Selecteer een pagina
Flats Blaak

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

we hebben in de laatste raadsvergadering van dit jaar, 15 december, een motie ingediend om de flats aan de Blaak dicht te laten spijkeren. Eind november is de sloop stilgelegd en de aannemer maar ook de opdrachtgever Wooncompas, onderneemen verder niets. Op last van de gemeente zijn er al hekken omheen gezet maar alles is open zoals je op de foto’s kan zien. Dichtspijkeren werd door de gemeente ook eerst afgewezen maar n.a.v. onze motie worden er betere hekken omheen gezet en cameratoezicht. Uiteindelijk bleek, volgens de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid, dat dicht spijkeren niet meer kan omdat er al veel kozijnen verwijderd zijn. De ‘gapende gaten’ kunnen dus niet eenvousig gedicht worden, vandaar dit alternatief. 

Als u de foto ziet begrijpt u ook meteen de zorg die ontstaan is bij om-en aanwonenden.

De flats aan de Blaak

Stukje Combinatie van 29 december 2022

BURGER OP 1 wil graag dit zeer gewaardeerd stukje Ridderkerk in een passende omgeving zetten. Dat houdt in dat de flats aan de Blaak niet terug moeten komen, maar grondgebonden woningen. 

Waarom? Zie hieronder, een citaat uit de ‘Cultuur historische waardenkaart Ridderkerk’ 2016.  ‘ZEER HOOG GEWAARDEERDE STRUCTUREN’,

De Kerksingel is van zeer hoge waarde door de relatie met de ontstaansgeschiedenis van Ridderkerk; door de samenhang tussen de Kerksingel en omringende (agrarische) historische bebouwing; zeldzaam en uniek voor Ridderkerk en omgeving; door de zichtbare gaafheid en staat van conserveringl; door de invloed op de ruimtelijke kwaliteit

Kerksingel: Op de plek van de 11de eeuwse voorganger werd in 1448 de huidige Singelkerk gebouwd. Rond de kerk verschenen woningen en boerderijen. 

Tussen de Schoutstraat, Benedenrijweg en de Blaak bevindt zich historische bebouwing met een agrarisch karakter. De bebouwing kent een meer open karakter van (voormalige) boerderijen, bijgebouwen en erven. 

Het gaat ons juist om de invloed op de ruimtelijke kwaliteit en het meer open karakter van het gebied van oudsher. De foto, genomen vanaf de Kerksingel, zie je op de achtergrond de flats van de Blaak. Deze zijn gebouwd tijdens de wederopbouw jaren ‘50 en toen al niet passend. Deze worden afgebroken (staan al leeg). Het is de bedoeling dat Wooncompas hiervoor één nieuwe flat terugbouwt, zie de foto, en de kleine flat vervangt voor grondgebonden woningen. De nieuwe flat wordt hoger dan de huidige en standaard uitgevoerd, vergelijkbaar met de nieuwe flats zoals Wooncompas ze nu ook elders in Ridderkerk bouwt. Deze nieuw geplande flat zal zeer dominant aanwezig in de het gebied zijn, daar waar we juist de nadruk op het cultuurhistorische centrum willen.  Juist de lange flat, grenzend aan de achtertuinen van de oude boerderijtjes en huidige hoogwaardige structuren, wordt vervangen voor een flat. Dit is een uitgelezen kans om de fout van het verleden te herstellen, n.l. hoogbouw in het historisch centrum. Er moeten meer betaalbare woningen gebouwd worden, daarover geen twijfel. Maar met eengezinswoningen in plaats van een  flat en het vergroten van het woonoppervlak in de ander flat komen er al 13 woningen minder op die locatie. Volgens de wethouder geen probleem, Wooncompas kan dit gemakkelijk recht trekken in nieuwe herstructureringsprojecten. Dat kan volgens ons ook met de andere woningen. Geen flat aan de Blaak maar ruimtelijke kwaliteit. Daar moeten we voor gaan in Ridderkerk, goede woon-en leefkwaliteit! 

Hiermee wordt dan een begin gemaakt om te onderzoeken hoe de aangetaste historische structuren te herstellen waaraan ook in het collegeprogramma aandacht wordt besteed.

Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1