Selecteer een pagina
Rekenkamerrapport participatie en omgeving

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Het betoog van Petra van Nes-de Man bij het agendapunt ‘Rekenkamerrapport participatie en omgeving’. 

Zie ook het rapport. 

Allereerst dit, namens Burger Op 1, Burgemeester Oosterwijk ook vanaf hier, van harte gefeliciteerd met uw benoeming. Wij zijn blij met u als burgemeester, maar zeker ook blij met u als onze nieuwe voorzitter van de raad. Ik leg de lat maar meteen hoog, ook voor wat deze rol betreft. 

Dan vier minuten voor een onderwerp wat voor onze partij een belangrijk speerpunt is, burgerparticipatie. 

Rekenkamer, de complimenten, u heeft de vinger goed op de zere plek gelegd. Dit is nog eens bevestigd door de 7 insprekers in de commissievergadering die hieraan vooraf ging. Uw conclusie: ‘de huidige invulling van participatie in Ridderkerk is zorgwekkend te noemen’  …. ‘de ambities zijn helder maar de vertaling bevat duidelijk omissies en blijft significant achter bij de ambitie’! 

 Dit is een stevige conclusie en bevestigd voor ons hoe zeer dit, maar ook de vorige colleges worstelen met burgerparticipatie en vooral “loslaten…..” Burgerparticipatie moet je DOEN en niet in lijvige notities vatten die in de kast blijven liggen. Ik hou mij hier al jaren mee bezig en was al betrokken bij de ‘aanjaaggroep’ destijds. Ook ben ik al jaren deelnemer van het wijkoverleg Rijsoord en bezoeken wij andere wijkoverleggen omdat B.O.1 ervan overtuigd is dat je met input ophalen en betrekken van inwoners tot beter en breed gedragen beleid komt. Dit passen wij voor onszelf toe op de beleidstukken die de raad worden voorgelegd. Wij heten niet voor niets ‘B.O.1’. Gelukkig wordt dit belang ook onderkent in de Omgevingswet. 

Dit Rekenkamer-onderzoek was al afgerond vóórdat de gemeente het convenant met de wijkoverleggen eenzijdig heeft opgezegd, en toen al is ‘de beperkte invulling van participatie’ geconstateerd. 

Participatie is hierdoor juist nog verder uitgehold. 

En dit terwijl de voorzitters van nagenoeg alle wijken GRAAG doorwillen en er een goed convenant aan ten grondslag lag. Als dit dan ook wordt nageleefd ligt er een prachtige basis-burger-participatie in elke wijk. Elk wijkoverleg wordt bemenst door enthousiaste deelnemers die volledig belangeloos hun tijd geven aan het beter inrichten (meestal betreft het hier de ruimtelijk ordening) van hun wijk. Zij weten doorgaans als geen ander de historie en gevoeligheden van bepaalde zaken, hetgeen bijzonder handig kan zijn voor gedragen besluitvorming.   

De wijkoverleggen ‘oude stijl’, aanvullen met activiteiten als de buurttent en e-participatie waarover gesproken wordt is prima. Mensen worden mondiger en kennis is volop te googelen, wat ook gebeurt. Geef mensen een rol in ‘hun’ ruimte, een verantwoording in het ordenen en doe iets met die inzichten. Maak de wijkoverleggen weer tot serieuze gesprekspartner. Bespreek de evaluaties zoals ze voorliggen en evalueer het convenant. Waardeer de gedrevenheid van al die vrijwilligers door met hen in gesprek te blijven en te kijken wie hoe verder wil, zónder vooraf ingenomen standpunten, van beide zijden. 

De speerpunten van alle partijen in onze raad bekijkend, trek ik de conclusie dat iedereen aangeeft dat inwoners actief betrokken moeten worden bij het maken van beleid en dat burgers er van op-aan kunnen dat politici doen wat ze zeggen… kortom de intenties zijn er zeker!

B.O.1 heeft zorgen over de rol die de participatie toebedeeld wordt in de omgevingswet. Hoe ‘verplicht’ is participatie dan nog? In theorie wel maar als je als inwoners het bestuur of projectontwikkelaars daarop wilt aanspreken nadat het niet naar behoren verloopt moet dat al snel via de rechter. De participatie valt of staat met TIJDIG INFORMEREN en HELDERE (p.12 rapport) BESLUITVORMING en hoe en wie moeten worden geïnformeerd door initiatiefnemers? Allemaal zaken die maken dat wij behoefte hebben aan een werk-atelier, misschien ook wel met inwoners, om goed te weten wat we van elkaar kunnen verwachten na in werkingtreding van de omgevingswet. 

           In het debat hebben wij ook nadrukkelijk alle 

                                                partijen gevraagd hoe zij tegenover de hoogste trede

                                                 van de participatie-ladder aankijken n.l.

                                                 meebeslissen. In een aantal gevallen moet dit zeker

                                                 kunnen volgens ons en gelukkig zijn veel partijen het 

                                                   met ons eens. 

Leefbaar Ridderkerk, partij 18+ en EVR spreken zich niet uit. Voor lokale partijen

vinden wij dit bijzonder. De meeste lokale partijen zijn opgericht met het idee dat juist zij dichter bij de burger staan en niet gehinderd worden door inmenging van ‘boven-af’ ofwel landelijke partij-regels. Wij doen dit nadrukkelijk wel en willen dit ook graag omzetten in het Ridderkerkse beleid. 

Ook bij het vragen naar hun visie op de wijkoverleggen en hetgeen daar speelt nu ‘de gemeente/het college/Wethouder Fleur Stip’ deze in de oude vorm ‘on hold’ hebben gezet in december vorig jaar, geven deze drie partijen geen antwoord.  

De meeste wijkoverleggen willen graag op de oude voet door maar daarover is nog geen overeenkomst met de gemeente. Deze is wel nodig omdat zij gefaciliteerd willen blijven door de gemeente. 

Ook wij zijn ervan overtuigd dat de wijkoverleggen, gefaciliteerd door de gemeente én met naleving van het convenant 2016, uitstekend in staat zijn de ‘voelsprieten’ in de wijk te zijn en heel interessant zijn voor de gemeente, zeker na invoering van de omgevingswet wat op 1 januari 2024 het geval zal zijn. 

Klik hier om alle informatie over de raadvergadering terug te lezen.