat geld voor meer wijken. Onze bewoners hechten aan de eigen wijk. Het zou slecht zijn, als activiteiten in Bolnes, of andere wijken verdwijnen, doordat de gemeente afziet van investeren in accommodaties in de wijk.

In de ‘Kadernota bewegend verbinden 2015-2020’ wordt dit ook onderschreven. Wij dienen dan ook twee moties in waarin wij vragen om een buurt-accommodatie in Bolnes, en een kunstgrasveld bij SV Bolnes.

 

Een vereniging waar jong en oud bewegen met veel plezier, en ook top-sport bedrijft op niveau is gymnastiekvereniging OKK (oefening kweekt kracht) . Zij hebben door een ‘gedwongen’ verhuizing, nu ca. 3 jaar geleden geen goede berging meer in de nieuwe hal ‘de Werf’. Wij dienen een motie in om hen te ondersteunen in het realiseren van voldoende en veilige opbergruimte voor hun (deels eigen) turntoestellen.

Een andere tekortkoming in het IAP zien wij in de plannen voor verticale uitbreiding op het dak van CBS de Rehoboth. Zij hebben te kampen met een dringend lokalen tekort, en absoluut geen ruimte voor semipermanente lokalen op het speelplein. Er moet een visie gemaakt worden voor de locatie van de voormalige ‘vuilstort van de gemeente’ ,die bijna grenst aan de school. Neem de school op kórte termijn mee in deze visie en zet de mogelijkheden op een rij voor nieuwbouw aldaar. Hiervoor dienen wij een motie in.

Participatie is wederom een soort pijn-punt geworden bij deze nota. Getuigen de vele insprekers tijdens de commissie vergadering van 3 maart j.l. Echt Voor Ridderkerk heeft met al deze insprekers contact gezocht, en komt dan tot de conclusie dit plan omvangrijk is , qua opzet goed, maar de uitwerking laat te wensen over. Dit plan raakt veel mensen, kent vele belangen, en gaat waarschijnlijk veel geld kosten. De vele insprekers getuigd daarvan. Wij hebben gevraagd na de insprekers te hebben aangehoord, om dit plan tijdelijk terug te nemen, en met deze mensen om de tafel te gaan. Het was velen totaal niet duidelijk wat de diepere gedachte achter de ‘interview’ vragen was. Ook de omissie om de buurtpreventie niet te benaderen, terwijl zij wél in het Integraal Accommodatie plan genoemd zijn, was voor u geen aanleiding even pas op de plaats te maken.

Zelfs de raad is in deze mondjes maat ‘bediend’. Met grote verbazing zagen wij in de presentatie in januari, onze eerste echte kennismaking met dit plan, dat diverse ontwikkelingen afhankelijk werden gesteld van het scenario van KCR. Pluim voor KCR dat zij dit voor elkaar gekregen hebben, maar een dieptepunt in serieus nemen van uw raad.

Echt Voor Ridderkerk hecht enorm aan participatie, en wij hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het verplaatsen behandeling van dit punt naar de raad van vanavond. Wij zijn dan ook tegen nog een aantal punten aangelopen waar we graag aandacht voor willen.

Aandachtspunten tweede termijn:

De betrokkenen betreuren het dat er geen integraal overleg is geweest halverwege het traject. Dit lijkt een gemiste kans als je kijk naar de aanpassingen in wensen tijdens en na de commissie van 03-04, in ieder geval wat mij ter oren is gekomen. ‘

Daarom willen wij met klem vragen om, voorafgaande aan het onderzoek naar de verplaatsing van KCR een ‘ronde tafel’ gesprek te organiseren met de gebruikers van sportpark Reijerpark en KCR. Er zitten overkeenkomsten in hun wensen, die in groter verband besproken moeten worden. Dit is een nadrukkelijke wens van de gebruikers van het sportpark, dit om tot een goede samenwerking te komen, en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en accommodatie.

RVVH gaat graag in gesprek over wensen die zij hebben als KCR zou verhuizen ten aanzien van het KCR kunstgrasveld en de accommodatie.

De Wingerd staat op de planning voor 2021 nieuwbouw, de school is al 50 jaar oud. Dit zou naar voren gehaald kunnen worden als zijn tijdens de verbouwing in de Genestedstraat kunnen. De visie op dit gebied beslaat eigenlijk alleen de ruimte van de Wingerd, en als dat echt aan de orde is de gymzaal aan de Da Costa Laan. U geeft steeds aan de Genestedstraat een zinvolle invulling te geven, als u die ook af zou breken, zou er een kavel ontstaan waar je iets mee kan. De winkelstrip met de woningen en de garageblokken zijn particulier eigendom.

De Tennisvereniging Oudelande heeft u een duurzaamheids plan gepresenteerd, waar ze graag op korte termijn verder met u over willen praten, zonnepanelen op het dak en LED verlichting rondom de banen. Dit zou een mooie aanzet kunnen zijn voor andere verenigingen om hier ook over na te denken.

De gymzaal en schoollokalen aan de Plantanenstraat (dislocatie Farel) zijn van 1990, en worden nog volop gebruikt. Het verbaast ons na gesprekken met gebruikers dat dit op de planning staat voor sloop 2017. Ook zij begrijpen niets van dit scenario.

Moderniseren verordening onderwijshuisvesting

In december 2014, is echte modernisering van deze verordening toegezegd, o.a. op het punt van huur- en medegebruikstarieven

Het is nu april 2016!!!

STEMVERKLARING BIJ INSTEMMEN MET VOORSTEL: WIJ STEMMEN IN MET DI T VOORSTEL ZODAT HIER MEE AAN DE SLAG GEGAAN KAN WORDEN, ECHTER WEL NADRUKKELIJK MET DE KANTTEKENING DAT DIT EEN KOERS-BEPALEND DOCUMENT IS, EN NIETS ANDERS.

Motie behoud wijkfuncties Beverbol in Bolnes: Verenigingen die nu gebruik maken van de Beverbol zijn bereid te verhuizen naar andere locaties, mits zij de activiteiten op de oude voet voort kunnen zetten. Dit gaat echter niet op voor de Buurtpreventie Bolnes, die een vaste plek heeft in het Bolwerk (de bestuurskamer van de Beverbol) met de nodige voorzieningen, waar zij veelal zelf zorg voor dragen. Ook wordt naar het Bolwerk uitgeweken als het Wijk-Voorzieningen Centum Bolnes vol zit. Hiervoor moet, in goed overleg met o.a. de Buurtpreventie als vaste gebruiker, maar ook het wijkoverleg bolnes, een alternatieve locatie gevonden worden binnen de wijk.

Motie kunstgras SV Bolnes: SV Bolnes is de enige Ridderkerkse voetbalvereniging die geen kunstgras heeft. De club heeft sinds enkele jaren de organisatie en financiën weer op orde, en wil nu graag door groeien. De toegezegde verlichting bij de velden is daarin één stap, een kunstgrasveld is stap twee. Ook hiervoor kan ik verwijzen naar de ‘Kadernota bewegend verbinden’, waarin het belang van bewegen voor iedereen goed is en zo veel mogelijk gestimuleerd moet worden. Een kunstgrasveld maakt een vereniging veel aantrekkelijker.

Motie OKK: De hal waar zij tot enige tijd terug turnden, had een opbergruimte waar zij gemakkelijk hun turntoestellen, matten enz. op konden bergen. In de nieuwe hal ‘de Werf, bij de OBS de Reijer’ is deze ruimt kleiner en onpraktisch vorm gegeven. Zij hebben in overleg met de architect al voor de bouw, gesproken en aangegeven wat voor hen belangrijk is. Dit is echter niet één op één overgenomen, waardoor zij nu turntoestellen in de Valkuil moeten opbergen. Dit geeft veel sjouw-werk met loodzware evenwichtsbalken. Zij zijn sinds die tijd in overleg met de gemeente maar tot een goede oplossing is het nog steeds niet gekomen. Zij hebben dit in het IAP getrokken door in te spreken, en wij hopen nu door onze motie om op korte termijn tot een oplossing voor deze slepende kwestie te komen.

Motie onderzoek nieuwbouw Rehobothschool in PC Hooftparc. Om het lokalen tekort op te heffen, is er aan een verticale uitbreiding op de school gedacht. Er moet nu echter een visie gemaakt worden voor het terrein van de voormalige vuilstort van de gemeente, wat achter de school ligt. De nieuwe sporthal zou uitgangspunt moeten worden, Trellborg wil daar graag een uitrit, jongerencentrum de Loods staat in het gebied, dus met een nieuwe school zou de visie compleet kunnen zijn. In planning bij het IAP staat de sporthal voor de PC Hooftpark in 2018/2019, nieuwbouw van de school zou hierin mee kunnen lopen. De directie van de school is voorgehouden dat een visie jaren in beslag neemt, waardoor zij al ingezet hebben op verticale uitbreiding. Men is er echter al sinds half 2015 met de visie bezig, dus er moet zo ongeveer genoeg in beeld zijn gebracht. Ook wordt over kapitaal vernietiging gesproken bij afbreken, na laatste uitbreiding in 2012. Echter met de verticale uitbreiding die op ruim 4.5 ton geschat wordt, blijft de school op een krappe locatie, klem naast een bedrijf zitten, en is verhuizen vanwege kapitaalvernietiging helemaal niet meer aan de orde. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de visie, maak daar haast mee, en combineer nieuwbouw sporthal met nieuwbouw school.