Selecteer een pagina
B.O.1 BEGROTINGSRAAD 2019 algemene beschouwingen 06-11-2019

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

BEGROTINGSRAAD 2019

De economie in Nederland en in de landen om ons heen draait weer beter, of is het draaide…..de afgelopen weken is behoorlijk op de rem getrapt door de uitspraak over de hoeveelheid stikstof in de lucht in Nederland en PFAS in het water en in de grond en bodem .                             In Ridderkerk worden nu ook weer woningen gebouwd. Het zou goed zijn als de nieuwbouw zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt. BURGER OP 1 vindt het belangrijk dat we  blijven kijken naar betaalbare woningen voor starters én ouderen, zowel koop als huur. 

Het omzetten van bestaande huurwoningen naar Nul-op-de-meter woningen door Wooncompas heeft een aanvang gemaakt. De pilot in West leert ons dat er nog het nodige verbeterd moet worden in de communicatie met de bewoners. Was de pilot in West nog in de zomerperiode, in Oostendam zal deze ‘transitie’ in de winterperiode plaatsvinden. Als men bedenkt dat de huurders tijdens de grootscheepse verbouwing in de huizen blijven wonen, zal dit voor hen veel ongemak met zich mee gaan brengen. Zorg dat daar extra aandacht aan wordt besteed, het zijn woningen van Wooncompas, maar ons bewoners. 

BURGER OP 1 maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. Het bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling zegt al jaren met geïnteresseerde partijen in gesprek te zijn, maar is nog steeds niet verder dan een enkele verkoop. Die transacties zijn bovendien uitsluitend tot stand gekomen met ‘pioniers kortingen’ en niet kostendekkend. De juiste bedragen blijven echter achter gesloten deuren en de risico’s zijn niet inzichtelijk voor de raad en de burger die straks het gelag gaan betalen. BURGER OP 1 had gehoopt dat met de komst van dit verantwoordelijke college dat zegt vóór open, eerlijke en transparante politiek te zijn, hierin één en ander zou veranderen. Maar ook deze wethouder probeert ons gerust te stellen door maar te blíjven herhalen dat het een succes wordt. Het lijkt er evenwel op dat dit succes alleen maar bewaarheid wordt als Ridderkerk bereid is om de eigen, Ridderkerkse grond voor veel geld (zonder pionierskorting?) aan te kopen. Dan moeten we  achtereenvolgens dienen als een soort commerciële hypotheekverstrekker voor bedrijven die kennelijk niet solvabel genoeg zijn om dat zelf bij een bank voor elkaar te krijgen. De erfpacht constructie. 

Inmiddels is het een realiteit dan ook in het ‘zuidelijk’ deel van de polder gebouwd wordt, wat maakt de ideeën voor woningbouw daar van de baan zijn. Een grote gemiste kans. De toekomst zal leren in welk tempo dit gebied wordt ‘getransformeerd’ en wat de gevolgen daarvan zijn voor de leefkwaliteit en bereikbaarheid van Ridderkerk, maar zeker ook voor de financiële positie van onze gemeente. BURGER OP 1 blijft dit op de voet volgen.        

Een oplossing voor het ‘gat bij West’ lijkt binnen handbereik. De wethouder gaf recent aan dat hij dit voorjaar met een voorstel komt, laten we hopen dat dit voorstel ook een oplossing bevat waardoor het gat wat nu tussen twee delen geluidswal zit, daadwerkelijk wordt gedicht. 

Aan een gedegen voorstel voor geluid reducerende maatregelen bij Drievliet wordt nu hard gewerkt. We kijken hals reikend uit naar deze voorstellen even als de verschillende bewoners- en belangenverenigingen dit doen. Zij hebben hier al menig uur in gestoken en delen steeds hun bevindingen met de wijkoverleggen, de raad en het college. De werkgroep Lucht en Geluid trekt hierin samen op met het wijkoverleg West en 3VO biotoop met wijkoverleg Drievliet/’t Zand. BURGER OP 1 heeft veel contact met hen en heel veel respect voor deze bewoners die geheel vrijwillig voor de belangen van de wijk opkomen. Zij hebben (inmiddels) veel deskundigheid in huis en het is fijn dat de contacten met de wethouder goed zijn. We hopen dan ook dat er binnen deze (ambtelijke) organisatie gebruik wordt gemaakt van deze expertise die zij geheel kosteloos  aanbieden en dat er uiteindelijk een mooie breed gedragen oplossing komt voor deze problemen die al zo lang lopen. 

Tot geluid reducerende maatregelen rekent dit college ook het terugdringen van het autoverkeer in Ridderkerk. De forse toename van verkeer in en rondom onze gemeente is zorgelijk. Vorig jaar uitten wij deze zorg ook al, maar van verbetering is geen sprake. Sterker nog, BURGER OP 1 ziet de problemen alleen maar toenemen. Met name de IJsselmondse Knoop loopt nu al regelmatig vast vanwege congestie op de rijkswegen en het verkeer kiest dan in toenemende mate de straten van Ridderkerk als route naar de A15 en A16. Zo blijft het na de aanpassingen aan de Verbindingsweg voor vrachtverkeer aantrekkelijk om bij filevorming over Ridderkerk West te rijden, waardoor het ook hier erg druk zal worden.                                         WIJ DIENEN HIERTOE EEN MOTIE IN NAAR ONDERZOEK VRIJE BUSBAAN/BAAN VOOR HULPDIENSTEN.

File vorming binnen onze bebouwde kom. We vragen de wethouder hier met klem aandacht voor. Er is besloten tot het afsluiten van wegen voor vrachtwagens die daar geen bestemming hebben zoals op de Rijksstraatweg. Ons inziens wordt over het hoofd gezien dat dit een waterbed-effect heeft. Op andere wegen zoals de Populierenlaan in West neemt het vrachtverkeer nu toe, evenals op de Pruimendijk. Ook de bedrijven die langs deze routes gevestigd zijn hebben hier ernstig hinder van. We willen graag onze ondernemers faciliteren, dan moet beter nagedacht worden of straten het predicaat bestemmingsverkeer kunnen krijgen zonder elders overlast te veroorzaken. Dit gaat ook op voor het inrichten van wegen als ‘auto-te-gast-weg’ waar de fietser de belangrijkste weggebruiker is. Op wegen waar veel auto verkeer is, waar mensen wonen die langs die straten moeten parkeren en waar vrachtwagens en landbouwverkeer rijdt, is het niet verantwoord om deze af te waarderen tot ‘auto-te-gast-weg’ en fietshighway F15 tot een veredelt fietspad. Wegen minder aantrekkelijk maken voor auto’s is prima maar niet zó dat men geen fietsers meer mag/kan passeren. Dit wekt ongewenste reacties op en geeft een rare schijn-veiligheid. Volgens ons zijn fietsvoorzieningen, die níet verkeer belemmerend werken zoals vrij liggende fietspaden beter en meer wenselijk, en daar liggen echt kansen. De nieuw geasfalteerde fietspaden langs een deel van de Rijksstraatweg worden mooi. Maar sluit geen wegen af in ons gebied  daarvoor is het echt te druk en daarvoor zijn er al te vaak files op de A15/A16.

Goed openbaar vervoer kan hierin wel iets betekenen. BURGER OP 1 blijft dan ook bijzonder trots op de inzet van de vrijwillige chauffeurs van bus 601 die deze noodzakelijke en onmisbare buslijn rijden. Helaas blijken ook de huidige ‘roze’ bussen slechts een kleurrijke, (gelukkig tijdelijke)  huls met wederom veel mankementen. Reeds door de vorige wethouder werden nieuwe bussen toegezegd. Wethouder, wanneer komen ze nu ECHT

We weten dat de wethouder zich inspant om goed openbaar vervoer voor Ridderkerk mogelijk te maken. Geef die bussen dan ook alle ruimte, zie hierover onze motie. Met goed OV krijg je mensen het hele jaar door echt uit de auto. 

Wij zetten in op behoud van erfgoed. Onder andere voor de voormalige Huishoudschool ofwel Koninginnenweg 150,  maar ook voor de woningen aan de Molensteeg 34/36. Deze panden hebben in de cultuurhistorische waardenkaart van Ridderkerk de status ‘zeer hoge waarde’ gekregen, evenals de kerk aan de Hovystraat 64. BURGER OP 1 zou graag zien dat deze panden een beschermde status krijgen. Dan kan ingezet worden op behoud en een definitieve bestemming waardoor ze in goede staat voor de toekomst van Ridderkerk behouden blijven. De panden staan nu onder het ‘anti-kraak’ regiem van Villex en gaan hard achteruit. Buiten het hóógst noodzakelijke onderhoud doet Villex niets, en dit gaat veel te lang duren. Ook deze gebruikers en bewoners zijn bijzonder betrokken! Zij komen met tal van ideeën. Geef hen een goede kans deze hier te realiseren. Niets mooier dan betrokken eigenaren in historische panden, dit geeft het meest kans op zorgvuldig behoud ook van interieur.                                                                                                                                                     REACTIE WETHOUDER

De wijkoverleggen staan onder druk. Naar onze mening worden zij niet voldoende serieus genomen. Het is niet de eerste keer dat wij aangeven dat de participatie, waarin het wijkoverleg een grote rol zouden moeten spelen, er in Ridderkerk meer een beetje bijhangt. Zo lijkt de actieve informatieplicht van de gemeente naar het wijkoverleg bijzonder moeilijk te zijn. Hiervan zijn voorbeelden te over. Mede om die reden heeft de voorzitter van het wijkoverleg Oostendam dit voorjaar zijn functie opgegeven. We krijgen deze klachten ook uit andere wijkoverleggen.  

Met de omgevingswet in aantocht moet hier echt anders mee omgegaan worden, evenals met de bewonersbijeenkomsten en wat bewoners daar inbrengen. Het ‘afvinklijstje’ van we hebben een avond georganiseerd, er waren erg weinig mensen, maar wij hebben aan onze verplichting voldaan, werkt niet meer. Ook willen bewoners graag iets terugzien als ze wel geweest zijn en zaken ingebracht hebben. Bewoners zijn gebieds-deskundigen in hun wijk, maar zo verliezen ze het vertrouwen in dit orgaan. 

In dat kader kijken we uit naar wat met de bouwplannen, zoals die nu gemaakt worden door de bewonersgroep Stichting Buurtbelang Drievliet in nauw overleg met de gemeente, wordt gedaan. Het betreft hier de invulling van de voormalige basisschool aan de Windmolen 110 in Drievliet. Een mooie, bijzondere opstelling van dit college wat wel veel van bewoners vraagt.  We gaan er dan ook vanuit dat zij dit niet voor niets doen. Dit zou een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie kunnen worden, een pilot zelfs.                                                                                      REACTIE WETHOUDER

BURGER OP 1 steunt de motie van Partij 18+ om te kijken hoe we meer mensen naar de stembus kunnen krijgen, maar dat kan niet los gezien worden van de wijze waarop de gemeente omgaat met haar burgers.

De bewoners avonden in het kader van ‘denk mee over groen’ maakten dat de nodige bewoners in actie kwamen. We zijn benieuwd wat daar uit komt. Levert dit de bankjes in de buitenruimte op waar we vorig jaar in de begrotingsraad aandacht voor gevraagd hebben?

Mooie actie is de ‘gratis bomen voor Drievliet. Woont u in Drievliet dan kunt u een gratis boom aanvragen’. Deze zou door een bekend tuincentrum geleverd én thuis bezorgd worden.   De aankondiging was nog al misleidend. Het ging hier blijkbaar over maximaal 200 bomen. Drievliet heeft meer woningen zodat er veel mensen teleurgesteld moesten worden. Bij succes wordt deze actie ook in andere wijken gehouden. Maar om hoeveel bomen gaat het dan? De eerste actie was dus een groot succes maar alleen voor de 200 gelukkigen. Is het volledige budget van €25.000 hiervoor al gebruikt? Hoeveel bomen zijn er bezorgd?   Wel jammer dat hier niet is gekozen voor de vorm die bij de regentonnen destijds is gebruikt, deze waren voor €10,– af te halen. Dat maakt dat er een (meer) bewuste keuze wordt gemaakt voor wel of niet.   

Hoe wordt nu omgegaan met herplant van bomen in Ridderkerk?  Het enige wat bewoners tot nu toe horen als zij daar om vragen is in veel gevallen dat dit niet mogelijk zou zijn vanwege kabels en leidingen of vanwege vleermuizen, zoals bij de bomenkap langs de A15-A16 bij Rijsoord, of langs de Geerlaan.  Wat als Rijkswaterstaat overgaat tot de kap van alle populieren langs onze Rijkswegen? Deze zijn allemaal op leeftijd en geven allemaal overlast door het vele zaad wat de in het voorjaar produceren. Overal zitten vleermuizen, gaat dit dan betekenen dat we straks helemaal in het beton en asfalt zitten? Dan helpen bomen voor een tuin in Drievliet of andere wijken ook niet meer. Wethouder kunt u toezeggen dat u er alles aan gaat doen om ook onze Rijkswegen ingepakt te houden in het groen met grote bomen vergelijkbaar met wat er nu staat  i.p.v. ‘struiken’?                                                                                  REACTIE WETHOUDER                                                                                                                                          In Rijsoord wachten ook nog steeds op deze herplant (die door Rijkswaterstaat gedaan moet worden) langs de Rijkswegen.                                                                                                                                                     Ook in het kader van de klimaat veranderingen zijn bomen bijzonder belangrijk. In het opvangen van regenwater, fijnstof maar ook het geven van verkoelende schaduw.                  BURGER OP 1 staat dan ook helemaal achter de visie van dit college om van Ridderkerk een mooiere groene gemeente maken! 

We dienen de MOTIE HERINDICATIE VAN ZORGVERLENING van de CU mede in. Ook wij ontvangen deze signalen. Er zijn gevallen waar mensen waarbij autisme is vastgesteld half jaarlijks moeten worden geherindiceerd. Daarbij worden ze ook nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd, o.a. vanwege het verloop onder de medewerkers. Het zou hen enorm helpen als dit een stuk eenvoudiger zou worden. Als de indicatie voor een langere periode wordt afgegeven maar vooral ook als ze niet keer op keer gekeurd moeten worden, ze met vaste medewerkers te maken zouden hebben of als dossiers op een goede manier worden overgedragen zodat niet keer op keer hetzelfde verhaal verteld hoeft te worden. 

BURGER OP 1 vraag ook nadrukkelijk de aandacht voor ‘een rookvrije generatie’. Te beginnen bij rookvrij langs de sportvelden en in speeltuinen. Het college werkt hier inmiddels aan in overleg met Facet, en dat ondersteunen wij dan ook van harte.                                                              REACTIE WETHOUDER

Wij hebben zorgen over de jeugdhulp ten aanzien van de lange wachtlijsten maar u deelt deze zorg dus we gaan er van uit dat dit ook alle aandacht krijgt. 

Er zijn nu plannen, vanuit een particulier opgestart, om met de scholen een ‘gesponsord ontbijt te regelen voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Dit zou voor een jaar, enkele keren per week zijn. Dit zijn veelal kinderen van minima. Voor dit project zou het heel mooi zijn, als de gemeente, bijvoorbeeld vanuit de WMO/armoede beleid hier ook in de vorm van een bijdrage mee zou doen. Laten we zo proberen als gemeente een steen bij te dragen in het terug dringen van problemen bij de minima.                                                                             REACTIE WETHOUDER 

In de RIB over de AED’s in Ridderkerk zien wij dat het advies hierover van de Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk in september 2018 is verstuurd. Het MBR is een breed gerespecteerd adviesorgaan, in ieder geval voor BURGER OP 1!  Maar als dit college hen na ruim een jaar van antwoorden voorziet, met daarin de opmerking dat ‘een goede dekking over Ridderkerk voor wat betreft de AED’s in het coalitie akkoord is opgenomen, dat de gemeente er verder geen financiële middelen voor beschikbaar stelt en dat de hulpdiensten aangeven veelal binnen 6 minuten aanwezig te kunnen zijn ’, vragen wij ons af hoe serieus u deze vrijwilligers neemt. Waarom is dit  dan in het coalitie akkoord opgenomen?  Of heeft het MBR hier te hoge verwachtingen van gehad. In het college programma staat immers: volledige dekking met AED’s zodat voldaan kan worden aan de 6 minuten norm’.  Ook dit is burgerparticipatie op hoog niveau.                                                                                                             Daarbij komt dat de aanrijtijden van de ambulance ca 15 minuten of langer is en die van de brandweer ca 6 á 10 minuten, wat in lang niet alle gevallen gehaald wordt. In het weekend heeft politie veelal zijn  prioriteiten in stedelijk gebied en zal hier dus ook niet binnen die tijd zijn.  Conclusie…wij zijn van mening dat het zeker zinvol zou zijn als vanuit de gemeente meer ingezet wordt op de aanwezigheid, toegankelijkheid en het onderhoud van AED’s.                            WIJ DIENEN HIERTOE EEN MOTIE IN. 

De BAR organisatie wordt anders georganiseerd en zoals het lijkt minder ‘topzwaar’. Dit kunnen wij in principe toejuichen, mits dit effectief is en de burgerparticipatie en de dienstverlening in dit algemeen  ten goede komt.  

De energie-strategie en Ridderkerk energie neutraal gaat ook veel vragen van een goede manier van omgaan met de burgers ofwel burgerparticipatie. Zij/wij moeten dit uiteindelijk veelal zelf betalen. BURGER OP 1 wil  hier, net als vorig jaar, een warm pleidooi houden voor zonnepanelen op daken en geluidwallen.  Benut daarvoor ook alle platte daken van scholen en andere gemeentelijke panden. Geef hierin als gemeente het goede voorbeeld. Kijk ook waar dat kan wat we met waterstof kunnen. Naar ons idee is dat nog steeds een ‘onder geschoven kind’ binnen de energie transitie. Gelukkig wordt in MRDH verband hier wel steeds meer over gesproken. Helaas gaat het er naar uit zien dat we binnen kort windmolens binnen onze gemeente krijgen. Laten we dan in ieder geval de bewoners die hier in de toekomst  overlast van ondervinden met raad en daad bijstaan.  We leven in een mooie gemeente maar die kan een stukje mooier worden als een aantal plannen die door dit college gepresenteerd worden ook gerealiseerd worden, en dan hebben wij het over de groen-visie maar ook de aanpak inzake eenzaamheid en de andere zaken die wij uitgebreid benoemd hebben. Neem de burgers serieus en kijk vooral met een brede blik naar onze gemeente zodat ingeschat kan worden als ik hier maatregelen neem wat voor effect heeft dit dan elders. Dan kunt u op de steun van BURGER OP 1 rekenen.