Selecteer een pagina
Speerpunten voor het Burger op 1 Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken en oog heeft voor de huidige én komende generaties.                 En bovenal, de burger in de processen betrekt en de afstand tussen bewoners en het gemeentebestuur verkleint.

Voor u liggen speerpunten voor ons verkiezingsprogramma 2022-2026.                                                                                                  Wij gaan dit de komende maand uitwerken maar zouden daarbij ook graag input van u krijgen om ons programma nog meer een programma te maken waarbij we ‘de burger op 1’ kunnen zetten. Waarbij we wel onze afwegingen maken wat we wel en wat we niet passend vinden.

Wilt u daarover mee beslissen vragen wij u lid te worden van onze politieke vereniging. 

BURGER OP 1 staat dicht bij de inwoners van Ridderkerk. Ontmoeten doen we waar dat kan of nodig is, bijvoorbeeld door bezoeken in de wijk of wijkbijeenkomsten te bezoeken. Communicatie met de inwoners is immers onmisbaar voor een goed functionerend gemeentebestuur.

Door COVID is dit de laatste periode erg lastig en is het ‘ontmoeten’ veelal digitaal. Wij hebben de afgelopen vier jaar met veel burgers actief contact opgenomen bijvoorbeeld n.a.v. inspreken in de commissie vergaderingen of het inzenden van stukjes in de krant of mensen benaderen waar een ontwikkeling in de omgeving plaats vindt.  

Wij hechten waarde aan ‘gebiedskennis’ en gaan graag in gesprek met mensen die met ons meedenken over het beleid in hun wijk of straat. Wij vinden burgerparticipatie enorm belangrijk.

Goede en toegankelijke zorg is een must in vergrijzend Ridderkerk. Dit kan o.a. door maatwerk te leveren. Daarbij is arbeidsparticipatie van groot belang. Immers iedereen doet mee.

Leefkwaliteit en milieu staan onder grote druk in Ridderkerk door de toename van bedrijvigheid met name op Nieuw Reijerwaard of zoals het tegenwoordig heet Dutch Fresh Port. 

Wonen, betaalbare woningen staan landelijk onder druk dus zeker ook in Ridderkerk. We proberen misstanden op de woningmarkt te beperken of tegen te gaan. 

Energietransitie is nodig maar hoe gaan we dat regelen voor eigenaren van koopwoningen? Wij vragen de gemeente actief te ondersteunen en dit per wijk of deel van een wijk op te pakken. 

Afvalbeleid, in 2019 is voorgesteld een bedrag vast te stellen inclusief 2 ‘klep-bewegingen per week/1 kliko per 2 weken voor restafval. Bij minder gebruik krijgt u terug, bij meer moet u bijbetalen. Geheel onverwacht komt nu het voorstel naar de raad voor één tarief waarbij voor elke klep-beweging of kliko lediging betaald moet worden. Wij hebben dit al aangekaart in een raadsvergadering en gaan dat nogmaals doen met het idee het eerste voorstel definitief te laten worden.

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer wat met R-net bussen wordt ingevuld waardoor in Drievliet, Centrum en West meer asfalt komt doordat de bus een eigen ‘passeer-strook’ moet krijgen evenals grote halteplaatsen met veel, heel veel stallingsmogelijkheden voor fietsen. Dit gaat ten koste van veel groen in de wijken en levert in het meest gunstige geval 3 minuten tijdwinst op en kost ons miljoenen. 

Wijken, wij zijn goed op de hoogte wat in uw wijk speelt waar het gemeentelijke plannen betreft, maar ook hoe wijkbewoners hier tegenover staan. Zo blijft voor Oostendam de luchtkwaliteit en geluidbelasting van de A15 dicht bij de tunnel een probleem.  Rijsoord heeft de overlast van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, en de druk op een ‘weg door de boomgaard’, geluidoverlast o.a. doordat geen herplant ter plaatse van de gekapte bomen langs de rijksweg is gedaan en een 3,5 km lange fietsstraat (de Pruimendijk). Centrum krijgt te maken met renovatie van woningen in de Bloemenbuurt, aanpassingen bij het winkelcentrum en een verkeerscirculatieplan rondom het winkelcentrum waardoor het meer onaantrekkelijk wordt om nog met de auto naar het winkelhart te gaan en een gehele nieuwe wijk bij de PC Hooftstaat. En welke invulling krijgt de oude Huishoudschool om deze toekomstbestendig te maken? Oost krijgt twee nieuwe basisscholen en een nieuw gymlokaal maar ook het winkelcentrum Oost moet geheel vernieuwd worden. Blijft daar ruimte voor de supermarkt en andere winkels? In Drievliet speelt de herinrichting van het Oosterpark. Heel veel inspraak maar niet veel aanpassingen aan het plan. Het geluidsscherm komt er maar hoeveel grote bomen moeten voor dit alles gekapt worden? In West is al de nodige overlast van vrachtwagens vanaf Nieuw Reijerwaard, worden bij het Prunusplantsoen 77 woningen gebouwd en wordt de Olmenlaan opnieuw ingericht en is daar dan nog plaats voor de supermarkt?    Slikkerveer, het Dillenburgplein wordt opnieuw ingericht. De plannen komen binnenkort naar de raad. Bolnes, de oeververbinding naar Krimpen is nu niet actueel maar blijft dat zo? Volgens de gebiedsvisie Rivieroevers kan in Bolnes nog heel veel gebouwd worden, met name hoogbouw langs de rivier. Hoe moet dat dan met de daarbij horende toename van verkeer op de Ringdijk? De HOV bus rijdt hier niet. En de twee nieuwe grote distributie centra in en langs de wijk? Waarom zitten die bedrijven niet op één van de bedrijventerreinen? 

Spreekt dit u, jou aan dan horen wij dat graag. Missen jullie punten horen we dat ook graag, we gaan graag hierover in gesprek met u, met jou. 

Petra van Nes – de Man, fractievoorzitter  

pieterkej@gmail.com

06-238 165 18