Selecteer een pagina
Algemene Beschouwingen 2022

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Algemene beschouwingen BURGER OP 1 2022

Inleiding

Er gebeurt de laatst jaren veel en in korte tijd in de wereld. Dit geeft onverwachte problemen met veelal oplopende kosten. Voor ons inwoners, maar ook voor bedrijven en zeker ook voor de gemeente. We gaan volgend jaar een nieuwe burgemeester kiezen, maar ook weer een eigen ambtenarenorganisatie inrichten. 

Naar dit alles kijkend zou het goed zijn meer op de reserves te letten en goed/beter te overwegen waaraan we wel en waaraan we geen geld of minder geld uitgeven.  

Collegevorming en coalitieakkoord

De eerste begrotingsraad in een nieuwe raadsperiode met een gedeeltelijk nieuw college, een gedeeltelijke nieuwe raad en wat verschuivingen in het politieke spectrum. 

De collegevorming was in no time geregeld en 12 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd. Wij hebben toen aangegeven dat we graag onze medewerking hadden verleend aan een raadsbreed-programma, ofwel iedereen schrijft actief mee en er bestaat geen coalitie en oppositie meer. Deze vorm geeft meer mogelijkheden voor alle partijen ongeacht of je een wethouder levert of niet. Helaas vindt dit onvoldoende draagvlak in onze raad, maar wat niet is kan komen. Inmiddels zijn we ca 6 maanden verder en ligt eindelijk het collegeprogramma voor. 

Wij zijn door het coalitieakkoord gegaan maar we zijn er nog niet erg van onder de indruk en begrijpen niet waarom wij hierop zo lang moesten wachten. Veel geld gaat naar inrichting buitenruimten en weinig naar het sociaal domein. 

Dat is deels een continuering van beleid en deels zaken die in de vorige periode als problematisch of pijnpunten zijn benoemd die opgepakt worden. Dit zou betekenen dat er wordt geluisterd naar geluiden uit onze samenleving en daar zijn we blij mee. 

Wij lopen het coalitieakkoord door aan de hand van ons verkiezingsprogramma en blikken gelijk terug op het vorige jaar. 

Participatie

Wij hebben burgerparticipatie/overheidsparticipatie hoog in het vaandel staan, en gelukkig dit college ook. In 2019 is een evaluatie gemaakt o.a. in overleg met alle wijkoverleggen en platforms. Daar is nog steeds niets mee gedaan. We kijken dan ook uit naar de behandeling hiervan die voor 2023 op de agenda staat. Dus wel vier jaar na de evaluatie …. Ook kijken wij uit naar een nieuw convenant waarin eenieder zich kan vinden zoals dat hoort en met ruimte voor eigenheid van de wijken. 

Participeren moet je doen, waarom er weer een nieuw beleid gemaakt moet worden voor veel geld is ons niet helemaal duidelijk. 

Oosterpark

Dan Oosterpark, begin 2021 gestart met participatiebijeenkomsten. Dat leverde een 222 pagina’s tellend participatie boekje en acht moties en amendementen op waarvan er slechts 1 is aangenomen. Er loopt ook nog een rechtszaak tegen een ontwikkeling, aangekaart door inwoners. Aanleiding voor dit plan was het plaatsen van een geluidswal langs de A15, op grondgebied van het park én de toegezegde uitbreiding voor de Rowdies in 2016 (honk- en softbalvereniging). Wij waren toen tegen een herinrichting die miljoenen zou moeten kosten. Er was immers door de essentaksterfte al veel nieuwe aanplant.  Uit de participatie bleek dat veel meer inwoners dit ook niet wilden maar dat men wel veel behoefte heeft aan een geluidswal! Het voorstel is aangenomen. 

In dit collegeprogramma staat dat de herontwikkeling wordt heroverwogen, terecht, maar ook dat we herbezinnen op het geluidscherm! Voor wat de herinrichting betreft een goed besluit maar het punt geluidswal ligt duidelijk anders. Daar is wél veel vraag naar! Waarom staat deze ter discussie? Is dat de toename in bouwkosten? Leg dan een deel van de geplande investering voor de herinrichting van het gehele park bij de investering van de geluidswal en overleg met de Rowdies wat zij nu willen en wat realistisch is in relatie tot hun ledenbestand. Hen is in 2016 al een ‘worst voorgehouden’ voor nieuwe grote velden en een nieuwe kantine. 

Vlonderpad

Bij de behandeling van dit punt hebben wij in juli 2021 een motie ingediend voor een vlonderpad (voetpad) langs een klein stukje Oosterparkweg. Deze is ingetrokken vanwege de toezegging van de wethouder met een voorstel te komen. Het gaat om ca 125 m. pad, bij de entree Oosterpark vanaf de Kerkweg wat nu een gevaarlijk stukje is zonder wandelpad en langs de sloten. Hierover wordt al jaren gesproken! Wij dienen deze motie dan ook maar weer in: 

MOTIE OOSTERPARKWEG VLONDER- WANDELPAD

Cultureel erfgoed

BURGER OP 1 hecht veel waarde aan cultureel erfgoed. Nieuwe gemeentemonumenten op de lijst waaronder de oude huishoudschool heeft dan ook onze warme instemming. Het laatste raadsvoorstel hierover (februari 2022) was om bij de herbestemming een uitwerking te maken waar maatschappelijke partners, een wijkcentrum én woningen gehuisvest zouden kunnen worden. Dit na een uitgebreide consultatieronde onder aanwonenden en maatschappelijke partners. Belangstelling te over van deze laatste groep, de school zou te klein zijn. 

In dit collegeprogramma wordt dit zo van tafel geveegd, zonder raadsbesluit. Nu wordt ingezet op transitie naar woningbouw. Kan dit met behoud van de historische waarden waarvoor dit pand de status ‘gemeentemonument’ kreeg? En wat blijft van de unieke elementen van het interieur over? En de Vleugelnootboom? 

VRAAG: het pand Huishoudschool staat nu leeg, hoe lang blijft dat zo? Wat zijn de plannen op korte termijn en Waarom moesten de huurders er per 01-10-22 uit waardoor het nu leeg staat? 

BURGER OP 1 is van mening (de wethouder heeft dit al min of meer toegezegd) dat een eigen Ridderkerkse erfgoedcommissie van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Deskundigheid genoeg onder onze inwoners, maak daar gebruik van en voeg daar één lid van Dorp, Stad & Land aan toe. De ‘erfgoedcommissie’ zoals we die nu hebben (alleen Dorp, Stad & Land, zij bedienen 59 gemeenten) heeft bijvoorbeeld recent ingestemd met de (her)bouw van de nieuwe flats aan de Blaak. Wie ECHT gevoel heeft voor ons erfgoed, kan nooit instemmen met een flat pal achter de historische Kerksingel. Dit zou een uitgelezen kans zijn om als gemeente de regie te pakken op ruimtelijke ontwikkeling i.p.v. met de visie van Wooncompas, gesteund door de erfgoedcommissie, in te stemmen met wederom een flat daar? Dit terwijl de flat daarnaast (buitenaanblik van de Kerksingel) wordt getransformeerd in laagbouw? Draai dit om! Dit voedt voor ons de behoefte aan een eigen erfgoedcommissie, bijgestaan door Dorp, Stad & Land, daarom dienen wij daarvoor een motie in:

MOTIE EIGEN ERFGOEDCOMMISSIE 

P.C. Hooftpark

Dit college gaat wederom randvoorwaarden opstellen voor de herinrichting van het P.C.  Hooftpark. In oktober 2017 hebben wij een ‘gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving’  behandeld in de raad. Waarom moet dit opnieuw gedaan worden? Of is het ‘P.C. Hooftpark’ iets anders dan ‘P.C. Hooftstraat en omgeving’? Zo ook de ‘Gebiedsvisie Plein Oost’, deze is in de raad van januari 2018 vastgesteld. Volgens het coalitieakkoord gaan we dit in 2023 weer doen, en wel voor een bedrag van € 125.000 alleen voor Oost. Wat het huidige plan gekost heeft is ons niet duidelijk, maar we vragen ons wel af of hier steeds dubbel werk wordt verricht, dan ook tegen dubbele kosten. 

Ruimtelijke ontwikkeling

Woningbouw, in de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 staat o.a. ‘we pakken als gemeente een proactieve, regisserende rol’ … ‘we staan open voor ideeën en initiatieven binnen onze toekomst-visie’ ……. in dit coalitieakkoord staat dat ‘door heel Ridderkerk de gronden met een agrarische bestemming zoveel als mogelijk hun bestemming houden’.. ook BURGER OP 1 vindt dat uitermate belangrijk! Tussen alle banen rijksweg, de verstening in de woonwijken en de bedrijventerreinen moeten we heel zuinig zijn op onze ‘open’ gebieden. Die dragen enorm bij aan de leefkwaliteit in Ridderkerk. Dit zijn al kleine postzegels in de gemeente, koester ze. Bolnes-zuid krijgt op deze manier ‘bescherming’ tegen bouw-drang. Maar hoe gaat dat als er een projectontwikkelaar komt met andere plannen? 

Rijsoord had ‘veel’ open/groene gebieden maar dat wordt snel minder. Nieuw Reijerwaard wordt volgebouwd met lelijke ‘dozen’, in 2018 sneuvelde woningbouwplannen daar onder druk van projectontwikkelaars. Wat zie je nu gebeuren, er worden tegen het Waalbos aan woningen gebouwd, voor de Geerpolder zijn woningbouwplannen en inmiddels ook voor de boomgaard bij Nieuw Reijerwaard. Men koopt agrarische grond op en heeft de tijd te wachten tot het moment daar is en de politiek aan hun zijde staat om deze te ontwikkelen. Dit kan alleen als een college geen regie neemt op ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor de Geerpolder is de gehele raad genegeerd, de verkoopborden stonden er al, ruim voordat wij iets wisten, laat staan er iets van konden vinden. En nu, de boomgaard blijft boomgaard … de rechtzaken hierover en uitspraken kent u vast allemaal. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners met voldoende geld en geduld uiteindelijk tegemoet gekomen worden in hun plannen? Ook als dat niet de visie van Ridderkerk is? Hoe kunnen wij dat rijmen met ‘we pakken als gemeente een proactieve, regisserende rol’? Waarom wordt in het rijtje ‘beschermde agrarische gronden’ niet de Geerpolder genoemd of de Boomgaard? Deze voorstellen komen nu in de raad, de Geerpolder op ons (raad)verzoek, de Boomgaard als startnotitie in januari … hoever zijn deze ontwikkelingen al? Kan de raad deze nog tegenhouden zodat de boomgaard boomgaard blijft en agrarische grond agrarisch? 

Rivieroevers ….. hiervoor zijn grootse plannen vanuit projectontwikkelaars, waarmee de gemeente altijd wil sparren over hun wensen. Maar wat zijn onze wensen? In de recente commissiebijeenkomst mobiliteit Bolnes werd dit ook uitgesproken. Dus ook hier geld als je de middelen hebt, wat geduld en je ingangen kan je hier volop bouwen. Hoe het dan verder gaat met de mobiliteit en leefkwaliteit gaat  … dat zien we dan wel. 

Wij kijken dan ook enorm uit naar de actualisatie van de ‘Omgevingsvisie Ridderkerk 2035’ in 2023. Dan kunnen wij onze kaders aangeven en wordt niet door grondeigenaren of projectontwikkelaars bepaald hoe Ridderkerk er uit zal zien in 2035 of verder. Hopelijk zijn we nog op tijd om bepaalde ontwikkelingen daarmee tegen te houden.

College, NEEM REGIE op ruimtelijke ontwikkelingen in Ridderkerk en laat het NIET aan de markt over. 

Mobiliteit

Mobiliteit, BURGER OP 1 is heel benieuwd wat wordt verstaan onder ‘ontsluitingswegen’ omdat daar 50 km hoort. 

VRAAG HOE DEFINIEERT HET COLLEGE EEN ONTSLUITINGSWEG? 

Naar ons idee zijn dat wegen die je van A naar B brengen (niet altijd zijnde je woning) en van waaruit je de wijken in kan óf naar het volgende dorp óf de snelweg op. De Pruimendijk is zo’n weg, die gaat van Rijsoord naar Ridderkerk (de andere wijken), H.I. Ambacht én de A15 … de Erasmuslaan brengt je van de Rotterdamseweg naar de wijken Drievliet en het Zand. Vandaaruit ga je de wijk in. Waarom zijn/worden sommige van deze ontsluitingswegen 30 km gemaakt? St  Jorisstraat is een weg die uitstekend geschikt is voor auto te gast weg / 30 km. Aanwonenden hebben dit zelf voorgesteld jaren geleden al. Daar wordt dit niet toegepast en aanwonenden van de Pruimendijk gaven aan dat dit ongewenst is en die is wel auto-te-gast/30 km weg genoemd. Hoe geloofwaardig zijn de 30 km wegen/auto-te-gast-wegen, ze hebben immers geen enkele status? De inrichting is er veelal ook niet naar en dat kan niet want het is eigenlijk een ontsluitingsweg waar best veel verkeer doorheen moet. Hoe gaat dat met de Rijksstraatweg bij Nieuw Reijerwaard? En de Oosterparkweg? En de Erasmuslaan? Onze vraag is kijk hier nog een heel goed naar, overleg met aanwonenden en gebruikers (het zijn immers ontsluitingswegen) en creëer geen waterbed effect waardoor andere wegen onnodig drukker worden. We wonen in een druk gebied, geef auto’s de ruimte, alternatieven zijn er namelijk nauwelijks. 

Schrap de HOV aanpassingen aan onze wegen. De rit wordt er niet sneller door en het heeft grote impact om de buitenruimte. Zorg voor goede haltes en fietsenstallingen en begin dan bij de haltes Rotterdamseweg waarvoor wij met het CDA een motie indienen. BURGER OP 1 dient wederom een motie in om fietsbeugels te plaatsen maar nu vragen we gericht om dit te doen bij het Waalbos ingang Waalweg en ingang Langeweg en de Crezeepolder, ingang Drievliet en ingang zijde viaduct Oude Molen. 

MOTIE FIETSBEUGELS BIJ HET WAALBOS EN CREZEEPOLDER

Fietsen

Veel mensen rijden op goede, dure fietsen die je graag aan een deugdelijke fietsbeugel vast maakt om te voorkomen dat deze omvalt of wordt gestolen. Zeker dat laatste is een probleem. De politie adviseert ook twee sloten en vastzetten aan een fietsbeugel om diefstal moeilijker te maken. Het onderzoek waarom wij bij onze vorige motie hebben gevraagd is gedaan, er zijn beugels geplaatst maar alleen voor natuur- en recreatiegebieden waarover wij zeggenschap hebben. Wij vragen de wethouder nu in overleg te gaan met SBB en Zuid-Hollands Landschap om juist in deze buitengebieden ook veilige stallingen te realiseren.

Stimuleren van fietsgebruik begint bij een goede stalling en veilige fietspaden. Vrijliggende fietspaden zijn veilig, twee-richtingen fietspad zijn veel minder veilig. Zeker met de diversiteit aan fietssnelheden die je tegenwoordig hebt. Nú heeft de Populierenlaan grotendeels vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg en dat wil het college onveilig maken door één twee-richtingen fietspad. De achterliggende gedachte is aansluiten op het dubbele fietspad langs de Verbindingsweg. Als dit gebied echt volgebouwd wordt zal je aan beide zijden van die weg een fietspad nodig hebben én een weg voor de hulpdiensten en bus ofwel een soort ‘ventweg’. Over die weg en de fietspaden is niet goed nagedacht maar dat mag geen aanleiding zijn die fouten door te trekken naar West, draai het maar om is ons advies! Dus geen quickscan, dat geeft elders oversteekproblemen, en passerend fietsverkeer, hou dit zoals het nu is en pas de Verbindingsweg aan!

Een recreatieve fiets-wandel verbinding tussen de Gorzen en de Jachthaven valt naar ons idee gelijk met de ‘ontbrekende verbinding’ tussen het Havenkanaal en de Jachthaven. Het gaat ook hier om een recreatieve fiets-wandel verbinding van ca 350 meter (het eerste deel langs het Havenkanaal is een rustige weg met halverwege een apart voetpad tot over het viaduct) waarom moet dit dan € 230.000 kosten en het stukje Gorzen-Jachthaven ook nog eens € 50.000? Er gaat ook veel geld naar onderzoek naar ‘ontbrekende schakels in het fietsroute netwerk’. Kom zo al op €95.000,– dat vinden wij veel geld. Ga eens in overleg met de wijkoverleggen enz. of stap eens zelf op de fiets en ontdek wat er is en wat ontbreekt. En €50.000 voor onderzoek naar een halte waterbus Bolnes, terwijl dit al een keer is afgewezen? Hoe goed is gekeken naar dit soort bijzondere en naar ons idee onnodige grote uitgaven? 

Doelgroepenvervoer

De energietransitie en het sociaal domein kennen veel prangendere problemen. Neem het doelgroepenvervoer voor scholieren in het speciaal onderwijs. Door een tekort aan chauffeurs lopen deze kinderen achterstanden op. Zij kunnen hier niets aan doen, ouders veelal ook niet daarom dienen wij een motie in die vraagt indien het ‘schoolbusje’ niet of niet op tijd rijdt, ouders op kosten van de gemeente een reguliere taxi kunnen regelen. 

MOTIE TAXIVERGOEDING LEERLING/DOELGROEPENVERVOER

Ontbijt op basisscholen

Ook weten wij al jaren dat er behoefte is aan ontbijt op school voor basisschool leerlingen. Het blijkt dat kinderen zonder ontbijt de schooldag beginnen. Dit komt meest voor bij gezinnen van minima. Om kinderen een gezonde start van de dag te geven waardoor ze beter geconcentreerd zijn, beter presteren en gemakkelijker bijdragen aan een goede sfeer in de klas, willen wij onderzoek naar de behoefte bij scholen om ‘gratis’ ontbijt voor alle leerlingen op te starten. Dit kan goed georganiseerd worden in samenwerking met het bedrijfsleven, mensen hebben zich hierin in het verleden ook al eens verdiept. De €40.000 voor de pilot leerlingen kennis laten maken met betaalbare gezonde voeding kan niet voor basisschoolleerlingen bedoeld zijn, zij kopen doorgaans niet zelf hun eten. Dit zal voor het voorgezet onderwijs zijn. Daarom dienen wij een motie in voor onderzoek naar de behoefte voor ‘gratis’ ontbijt voor alle basisschoolleerlingen. Dan is iedereen daarin gelijk. Dit kan eventueel verrekend worden met de ouderbijdrage voor diegene die niet tot de minima (of tot 130%) behoren zodat het gemakkelijker betaalbaar kan blijven.

MOTIE ONDERZOEK GRATIS ONTBIJT VOOR ALLE BASISSCHOOLLEERLINGEN

Energietransitie

De energietransitie vraagt veel meer aandacht en inzet dan we tot nu toe hebben gedaan in Ridderkerk. Het warmtenet wat in Bolnes op zou starten komt niet van de grond en alternatieven zijn er niet. Kom je niet in aanmerking voor het warmtenet dat was het sowieso al voor eigen rekening en initiatief. Er zou in de wijken geïnventariseerd moeten wat al is gedaan, wat niet en hoe we daarin kunnen faciliteren of subsidiëren. En in hoeverre zet Ridderkerk in op waterstof als vervanger voor de gasaansluiting in woningen? Dit vindt elders in het land al plaats, kunnen we hiervoor in Ridderkerk ook een pilot opstarten? 

Gelukkig zit er zoveel vertraging op de windmolens die in Nieuw Reijerwaard gepland zijn dat wij ervan uitgaan dat ze er niet komen. Zet dan volop in op zonnepanelen op alle daken en andere inventieve manieren om energie op te wekken. 

Bomen

Bomen planten i.p.v. kappen staat letterlijk in ons verkiezingsprogramma. Als het enigszins past bij een agendapunt vragen wij daar dan ook altijd aandacht voor. Zo ook nu. Dit jaar gaan we weer 188 volwassen bomen kappen als gemeente. Dan praten we niet over de gekapte bomen in particulier gebied, Wooncompas of t.b.v. bouwplannen. Het zijn er dus veel meer. Het ‘groenfonds’ wat zo mooi benoemd wordt in de groenvisie komt niet van de grond, daar zit nog geen euro in. Daarvoor is dat toch niet opgenomen in de visie? 

VRAAG WAAROM WORDT DIT FONDS NOG STEEDS NIET GEBRUIKT? 

Wij hebben in goed overleg met PvdA/GL een motie gemaakt om anders naar volwassen bomen te kijken. Als je van begin af aan goed onderhoud pleegt kunnen heel veel bomen groot en oud worden. Onze bomen worden deskundig gecontroleerd, maar dan is het aan de gemeente om te bepalen wat dan gedaan wordt. Een boom met takuitval kan je kappen maar ook goed snoeien waardoor deze nog jaren meekan. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de bomen aan het Essenlaantje. Deze zouden ook gekapt worden maar daar is nu ingezet op monitoren en snoeien. 

MOTIE BOMEN VOOR DE TOEKOMST 

In het coalitieakkoord staat dat wordt ingezet op meer bomen langs de rijkswegen, dat kunnen VEEL meer bomen zijn. Wij geven dit al jaren aan. Ga in overleg met Rijkswaterstaat of Waterschap hierover en zoek de cofinanciering. Het zou toch mooi zijn als wij daarvoor gebruik zouden kunnen maken van geld uit het bomenfonds? Hoe zit het met onze monumentale bomen? En de andere bomen van de groene kaart? Misschien moet die ook geactualiseerd worden en bekeken worden of we voldoende middelen hebben onze bomen te beschermen.

Afval

Het afvalbeleid is inmiddels aangepast en mensen kunnen nu weer voor een vast/max. vast tarief hun restafval in de ondergrondse containers kwijt. Het probleem is echter dat dit niet meer uit te leggen valt. Zolang je met een pas de containers moet openen denken velen dat er geregistreerd wordt en afgerekend. Daardoor blijven mensen restafval in de kliko’s van anderen gooien of naast de afvalcontainers zetten, met de gedachte dan niet extra te hoeven betalen. Daarom komen wij met een motie om de afvalpas af te schaffen:

MOTIE AFSCHAFFEN AFVALPAS. 

Draai ook dat stukje van het oude afvalbeleid terug en maak de container voor iedereen toegankelijk, ook de AGF en papiercontainers waarvoor anderen ook aandacht vragen. Er is al sinds jaar en dag een toegangspas voor de milieustraat, hou die wel in stand. Dat gaat over ‘groot’ afval en grotere hoeveelheden, die wil je niet kosteloos verwerken voor andere gemeenten. 

BAR-organisatie

Door de huidige situatie in de BAR-organisatie, ofwel de ontvlechting hiervan, verandert er het nodige voor Ridderkerk en de Ridderkerkers. In eerste instantie zullen zaken er niet gemakkelijker of sneller op worden. Dat wordt weer een nieuwe weg zoeken. Wij kunnen ons wel voorstellen dat dit in de toekomst wel ten goede van de samenleving komt doordat de medewerkers weten voor welke gemeente ze bezig zijn. Dit zal de service naar de inwoners op de duur ten goede komen. 

En dit was een nadrukkelijke wens van partij 18 plus, het staat immers al jaren in hun verkiezingsprogramma. We gaan er dan ook van uit dat zij met twee wethouders hier sturing aan kunnen geven. 

We wensen het gehele college wijsheid met deze grote verandering en onze medewerkers heel veel sterkte maar ook plezier en nieuwe kansen en mogelijkheden bij het opnieuw opzetten van de nieuwe organisatie.