Selecteer een pagina
Algemene beschouwingen BURGER OP 1 2018

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

B.O.1 begrotingsraad 2018

We leven in een rijk en veilig land. In Ridderkerk is het goed wonen, leven en werken. Standaard zinnen om de algemene beschouwingen te openen, maar BURGER OP 1 gebruikt ze bewust. De opzet van de begroting is meer overzichtelijk geworden en het aantal pagina’s wordt steeds minder. Dat maakt dat er dus ook meer samengevat wordt, en dat maakt dat het minder transparant is. Het is lastig hier een tussenweg in te zoeken. Maar om te bezuinigen op een lijst met verklaring van de afkortingen kunnen wij niet waarderen, nu er net een nieuwe raad zit. Wat ons betreft mag die er gewoon altijd in zitten.

Er liggen voor Ridderkerk wel een aantal uitdagingen. Uitdagingen waar we echt iets mee moeten, willen we hier goed blijven wonen, werken en leven.

Een uitdaging betreft de inmiddels steeds drukker wordende A15/A16 die als een dikke drukke verkeersader dwars door Ridderkerk heen loopt. De uitdaging is het terug dringen van de uitlaatgassen waarvan CO2, roet en ultra fijnstof een belangrijk deel uit maken. De vervuiling wordt voor een groot deel veroorzaakt door verkeer en stagnatie van verkeer: files!

De files zullen door de geplande ontwikkelingen o.a. op BT Oost, Verenambacht en Cornelisland maar zeker ook op Nieuw Reijerwaard alleen maar toenemen. Door het aantrekken van de economie zien we nu al dat het een opgave wordt Ridderkerk in of uit te komen rond de spits-tijden. Ook daar ligt een uitdaging.

REACTIE OP ZORG OM DICHT SLIPPEN RIDDERERK

BURGER OP 1 zou graag een aanpassing van de bedrijfs-bestemming op Nieuw Reijerwaard willen, om Ridderkerk bereikbaar en bewoonbaar te houden. Maar zoals het politieke landschap in Ridderkerk en Barendrecht er nu ná de verkiezingen uitziet, zijn wij de enige nog die de problematiek die ‘bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard’ heet nog onder ogen durven te zien. Het te benoemen en daardoor te proberen hier iets aan te veranderen. In het begin van dit jaar, vóór de verkiezingen waren we met drie partijen vóór een andere bestemming daar, met woningbouw als optie. Daar is BURGER OP 1 nog steeds een warm voorstander van, en ook PZH ziet hier wel iets in.

En gezien de aarzeling van bedrijven zich te vestigen, behalve van Gelder, lijkt het er op dat ook de AGF problemen voorziet in een goede afwikkeling van het verkeer op de A15-A16. Snelle en stipte levering is immers voor hen van ‘levensbelang’. Dan toch inzetten op alleen bedrijven in de ‘elleboog’ ?

Er zijn plannen om de Rijksstraatweg verboden voor vrachtwagens te maken, m.u.v. bestemmingsverkeer. Dit is ook voor de Pruimendijk opgenomen in een voorstel. Het zijn de langste wegen van de gemeente! Wordt Rijsoord een soort ‘open-lucht-museum-dorp in de toekomst? Met als thema de uitersten van hoe kan je wonen en leven in één ‘dorp? Hoe denkt u dit te kunnen handhaven? Net zo als de tijdelijke afsluiting van de Damweg nu wordt gehandhaafd, door er dagelijks, nog net niet dag en nacht, BOA’s te laten controleren? Trek het dan breder en maak ook de Populierenlaan verboden voor vrachtwagens m.u.v. bestemmingsverkeer. Ook zij krijgen steeds meer last van vrachtverkeer wat via deze weg de A38 op zoekt. Het wordt steeds drukker en het verkeer moet érgens heen.

Voor Ridderkerk West en Rijsoord heeft dit allemaal enorm veel impact. Ook omdat in dit zelfde gebied waarschijnlijk windmolens zullen komen. Wij blijven inzetten op zonne enerige i.p.v. windmolens, in druk bevolkt gebied.

Om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan dienen wij een MOTIE in voor subsidie op zonnepanelen voor particulieren en bedrijven. Landelijk is hier geen subsidie voor, of alleen via complexe regelgeving. Dit zou een mooie stimulans zijn om over te gaan tot aanschaffen.

Om ons heen, landelijk, zien we steeds meer zonnepanelen in de buitenruimte. Een soort ‘zonnepanelenpark’. Om te voorkomen dat lukraak op onze bouw- en weilanden zonnepanelen worden geplaatst, vragen wij het college hiervoor een plan op te stellen met locaties waar wel of waar niet. Wij dienen hiervoor een MOTIE in.

We hebben mooie wijken in Ridderkerk. Door herstructureringsprojecten van Woonvisie krijgt Ridderkerk een meer eigentijds aanblik. Een zorg die hierdoor ontstaat is het afnemen van de voorraad goedkope huurwoningen o.a. voor starters. Door het verder uitvoeren van de Woningbouw strategie nu de economie aantrekt, worden ook de lang braak-liggende terreinen volgebouwd. Ook dit zal een toename van het verkeer betekenen maar ook van inwoners.

Meer inwoners betekent ook dat het gemakkelijker is om zelfstandig te blijven. We zouden dat dan ook zonder de GR BAR kunnen.

 

De GR BAR is een gemeenschappelijke regeling waar we moeilijk grip op kunnen krijgen. In februari 2017 werd de raad gevraagd om met alle drie de gemeenten ruim €2.000.000 extra voor het sociaal domein (domein maatschappij) in te zetten. In februari dit jaar kregen we te horen dat men helemaal klaar was voor de toekomst en nu, juni dit jaar wordt de raad van Ridderkerk gevraagd in te stemmen met nog eens €2.628.526,- extra voor het domein Maatschappij. Voor de drie gemeenten was dit € 5.331.547,– . Volgens de wethouder was de organisatie ‘gegijzeld’….en is deze extra bijdrage onmisbaar om dit domein verder te kunnen professionaliseren. Wij dachten dat men daar al jaren mee bezig was, en dat dit het doel van de BAR ambtenarenfusie was!

Waarop deze bedragen gebaseerd zijn/waren weten we nog steeds niet. Door de wethouder is toegezegd ons deze informatie te verschaffen, maar we wachten er nog steeds op. Kunt u ons deze gegevens verstrekken? REACTIE/ANTWOORD

Van de voortgangsreportage zoals we die 16 oktober j.l. in de commissie vergadering kregen, waren we niet onder de indruk. Na drie maanden is nog steeds heel vaag hoe en wat hiermee gedaan wordt. Dit terwijl ons twee weken uitstel in juni voor meer informatie, niet gegund werd, want de nood was te hoog.

Eén punt hierin is stagnatie bij de uitstroom van mensen via de participatiewet terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen. Maar hiervoor worden nu ook externe re-integratie bedrijven benaderd. Daar hebben we hoge verwachtingen van, maar daarvoor is geen extra budget nodig.

Het aantal inhuurkrachten wat binnen de BAR organisatie werkzaam is, verbaast ons. Dat zijn er nu 134 (103 fte) naast 843 medewerkers (759 fte). In de jaarstukken GR BAR wordt over inhuur krachten niets gezegd. De GR BAR is o.a. opgezet om de afdelingen te versterken waardoor minder gebruik gemaakt zou worden van inhuurkrachten. Nu worden mensen voor langere tijd ingehuurd om projecten die soms al jaren liggen, vlot te trekken of te begeleiden. Nu na ruim vier jaar BAR zou dat niet meer of nauwelijks nodig moeten zijn.

In de tweede tussenrapportage, waarin wijzigingen t/m juli zijn verwerkt, is men wat voortvarend te werk gegaan. Daarin staan al mutaties verwerkt waarover in de raad nog geen besluit is genomen. Dit en de informatieve commissie over de P&C cyclus recent, maakt dat BURGER OP 1 zich ook zorgen gaat maken over dit domein binnen de BAR. Is hiervoor binnenkort óók aanvullend budget nodig om de zaken goed op orde te krijgen? Ook hierin hebben we nauwelijks inzicht. Als we het goed op een rij zetten lopen problemen met ’integraal werken’ en ‘professionalisering’ hier als een rode draad doorheen. Hoe gaat het nu echt binnen de andere acht domeinen? Hebben die ook deze problemen? We dan ook erg benieuwd naar de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek naar de GR BAR, toegezegd tijdens de behandeling van het coalitie akkoord.

Ook op de GRNR krijgen we als raad nauwelijks grip, tenzij je AB of DB lid bent. Dit omdat bijna alles wat behandeld wordt, in beslotenheid moet gebeuren. Zaken als de planning, de pionierskorting, vierde windmolen maar ook hoe de nieuwe IJsselmondse knoop er uit gaat zien wordt achter gesloten deuren besproken. Wij zien daar lang niet altijd de noodzaak van in. Maar met wethouder van Os van partij 18 + in het DB, altijd vóór open, eerlijke en transparante politiek, gaat BURGER OP 1, er van uit dat hier verandering in komt. Wij zullen de wethouder daarin in ieder geval steunen REACTIE

Het Integraal Accommodatieplan is, evenals het afvalplan, stop gezet, en hiervoor verwachten we een nieuw voorstel. Hierbij moet meegenomen worden dat sinds kort de zwemlessen onder schooltijd niet meer plaatsvinden, en die uren nu met gymlessen worden ingevuld. In Bolnes loopt Larosa al tegen een ruimte-probleem op, alle mooie toezeggingen ten spijt. De Beverbol is nog niet afgebroken, misschien kan hiervoor een nieuwe afweging worden gemaakt. Zo denken wij ook dat er opnieuw naar het afbreken van de Drievliethal moet worden gekeken. Er moet, ook vanuit de landelijke overheid, meer bewogen worden, door jong en oud. De sporthallen staan er nu nog!

Recent na een bijeenkomst bij de Brandweer, realiseer je je weer dat we in Ridderkerk veel fantastische vrijwilligers hebben. Dit gaat veel verder dan de vrijwillige brandweer, dat betreft ook alle mantelzorgers, de vrijwilligers die actief zijn op de begraafplaats, bij onze bejaarden instellingen, de chauffeurs van de buurtbus maar ook de buurtpreventies en diegene die knokken voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidoverlast. Dit zijn ook de wijkoverleggen, de platforms en de verenigingen die Ridderkerk rijk. Van lieverlee wordt het gewoon dat er zo veel werk verzet wordt door vrijwilligers, en dat is goed, maar het is ook goed daar zo af en toe bij stil te staan en hen te waarderen. En bij deze doen wij dat dan ook……………………………………. .

De overheidsparticipatie komt maar niet van de grond komt in Ridderkerk. Dit ondanks dat we al ruim vier jaar lang een wethouder participatie hebben. Recent is de rol van de wijkregisseurs uitgebreid met de taak de wethouders te begeleiden bij de participatie. In de richting van de wethouders en de organisatie worden kosten nog moeite gespaard. Maar daar waar het gaat om de bewoners, wijkoverleggen en werkgroepen enz. daadwerkelijk bij het beleid te betrekken, lijkt dit verder weg dan ooit. Werkgroep Lucht en Geluid die al jaren meting doet wordt niet ondersteunt door de wethouder. Zij hebben weken zitten rekenen om onderbouwd bezwaar tegen de windmolens op Nieuw Reijerwaard in te kunnen dienen tijdens de hoorzitting bij PZH, maar de benodigde brief die eigenlijk van de wethouder zou moeten komen wordt naar het wijkoverleg geschoven. Overleg met de werkgroep ‘3VObiotoop’ en constructief over hun ideeën met het Oosterpark praten komt niet van de grond. De nieuwe invulling van de locatie van de leegstaande school aan de Windmolen wordt door ‘de markt’ bepaald terwijl de ‘Stichting Buurtbelang Drievliet’ hieraan graag een constructieve bijdrage wil leveren die in de buurt past of de ‘Buffer-groep Nieuw Reijerwaard’ die keer op keer niet geïnformeerd wordt en zelf aan de sjovel-chauffeur vragen waarom er gegraven wordt. De meeste werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de wijkoverleggen.

Het wijkoverleg Centrum wat al sinds jaar en dag heel constructief meedenk over de inrichting van hun wijk, die nu ook geconfronteerd worden met invulling van de PC Hooftstraat door een projectontwikkelaar. Zelfs het omvormen van het grasveld hoek Ringdijk-Havenstraat tot een parkje krijgen zij in vier jaar tijd niet voor elkaar. Dit alles ondanks alle mooie toezeggingen en het convenant met de platforms waarin staat dat: het gemeentebestuur voorziet het wijkoverleg actief en adequaat van informatie. Actief informeren is er zo ongeveer helemaal niet meer bij. Of dit nu het Centrum en Drievliet over bouwplannen betreft, Rijsoord over een snelfietsroute of Oostendam over bladkorven….op deze manier wordt een mooie structuur waaraan bijzonder gemotiveerde mensen (nog) deelnemen om zeep geholpen. Wethouder kom uit uw ivoren toren en praat eens ECHT met de mensen, en DOE iets met hetgeen wat uit die gesprekken komt. REACTIE

Zie overheidsparticipatie niet langer als een ‘afvinklijstje’.

Wij hebben veel contact met bewoners en een vraag van hen is om meer bankjes in de openbare ruimte. BURGER OP 1 dient hiervoor een MOTIE in. De plaats van de bankjes zou bijvoorbeeld met behulp van de wijkoverleggen bepaald kunnen worden. Dit draagt bij aan meer bewegen, en bewegen in de buitenlucht. Zeker voor de oudere bewoners zouden we hiermee in een behoefte voldoen.

BURGER OP 1 dient een MOTIE in om het afval na afloop van bazaars en jaarmarkten van verenigingen en kerken (deels) gratis af te halen. Wij vinden het onvoorstelbaar dat dit tot nu toe niet wordt gedaan terwijl er wel geld voor is gereserveerd. Dit is in het leven geroepen om ‘ te voorkomen dat ideële instellingen en evenementen worden gehinderd door hoge kosten voor afvalinzameling en bureaucratische procedures’ (citaat raadsvoorstel). In de praktijk moeten instellingen die een deel van de winst inzetten voor de eigen instelling of kerk nog steeds enkele honderden euro’s betalen voor het op laten halen van afval door de NV BAR. Geld dat met dubbeltjes, kwartjes en weken vrijwilligerswerk bij elkaar moet worden gebracht. Hier is beleid op wat we in sept. 2017 hebben vastgesteld, en een potje van € 15.000 per jaar.

Lastenverhoging voor het ophalen van afval vóórdat de nieuwe inzamelmethode wordt ingevoerd is niet wenselijk. In december 2017 heeft de raad zich hierover ook al uitgesproken. Dit maakte dat er voor het ophalen van ‘grof vuil’ door de gemeente dit jaar niet betaald hoefde te worden . Blijft dit zo nu het nieuwe afvalbeleid ‘stop’ is gezet? REACTIE

De geluidbelasting in Ridderkerk zal niet vanzelf afnemen. De wethouder heeft al aangegeven dat onderzoek naar de mogelijkheid voor een aanvullend scherm bij het ‘gat bij west’ in volle gang is. Kunt u aangeven hoever u daar momenteel mee bent? REACTIE

En hoe en op welke termijn ziet u mogelijkheden om de geluidoverlast bij Drievliet aan te pakken. Dan doelen wij op de overlast die behoorlijk is toegenomen door de bomenkap in het Oosterpark, als ook de overlast van de Rotterdamse weg. De geluidwal mét scherm daar staat ook al een paar jaar op de planning om aangepakt te worden, evenals de Rotterdamse weg zelf. Wanneer wordt dat concreet aangepakt? REACTIE

We zijn een fair-trade gemeente, daar zijn we trots op. Er wordt door de gemeente ook steeds meer ingekocht bij Ridderkerkse ondernemers. Kijk daarin ook naar de mogelijkheid om hierin te variëren, kies niet altijd voor hetzelfde bedrijf. Kan de wethouder dit toezeggen?

Dat het openbaar vervoer in Ridderkerk weer verder achteruit gaat, is inmiddels bekend. We denken dat een toename van passagiers door gratis OV voor AOW-ers hierin iets kan veranderen. Gelukkig blijft de lijn 601 rijden en is de organisatie nu goed geregeld. Maar hoe staat het met de bussen zelf? Ze zijn in slechte staat, met grote regelmaat mankeert er iets aan. Nieuwe bussen zijn er al een aantal maanden, maar rijden hier nog steeds niet. Kunt u aangeven wanneer deze bussen naar Ridderkerk komen en in gebruik kunnen worden genomen? REACTIE

We willen graag mensen stimuleren om de auto vaker te laten staan, en de fiets te nemen. Daarvoor hebben we al jaren geleden geld gereserveerd. Er moeten fiets-high-ways (of auto te gast weg) komen en een F15. Dat is de snelfietsroute die met subsidie van de provincie de regio beter en sneller befietsbaar maakt. Allemaal goede ideeën waar BURGER OP 1 ook achter kan staan. Maar denk dan wel goed na over de route! Doorgaande wegen, waar veel woningen staan en bedrijven gevestigd zijn, zijn niet geschikt voor auto-te-gast weg. Snel-fietsers willen niet gehinderd worden door auto’s, vrachtwagens of landbouwverkeer. Ook niet door auto’s die in of uit zijstraten, parkeerhavens of opritten komen of gaan. Snelfietsroutes en fietshighways zullen vrij liggende fietspaden moeten zijn, veelal met verlichting, afhankelijk van de route. De wethouder die hiervoor taakhouder binnen de MRDH is, weet ook hoe je die er uit moeten zien. Een mooi voorbeeld is het fietspad door het Waalbos, hiermee kan je snel en ongehinderd van Rijsoord naar Heerjansdam fietsen. Dit wordt goed gebruikt. Er liggen meer vrij liggende fietspaden langs onze Rijkswegen. Als die aantrekkelijker gemaakt zouden worden, door bomen, verlichting of wat ook, zijn dat bij uitstek geschikte snelfietsroutes.

Het buitengebied is met de inrichting van het Waalbos als meest recente natuurgebied steeds aantrekkelijker geworden. Het Wevershoevepark én het Oosterpark hebben een kaalslag ondergaan. Daar is veel gekapt, deels vanwege maar ook onder het mom van de zieke Essen. Er stonden genoeg Essen die het voordeel van de twijfel hadden en die nu ook gekapt zijn. Bewoners maken zich daar terecht boos om. Ook wij hebben in gesprekken met alle partijen gevraagd terughoudend te zijn met kappen, en in gevallen waarbij dat mogelijk was, te snoeien. Dit is niet gebeurd. Hoe ziet de planning voor de herinrichting er nu uit voor die gebieden? Zijn er nieuwe inrichtingsplannen? En komt er dan ook een beheersplan, zodat ook het onderhoud gebeurt volgens planning? REACTIE

Kortom er liggen veel uitdagingen voor ons. We kijken dan ook uit naar de behandeling van het college-programma wat we later deze maand behandelen en denken graag mee om de uitdagingen die wij zien, als raad met elkaar op te pakken.