Selecteer een pagina
B.O.1 Afvalbeleid Ridderkerk update.

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

k

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Donderdag 13-01-2022 is een update van het afvalbeleid besproken in de commissie Samen Wonen.
Burger Op 1 had een aantal vragen over een aantal zaken. De eerste vragen waren schriftelijk al ingediend en beantwoord door de wethouder maar er waren ook nog wat vervolg vragen. Hieronder staan de vragen met de antwoorden zover ze gegeven zijn. Verder is de wethouder bevraagd door andere raadsleden over dit onderwerp. De hoofdmoot van deze vragen kwam neer op het probleem bijplaatsen en wild storten en wat er aan gedaan gaat worden.

1 partij wil graag “tuintjes” om de ondergrondse containers terwijl een andere patij liever meer handhaving ziet. Wij van Burger Op 1 zien liever dat de containers niet op slot zaten. Wij geloven nog steeds in het belonen van afvalscheiding. Onder andere door de containers van het papier en GFT niet af te sluiten bevorderen we dit. Vooral de afsluiting van de papiercontainer maakt het dat mensen het niet kunnen storten of verplicht worden een extra container aan te schaffen. Dit was in het orginele plan niet zo besproken.

Vraag 1

Op dit moment sturen de medewerkers van BAR afvalbeheer inwoners van Ridderkerk bij aanvraag van vermindering afvalstoffenheffing Medisch afval naar SVHW terwijl die niets kunnen doen.

Waar moet een inwoner zich melden om in aanmelding te komen voor vermindering op de afvalstoffenheffing vanwege Medisch afval

Antwoord 1
Voor de regeling inzake onvermijdbaar medisch afval kunnen inwoners zich melden bij de afdeling Belastingen van de gemeente Ridderkerk. Inwoners waarvan bekend is dat ze van deze regeling gebruik maken zijn hierover geïnformeerd door de NV BAR Afvalbeheer. Deze inwoners worden vervolgens rechtstreeks benaderd door de afdeling Belastingen zodat zij vanaf 2022 gebruik kunnen maken van de vernieuwde regeling.

Vraag 2

Wat moet de aanvrager aanleveren om aan te tonen hiervoor in aanmerking te komen?

Waar is deze regeling terug te vinden?

Antwoord 2
Om voor de regeling onvermijdbaar medisch afval in aanmerking te komen moeten inwoners één van de volgende bewijsstukken aanleveren:

1) een kopie van de pak- of afleverbon van het materiaal of

2) een kopie van de factuur van de leverancier of

3) een medische verklaring van de behandelend arts of apotheker.

De naam en het adres van de gebruiker, de datum van levering en het type geleverde materiaal moet op het aangeleverde bewijsstuk duidelijk leesbaar zijn.

De regeling onvermijdbaar medisch afval is terug te vinden op de website van de gemeente Ridderkerk. Ook in de Blauwkai wordt er aandacht aan besteed.

Vraag 3

Wat is het criterium om in aanmerking te komen voor vermindering afvalstoffenheffing Medisch afval en waar is dit criterium op gebaseerd.

Antwoord 3
Er moet sprake zijn van onvermijdbaar medisch afval, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Zoals hierboven vermeld moeten inwoners kunnen aantonen om welk type afval het gaat..

Vraag 4

Bij vaststelling van het plan is aangegeven dat het een keuze zou blijven of je een blauwe mini-container voor papier zou gaan gebruiken of dat je papier naar de ondergrondse container wilt brengen.

Nu zijn de ondergrondse papiercontainer afgesloten voor ‘laagbouw’ woningen die voor restafval en GFT ook al een mini-container hebben. Men wordt dan dus verplicht nóg een mini-container te gaan gebruiken.

Waarom is deze afspraak teruggedraaid en wanneer is dat gedaan?

Antwoord 4
In het beleidsplan is gekozen voor variant 2:

2. Service op restafval, variabel tarief ASHInvoeren mini container oud papier en karton PMD samen met restafval in mini container Variabel tarief voor restafval op basis van nascheiding

In deze variant wordt de laagbouw voorzien van minicontainers voor papier. Inwoners kunnen kiezen om geen minicontainer te gebruiken maar zijn dan zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van hun papier/karton naar de milieustraat Noordpolder.

Vervolg vragen:
-Bedankt voor het antwoorden van onze vragen, maar u zegt in antwoord 1 dat mensen benadert zijn door afvalbeheer, om welke groep gaat dit? Mensen met incontinentiemateriaal hebben dit via de verzekering meestal geregeld.
Antwoord:
de groep waar het om gaat zijn de mensen met mini-container. Deze zijn benadert. De mensen die gebruikmaken van de ondergrondse containers kunnen contact opnemen met de belastingdienst van Ridderkerk.

-Gaat u nog met afvalbeheer in gesprek om te voorkomen dat ze de inwoners naar SVHW sturen.
Antwoord:
ze zitten er nu bovenop. Het klantcontactcentrum is op de hoogte gebracht.

-Tijdens het besluit van het beleidsplan is optie 2 gekozen zoals u aangeeft, toen is duidelijk gesproken over het feit dat alleen de PMD afgesloten zou worden. Er is toen beloofd dat er coelant omgegaan zou worden met mensen die geen extra containers in de tuin wilde. Wanneer is dit verandert?
Antwoord:
het plan is niet verandert. Dit was al van het begin zo bedoeld.
(Burger op 1 is het niet eens met dit antwoord en gaat in gesprek met de wethouder)

-Waar gaan de opbrengsten van het oud papier nu heen?
Antwoord:
dit zullen de inwoners weer terugzien in hoogte van belasting afvalstoffen.