Selecteer een pagina
Vier jaar gemeenteraad

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

 

Vier jaar gemeenteraad 2018 t/m 2022, terugblik door Petra van Nes-de Man 

normale opstelling raadszaal

Normale opstelling in de raadszaal met pubiek op de tribune

  In maart 2018 zijn we gestart als nieuwe partij, met Petra als enig raadslid voor onze fractie en Monique, Stefan en Peter als burgerleden. Een fijne club van vier betrokken mensen die veel doen en hebben gedaan, voor Ridderkerk en de partij. Deels hebben gedaan, want in september 2020 heeft Peter, om gezondheidsredenen, het burgerlidmaatschap opgezegd en in vervolg daarop in oktober 2021 zijn lidmaatschap opgezegd.                              

 

Dat betreuren we allemaal, we missen zijn inbreng en inzet. 

De raadszaal Corona-proof ingericht op anderhalve meter zonder publiek

 In maart 2020 kregen we te maken met de Corona Pandemie die maakte dat we niet meer naar bijeenkomsten konden en digitaal zijn gaan vergaderen. 

Het ontmoeten van mensen in die tijd kon niet, dat moest via zoom-overleg of telefonisch. Zo lukte het ook ons niet de invulling aan het raadswerk te geven zoals wij die graag willen. 

  In 2021 zijn we op zoek gegaan naar nieuwe, betrokken leden. Mensen die bijvoorbeeld nu al deelnemen aan een wijkoverleg of anders actief betrokken zijn bij de gemeenschap.

Zo is in november 2021 Wiek Dam lid geworden, en voegden de maanden daarna Herman Haringa, Linda Kelderhuis, Willem Klootwijk en Bianca van Beek zich bij onze partij. Met deze mensen, aangevuld met leden van het eerste uur Maarten van der Staaij en Rob Bisdom hebben we de mooie lijst op kunnen stellen waarmee we nu de verkiezingen in gaan.

 

Zie hieronder een globale terugblik over vier jaar raadswerk, met de punten waarop wij ingezet hebben en die in sommige gevallen terug komen in ons verkiezingsprogramma indien ze nog niet gerealiseerd zijn. 

 

-Plein Oost, behoud van een supermarkt indien hier nieuwbouw komt wordt dit opgepakt.

-het gat in de geluidswal bij West dicht maken, dit is nu een soort sluis voor geluid en fijnstof.

-terughoudendheid bij de vraag om extra budget voor de afdeling maatschappij en domein omdat dit scheef-groeit in verhouding met andere gemeenten. 

-tegen het ‘gouden lijntje’ op het Koningsplein zoals nu gerealiseerd, wij hadden ingezet op een waterornament in de vorm van bedriegertjes.

-veel, vage plannen om Huys ten Donck te helpen meer in eigenonderhoud te voorzien. Veel plannen die veel geld vragen van de gemeente zijn niet doorgegaan, alleen het oude haventje is uitgebaggerd en toegankelijk voor boten gemaakt, mede vanwege de cofinanciering die de stichting Huys ten Donck had georganiseerd.

– Integraal Kind Centrum is een nieuwe ontwikkeling in Ridderkerk, daar is al het nodige afgesproken en geregeld, neem dat mee bij opstellen van beleid. 

-afvalbeleid loopt door de gehele periode heen. Wij hebben in kunnen stemmen met een ‘variabel tarief’ inclusief 2 wekelijks kliko ledigen en 2 klepbewegingen per week.

 -de HOV-visie heeft zeker niet onze instemming, heel veel geld en een extra vrije busbaan langs de Vlietlaan, Vondellaan, Burgemeester de Zeeuwstraat en Populierenlaan is voor ons geen optie, temeer dit slechts in het meest gunstige geval 3 minuten tijdwinst op het traject tot aan Zuidplein of Kralingsezoom. 

-ingestemd met het aanleggen van een geluidswal bij het Oosterpark, hoge kosten maar dit is al bij de bouw van de wijk toegezegd. 

-herinrichting Oosterpark was een apart voorstel. De honk- en softbal vereniging de Rowdies krijgt er een officieel wedstrijdveld bij, er komt meer water in het park en er worden veel bomen gekapt om te vervangen door andere soorten. Wat de wethouder niet meer wist is dat in 2019, Essentaksterfte, al heel veel zieke bomen vervangen zijn en in grote diversiteit is herplant. Dat krijgt nu niet eens de kans uit te groeien, hetgeen wij onvoorstelbaar vinden evenals Staatsbosbeheer, de beheerder. Inmiddels loopt een procedure bij de Raad van State tegen het plan, aangespannen door 3VO biotoop. Wij hebben het Essenlaantje, welke als doorlopende fietsroute ook zou moeten sneuvelen, haar naambord gegeven. 

-de Bibliotheek is verhuisd naar de hal van het gemeentehuis. Wij hebben gepleit voor verhuizing naar de oude Huishoudschool zodat daar veel maatschappelijke activiteiten bij elkaar zouden kunnen komen. Dit zou wat ons betref alsnog kunnen.

-Pruimendijk auto-te-gast weg én snelfietsroute. Deze route over een lengte van ca 3 km., inclusief de Vlasstraat en stukje Mauritsweg omdopen tot veredeld fietspad is zeer onwenselijk en strookt niet met de regels. Veel handtekeningen tegen dit besluit opgehaald, de wethouder is niet eens in gesprek gegaan met de indieners. 

-meer keuze voor mensen met een beperking in hun vervoersmiddel. Nu kan men ‘kiezen’ uit een elektrische driewielfiets of scootmobiel en kan men veel gemakkelijker de beschikking krijgen over een handbike aan een sportrolstoel dan voorheen.  

-de gebiedsvisie Rivieroevers heeft menigeen de stuipen op het lijf gejaagd. Hierin staat dat er honderden woningen, hoogbouw, in Bolnes en een stukje Slikkerveer gebouwd kunnen worden. Dat de wegen deze toename van verkeer niet kunnen verwerken wordt buiten beschouwing gelaten. Picnick en Pannatonie hier als distributiecentra is onbegrijpelijk.

 -de oude Huishoud-en Industrieschool aan de Koninginneweg is eindelijk gemeente monument, evenals de katholieke kerk en de woning van de hofstede aan de Molensteeg 34-36. Maar of dit nu enige bescherming tegen afbreken geeft is de vraag. Behoud heeft een prijskaart maar wij vinden dat je hier iets voor over moet hebben,  Ridderkerk heeft niet veel meer uit haar verleden. 

-de energie transitie en klimaat adaptatie loopt ook door alle jaren heen. Nu, na zeker vier jaar, zijn we in Ridderkerk nog niet veel opgeschoten. Ca 4 % van alle platte daken zijn belegd met zonnepanelen en wij doen niets anders dan ‘stimuleren’. Datzelfde geldt voor maatregelen om de klimaatadaptatie vorm te geven. Daarin lopen we zelfs achteruit, veel oude bomen worden gekapt i.p.v. onderhouden en daarvoor worden jonge bomen terug gezet. Ook Rijkswaterstaat doet daar aan mee langs de rijkswegen.

-wegen worden opnieuw ingericht als 30 km./auto te gast, of dit nu binnen de richtlijnen van de CROW (dienst voor weginrichting) of de fietsbond past of niet maakt niet uit. 

 

Als een rode draad loopt door deze raadsperiode loopt het ontbreken van regie op ruimtelijke ordening. Project ontwikkelaars en particulieren komen met ideeën en de gemeente geeft groen licht tenzij het echt niet past binnen het wettelijk kader. De kaders die de gemeente heeft vastgesteld worden met voeten getreden en daar komt men mee weg.

 

Wat in deze periode het meest is verslechterd, is de burgerparticipatie.                                             Het blijkt keer op keer dat inwoners op veel zaken een nuchtere kijk hebben met de achtergrond van gebiedsdeskundigen doordat zij er leven. Deze worden vaak niet meegenomen in gemeentelijk beleid. 

Bij veel van de bovenstaande punten heeft het hieraan ontbroken. Wij hebben de participatie keer op keer opgepakt en aangekaart maar het is erg lastig dit nog in een ver gevorderd stadium van plannen een plek te geven. Dit vooral omdat het college, deze coalitie de raad in een ijzeren greep heeft weten te houden. 

 

Dit kan echt anders. Zijn ergens plannen voor verandering, infomeer aanwonenden en doe dit in een ruime straal rondom het project. Geef aan wat echt niet kan en welke richting gedacht wordt. Verzamel de input uit zo’n bewonersoverleg en zorg dat de projectontwikkelaar, maar ook de betreffende wethouder aanwezig zijn.  Dan heb je een goede participatie vanaf het begin. Dit is ook toepasbaar bij veranderingen in het sociaal domein. 

Dit is de wijze waarop wij politiek willen bedrijven, en dit is dus wat anders kan en hoe het anders moet. Dit is niet nieuw, het wordt al in tal van gemeenten wel toegepast en sluit prachtig aan bij de omgevingswet. Deze wordt als het goed is in 2023 ingevoerd.