Selecteer een pagina
Nieuwbouw Ronde Sant

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Donderdag 31-08 jl. hebben wij, samen met PvdA, de bouwplannen op de agenda van de raadscommissie wonen gezet door de onderstaande vragen te stellen. 

De directe aanleiding hiervoor zijn drie Raad Informatie Brieven (RIB). 

In februari 2022 is het ‘principeakkoord Herontwikkeling-het-Ronde-Sant-principeverzoek’ ondertekend voor herinrichting van t’ Ronde Sant. Het plan is het te bebouwen oppervlak van het perceel vergroten en de max. bouwhoogte van 8 m. verhogen naar 30 meter. Dit laatste niet ten behoeve van de zorginstelling maar om een ontwikkeling voor Wooncompas mogelijk te maken. Wooncompas had 25 appartementen op het terrein in de verhuur, zij willen dat uitbreiden naar 60 appartementen. 

Het bestemmingsplan moet voor deze plannen gewijzigd worden. Het perceel heeft nu de bestemming       Gemengd,  bedoeld voor dienstverlening en voor maatschappelijke voorzieningen’ de woontoren van Wooncompas past hier dus niet in, en de max. bouwhoogte op dit perceel is 8 meter, dat wil men verhogen naar 30 meter.

Nu zijn er: 

• 60 plaatsen ouderenzorg van stichting Aafje;

• 16 plaatsen gehandicaptenzorg via stichting Pameijer; 

• 25 sociale huurwoningen verhuurd door Stichting Wooncompas; 

• 30 plaatsen ouderenzorg (tijdelijke huisvesting).

• kinderdagverblijf met speelplaats voor Mundo – PleSant

Dit wordt (indien het plan doorgaat zoals voorgesteld): 

• 120 zorgstudio’s met ondersteunend programma en een besloten tuin voor zorginstelling Aafje. Hierbij vormen 10 zorgstudio’s een groepswoning met een gezamenlijke huiskamer. 

• 60 sociale huurappartementen voor woningcorporatie Wooncompas. 

• kinderdagverblijf met speelplaats voor Mundo – PleSant

Zie voor de RIB’s onderstaande linken:

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-02-25-RIB-Herontwikkeling-het-Ronde-Sant.pdf

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-02-25-RIB-Herontwikkeling-het-Ronde-Sant-Nota-van-aandachtspunten.pdf

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-02-25-RIB-Herontwikkeling-het-Ronde-Sant-principeverzoek.pdf

Een samenvatting van de toelichting van wethouder de heer Van der Duijn Schouten: 

Er is een plan ingediend. Dat is ambtelijk hier bekeken en daar is mee verder gegaan. Dat heeft tot twee informatieavonden geleid en een inspraakavond. Daar zijn 37 reacties op ingediend, die worden beantwoord. Die staan straks in de nota inspraak en reactie, deze is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 

Naar het zich laat aanzien, gaan die inspraakreacties ook leiden tot aanpassingen van het plan. Er wordt mogelijk  gedacht om het woongebouw met de sociale woningen van Wooncompas enigszins te verlagen. Tegelijkertijd willen we wel dat die 60 woningen gerealiseerd worden. De verlaging zal waarschijnlijk een kleine verbreding en kleinere appartementen geven. Hoeveel dat zal zijn weten we nog niet.  

Een andere aanpassing waar naar gekeken wordt, is om het parkeren wat nu bedacht is op het binnenterrein te verplaatsen tussen de woningen aan de Stevinstraat en het nieuw te bouwen zorgcomplex. Dat betekent tegelijkertijd dat het zorgcomplex een meter of 5, 6 op kan schuiven weg van de Stevinstraat, waardoor de afstand tot die huizen op 26 meter, groter wordt. 

Een andere aanpassing die gedaan moet is het laden en het lossen meer naar binnen op het terrein te doen. 

Nu heeft Aafje hier 60 zorgplaatsen, maar dat zijn 30 tweepersoonskamers. Dat past in het huidige zorgbestek niet meer. Dit worden 60 eenpersoonskamers.  

Vragen aan het college: 

  1. Op welke datum hebben partijen een gezamenlijk principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de bouwplannen en is dit vooraf besproken? (dus niet de datum van ondertekening principeakkoord)?                                                                                                                                                Antwoord: Het verzoek was al bekend bij de gemeente ten tijde dat de appartementen van Binnenrijk te koop stonden. De gemeente geeft aan dat de makelaar ook op de hoogte zou zijn geweest en dat de verantwoordelijkheid om potentiële kopers te informeren daar lag en niet bij de gemeente.
  2. Na het indienen van het principeverzoek heeft de gemeente de bouwplannen verder onderzocht (zie: beantwoording schriftelijke vragen PvdA Ridderkerk d.d. 6 mei 2022) heeft dit tot aanpassingen geleid en/of heeft de participatie tot nu toe, tot aanpassingen geleid?                           -Antwoord: ja, zie de toelichting wethouder 
  3. Waarom is de keuze voor het bouwen van de woontoren op deze plek gevallen?                                    Antwoord: de locatie is eigendom van Wooncompas en Aafje. 
  4. Op welke wijze(n) zijn omwonenden verder betrokken en is het mogelijk dat zij invloed op de plannen kunnen uitvoeren?                                                                                                                                              Antwoord: zie de toelichting van de wethouder.

Voor het woordelijke verslag zie (pag. 17, agendapunt 4):  https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-wonen-RK/2023/31-augustus/20:00/Besluitenlijst-en-verslag/2023-08-31-verslag-commissie-samen-wonen-ridderkerk.pdf

Op pag. 2, agendapunt 2  van dit verslag ziet u de inspraakbijdragen van vier aanwonenden, mw. van Gameren, dhr. Stout, dhr. Gernette, dhr. Koetje en dhr. van Dijk. Wij hebben bewoners al in een eerder stadium gesproken. Het is echter belangrijk dat inwoners hun visie aan alle raadsleden kenbaar maken. We zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdragen in de vorm van inspreken, maar zeker ook hun artikelen in de krant, het bezoeken van de inloop avonden en hetgeen zijn ondernemen om mee te werken aan een mooi en gedragen plan voor de nieuwbouw van het Ronde Sant. We hopen van harte dat hun visie serieus genomen wordt en leidt tot een aangepast plan, waarvan de aanpassingen verder gaan dan de wethouder tot nu toe heeft bereikt. 

Aanwonenden pleiten voor het elders bouwen van het appartementencomplex van Wooncompas  (10 verdiepingen) omdat dit op 40 m. uit de gevel van het appartementencomplex Palladium en ca. 35 m. uit de gevel van appartementencomplex Binnenrijk komt te staan en dit zou ook een parkeerprobleem geven in dit deel van de wijk. 

Het Ronde Sant zou dan één verdieping lager kunnen zodat de overlast voor bewoners van de Stevinstraat beperkt wordt en dit zou, met een ‘geheel nieuw’ ontwerp, zijn oude vorm kunnen behouden. Dit heeft als grote voordeel dat er weer een gesloten binnentuin ontstaat. Dit geeft geborgenheid aan de bewoners maar ook geluidoverlast blijft binnen die muren, hetgeen voor omwonenden erg prettig is.

Wij onderschrijven deze visie volledig en zullen hier ook op aandringen waar dat mogelijk is.