Selecteer een pagina
B.O.1 Afvalbeleid Ridderkerk update.

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

zwerfafval

Donderdag 13-01-2022 is er in de Commissie Samen Wonen een update van het afvalbeleid besproken, Burger Op 1 had een aantal vragen. De eerste vragen waren al schriftelijk ingediend en door de wethouder beantwoord, maar er waren ook nog wat vervolgvragen. Hieronder staan de vragen met de antwoorden voor zover die gegeven zijn. Verder is de wethouder ook door andere raadsleden over dit onderwerp bevraagd. De hoofdmoot van deze vragen kwam neer op het probleem ‘bijplaatsen’ en  ‘wild storten’ en wat er aan gedaan gaat worden.

 Eén partij wil graag “tuintjes” rondom de ondergrondse containers terwijl een andere partij liever meer handhaving ziet. Omdat wij van Burger Op 1 nog steeds in belonen van afval scheiden geloven, zien wij liever dat de containers niet op slot zijn. Vooral het afsluiten van de papiercontainer maakt dat men moeilijk papier kan storten en zo wel verplicht is thuis een extra mini-container aan te schaffen. Dit was in het originele plan niet zo besproken.

Vraag 1

Op dit moment sturen de medewerkers van BAR afvalbeheer inwoners van Ridderkerk bij aanvraag van vermindering afvalstoffenheffing Medisch afval naar het SVHW terwijl die niets kan doen.

Waar moet een inwoner zich melden om in aanmerking te komen voor vermindering op de afvalstoffenheffing vanwege medisch afval?

Antwoord 1
Voor de regeling inzake onvermijdbaar medisch afval kunt u zich melden bij de afdeling Belastingen van de gemeente Ridderkerk.

Inwoners waarvan bekend is dat ze van deze regeling gebruik maken zijn hierover geïnformeerd door de NV BAR Afvalbeheer. Zij worden vervolgens rechtstreeks benaderd door de afdeling Belastingen, zodat zij vanaf 2022 gebruik kunnen maken van de vernieuwde regeling.

Vraag 2

Wat moet de aanvrager aantonen om hiervoor in aanmerking te komen en waar is deze regeling terug te vinden?

Antwoord 2
Om voor de regeling onvermijdbaar medisch afval in aanmerking te komen moet u één van de volgende bewijsstukken aanleveren:

1) een kopie van de pak- of afleverbon van het materiaal

2) of een kopie van de factuur van de leverancier

3) of een medische verklaring van de behandelend arts of apotheker

Naam en adres van de gebruiker, de datum van levering en het type geleverd materiaal moet op het aangeleverde bewijsstuk duidelijk leesbaar zijn.

De regeling ‘onvermijdbaar medisch afval’ is terug te vinden op de website van de gemeente Ridderkerk.

Ook in de Blauwkai wordt er aandacht aan besteed.

Vraag 3

Wat is het criterium om in aanmerking te komen voor vermindering afvalstoffenheffing Medisch afval en waar is dit criterium op gebaseerd?

Antwoord 3
Er moet sprake zijn van onvermijdbaar medisch afval, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Zoals hierboven vermeld moet u aantonen om welk type afval het gaat.

Vraag 4

Bij vaststelling van het plan is aangegeven dat het een keuze zou blijven of je een blauwe mini-container voor papier zou gaan gebruiken of dat je papier naar de ondergrondse container wilt brengen.

Nu zijn de ondergrondse papiercontainers afgesloten voor ‘laagbouw’ woningen die voor restafval en GFT ook al een mini-container hebben. Men wordt dan dus verplicht nóg een mini-container te gaan gebruiken.

Waarom is deze afspraak teruggedraaid en wanneer is dat gedaan?

Antwoord 4
In het beleidsplan is gekozen voor variant 2:

Restafval inclusief PMD op basis van nascheiding met een variabel tarief afvalstoffenheffing.

Invoeren ondergrondse- en minicontainer oud papier en karton.

In deze variant wordt de laagbouw voorzien van minicontainers voor papier. Inwoners kunnen kiezen om geen minicontainer te gebruiken maar zijn dan zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van hun papier/karton naar de milieustraat Noordpolder.

Vervolgvragen:
– Bedankt voor het antwoorden van onze vragen, maar u zegt in antwoord 1 dat mensen door afvalbeheer benaderd zijn, om welke groep gaat dit? Mensen met incontinentiemateriaal hebben dit meestal via de verzekering geregeld.

Antwoord:
Dat gaat om de mensen met een mini-container, zij zijn benaderd. Gebruikers van ondergrondse containers kunnen contact opnemen met de belastingdienst van Ridderkerk

– Gaat u nog met afvalbeheer in gesprek om te voorkomen dat ze de inwoners naar SVHW sturen?

Antwoord:
Ze zitten er nu bovenop, het klantcontactcentrum is op de hoogte gebracht

– Tijdens het besluit van het beleidsplan is optie 2 gekozen zoals u aangeeft, toen is duidelijk gesproken over het feit dat alleen de PMD afgesloten zou worden. Er is toen beloofd dat er coulant omgegaan zou worden met mensen die geen extra containers in de tuin willen. Wanneer is dit veranderd?

Antwoord:
Het plan is niet veranderd, dit was al van het begin zo bedoeld.
(Burger Op 1 is het niet eens met dit antwoord en gaat in gesprek met de wethouder)

– Waar gaan de opbrengsten van het oud papier nu heen?

Antwoord:
Dit zullen de inwoners weer terugzien in de hoogte van hun afvalstoffenheffing.